Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Kütüb-i Sitte'de ne kadar hadîs vardır?
MesajGönderilme zamanı: 30.06.10, 15:37 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 30.04.09, 09:08
Mesajlar: 148
Hadîs Miktarı

Kütüb-i Sitte'de ne kadar hadîs vardır? diye bir soru hatıra gelebilir. Buna kesin bir rakam verilemez.

Çünkü, yukarıda belirttiğimiz veçhile, her kitapta mevcut olan hadîs sayısını tekrarlı ve tekrarsız diye ayrı ayrı mütâlaa etmemiz gerektiği gibi, toplam altı kitabın tekrar olan ve olmayan hadîslerini de ayrı ayrı mütâlaa etmemiz gerekmektedir. Ve ayrıca, mâna itibariyle birbirine çok yakın hadîsler var. Bunların senetleri farklı olduğu için hadîsler ayrı ayrı sayıya girer. Öte yandan bir kısım hadîsler, aynı sahâbenin rivâyetidir, sonradan ravilerde değişiklik olmuştur.

Normalde bunlar da ayrı ayrı sayıya girer. Öyle ise, aynı veya yakın muhtevadaki hadîsleri senedine bakarak, ayrı ayrı sayıya dâhîl etmiş oluyoruz. Halbuki mâna açısından bir mütalaa etmek daha uygundur. Demek ki, hadîslerin miktarını tesbitte bâzı zorluklar söz konusu. Biz yine de bir fikir vermek için şu rakamları kaydedeceğiz:

Buhârî 9082 hadîs (Tekrarlarıyla)

Müslim 7275 hadîs (Tekrarlarıyla)

Nesâî 5724 hadîs (Tekrarlarıyla)

Ebu Dâvud 5274 hadîs (Tekrarlarıyla)

Tirmizî 3951 hadîs (Tekrarlarıyla)

İbnu Mace 4341 hadîs (Tekrarlarıyla)

Toplam 35647 hadîs (Tekrarlarıyla)


Muvatta 1826 hadîs (Tekrarlarıyla)

(Bazılarınca Kütüb-i Sitte'den sayılması haysiyetiyle Muvattayı da göz önüne almak gerekirse, Muhammed Fuad Abdulbâki'nin baskısı itibariyle 1826 hadîs mevcuttur.)

En başta Açıklamalar kısmında da belirttiğimiz üzere, altıncı kitabı Muvatta olan Kütüb-i Sitte'nin muhtasarı durumundaki Teysîru'l-Vüsûl'da 5988 hadîs mevcuttur. Hemen belirtelim ki, bu eserin müellifi İbnu Deybe kitaba, Kütüb-i Sitte'de bulunmayan bir kısım hadîsler ilâve etmiştir ve ayrıca yukarıdaki sayıya öyle rivâyetler girmiştir ki, muhteva olarak bir öncekinden ayırmak, müstakil addetmek zordur.

Şu halde, Kütüb-i Sitte'deki hadîslerin sayısı hususunda izâfiliği esas alıp, ortalama takrîbî, nisbî rakamlardan söz etmek gerekir.[69]

Meşhur altı sahih hadis kitabı. Hadis mecmualarının en sahihleri kabul edilen; Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-Sahih'leri ile Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî ve ibn Mâce'nin Sünen'leri; hadis tasnifinin altın çağı olan Hicrî üçüncü yüzyılda telif edilmiş olmak, mümkün mertebe sahih hadisleri ihtiva etmek, konulara göre tasnif edilmek (alel-ebvâb)... gibi ortak özelliklerinden dolayı, daha sonraki asırlarda Kütüb-i Sitte: Altı Kitap, ortak adıyla şöhret bulmuştur.

Bazı âlimler, az da olsa zayıf ve mevzu hadisler ihtiva ettiği için İbn Mâce'nin Sünen'i yerine İmam Mâlik'in Muvatta'ı veya Dârimî'nin Sünen'ini Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul etmişlerdir.

Buhârî ve Müslim'in Câmi'leri, Sahıhayn (İki Sahih) adıyla, müellifleri daha hayattayken büyük bir üne kavuşmuş, bunları Ebu Davud, Tirmizî ve Nesâi'nin Sünen'leri takip etmiş ve hadis âlimleri arasında bu kitaplar Usûl-i Hamse (Beş Temel) diye büyük bir kabul görmüştü.

Ebu'l-Fazl Muhammed İbn Tahir el-Makdisî[70]'nin Usûl-i Hamse'ye yazdığı ve sahabeyi alfabetik olarak sıralamak suretiyle onlardan nakledilen, belirli kitaplardan bulunan hadislerin kaynağını göstermek için yazıları kitaplar anlamına gelen etrafa İbn Mâce'nin Sünen'ini de eklemesi ve Şurûti'l-Ümmeti's-Sitte (Altı İmamın Şartları) adlı kitabını telifiyle muteber hadis kitaplarının grub adı bundan sonra, İbn Mâce'nin de ilave edilmesiyle Kütüb-i Sitte olarak meşhur olmuştur.

Böyle bir isimlendirme, Kütüb-i Sitte içinde zayıf, hatta mevzu (bilhassa İbn Mâce'de) hiç bir hadis bulunmadığı, onlar dışındaki hadis kitaplarında da sahih hadis olmadığı anlamına gelmez.

Nitekim Buhârî ve Müslim başta olmak üzere, Kütüb-i Sitte müelliflerinden hiç biri, kendi kitaplarına sahih hadislerin tamamını aldıkları, kitaplarındakilerin dışında sahih hadis bulunmadığı şeklinde bir iddiada bulunmamışlardır.

Esasen bir hadisin sıhhati, hangi kitapta bulunduğuna bakarak değil, onu nakleden kişilerin haline bakılarak tesbit edilebilir. Diğer taraftan bu altı imam, kendilerinden önce derlenmiş olan yazılı ve sözlü hadis kaynaklarından yararlanarak bu eserleri meydana getirmişlerdir. Bu değerli eserlerin tasnifine, kendilerinden önceki çalışmalar zemin hazırladığı gibi, hadis tasnifi onlardan sonra da devam etmiştir.

İlmî çevrelerde büyük bir kabul gören Kütüb-i Sitte ile ilgili çok sayıda ve hacimli çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı bu kitapların şerhi (açıklaması), ravilerinin durumları, cem (mükerrerleri çıkararak birlikte rivayet ettikleri hadisleri bir araya toplama) ile ilgilidir.

Kütüb-i Sitte hadislerini bir araya toplayıcı çalışmalardan biri, Beğavî'nin[71] Mesâbîhu's-Sünne'sidir. Hadisleri, senedlerini hazfederek kitabına alan Beğavî eserini Sünen tarzında tasnif etmiş, Kütüb-i Sitte ve Dârimî'nin Sünen'inde bulunan hadisleri 4434 hadiste toplamıştır.

Bu konuda yapılan önemli bir çalışma da İbnu'l-Esîr'in[72] Câmiu'l-Usûl li Ehâdisi'r-Rasûl isimli eseridir. İbnu'l-Esîr, İbn Mâce hariç Kütüb-i Sitte ile Muvatta'da bulunan hadisleri, -mükerrerlerini çıkararak- alfabetik tarzda tertib ettiği kitaplar ve onların alt başlıkları olan bablar halinde tasnif etmiştir. 9523 hadis bulunan bu eser Kütüb-i Sitte adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir.

Kütüb-i Sitte'yi oluşturan kitaplar ve özellikleri:

1. Buhârî ve el-Câmiu's-Sahîh'i: Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî[73] 40 yıl süren ilmî seyahatler esnasında toplamış olduğu engin hadis malzemesini 16 yılda tasnif ederek, "el-Câmiu's Sahîhu'l-Müsnedü'l-Muhtasar min Umûri Rasûlillahi (s.a.s) ve Sünenihi ve Eyyâmih" adlı eserini yazmıştır. Hocası İshak b. Rahuye'nin, "Rasûlüllah'ın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız" tavsiyesiyle hareket eden Buhârî, 600.000 hadis arasında seçtiği 7275 hadisi, 97 kitap ve 3400 den fazla bab'a (alt bölüm) yerleştirmiş, konuları geldikçe aynı hadisi bir kaç yerde daha tekrar etmiştir. Bu nedenle, mükerrerler dışındaki toplam hadis sayısı 3-4 bin civarına inmektedir. Buhârî, tercüme denilen bab başlıklarında konuyla ilgili âyet ve hadislerden iktibaslar yapar, âlimlerin ve bazan kendisinin görüşlerine yer verir, direkt veya endirekt yollarla tercihlerini ihsas ettirir. Tercemelerde verdiği hadis ve haberlerin çoğu muallak (senedsiz veya eksik senedli)tır. Daha önceki hadis mecmualarında pek görülmeyen bu usul Buhâri'ye hastır. Bu nedenle, "Buhârî'nin fıkhı tercemelerindedir" sözü yaygınlaşmıştır. (Yekünü 1341 olan bu tür) muallak hadisler, Buhârî'nin kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı gibi, sahih hadislerin dışındadır. Tercümelerde Buhârî'nin verdiği bilgiler, hadislerin ihtiva ettiği fıkhı malumatı kavramada çok faydalıdır. Bütün âlimlerin ittifakıyla hadis mecmualarının en sahihi kabul edilen el-Câmiu's-Sahîh, türkçeye de tercüme edilmiş, mükerrerlerinin çıkarıldığı Tecrid'i de tercüme ve şerhiyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca basılmıştır.

2. Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'i: Ebu'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc[74], 300.000 hadis arasından seçerek tasnif ettiği kitabına, "el-Camiu'l-Müsnedü's-Sahîh" ismini vermiş, mukaddimede tasnif metodunu açıklamıştır. Buhârî'nin yaptığı gibi bab başlıklarında bilgi vermemiş, hatta, bab başlığı dahi tanzim etmemiş, sadece "bab" demekle yetinmiştir. Bugün eldeki Müslim nüshalarında bulunan bab başlıkları, eseri şerheden İmam Nevevî'ye aittir. Müslim kitabına, mevkuf ve maktu hadisleri almamış, muallaklara ise çok az yer vermiş, hadisleri konularına göre bölmemiş, hadisi en çok ilgili olduğu yerde nakletmiş, metin ve sened olarak benzerlerini bir arada ve kısaltarak tekrar etmiştir. Bu yönüyle Müslim Buhârî'den daha derli topludur. Bu ve benzeri özelliklerinden dolayı bazı âlimler (mesela Mağribliler) Müslim'i Buhâri'ye tercih etmişlerdir. Müslim'in Câmi'i, 54 kitap, 1322 bab, mükerrerler dışında 3033 hadis ihtiva etmektedir. Kadı İyaz ve İmam Nevevî başta olmak üzere pek çok âlim Müslim'i şerhetmiştir. Müslim, sade, metin ve şerhli olarak türkçeye tercüme edilmiştir.

3. Tirmizi'nin Câmi'i: Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi'nin[75] Cami'i, es-sünen ismiyle de maruftur. Devrin âlimlerinin tetkikine sunulan ve takdir edilen Sünen-i Tirmizi, 46 kitap, 2496 bab ve 4000 hadis ihtiva etmektedir. Hadisçilik açısından Müslim'e, fıkhu'l-hadis (hadislerde bulunan çeşitli hükümler) yönünden de Buhârî'ye ait özellikleri, onlara yakın ölçüde kitabında toplayan Tirmizi, bab başlığı altında hadisleri sıraladıktan sonra şu işlemleri yapar; hadisin sıhhat durumunu (sahih, hasen, zayıf, hasen-sahih, garib...), ravilerin durumunu, varsa seneddeki illetleri, hadisin diğer tariklerini, sahabilerin o konudaki başka rivayetlerini, bu hadislerle ulemânın nasıl amel ettiğini, ittifak ve ihtilaflarını... açıklar. Hadislerden istifade için çok faydalı olan bu açıklamalar onları, amel edilebilir hale getirir. Tirmizi üzerine de pek çok şerh yazılmış ve eser türkçeye tercüme edilmiştir.

4. Ebu Davud'un Sünen'i: Ebu Davud Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî'nin[76] kitabı, ahkâmla ilgili hadislerin tasnif edildiği Sünen türünün en güzel örneğidir. Kitabına, 400.000 hadis arasından seçtiği 4000 hadisi aldığını, bunların da dört hadiste özetlenebileceğini belirten Ebu Davud; sahih, hasen, leyyin ve amel edilebilir derecedeki zayıf hadisleri Sünen'ine aldığını söyler. Kitabında zayıf hadislerin mevcudiyetini kabul eden Ebu Davud, muhaddislerin ittifakla terkettikleri herhangi bir hadisi Sünen'ine almamıştır. 40 kitaptan oluşan Sünen'e pek çok şerh yazılmış, eser türkçeye de tercüme edilmiştir.

5. Nesâî'nin Sünen'i: Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî[77] sahih ve zayıf hadislerden derlediği es-Sünenü'l-Kübrâ'sını istek üzerine, sadece sahih hadisleri almak üzere ihtisar etti ve bu yeni eserine el-Müctebâ adını verdi. Kütüb-i Sitte içinde Nesâî denince, işte bu Müctebâ kasdedilir. Sünenler içinde en az zayıf hadis ve cerhedilmiş ravisi olan mücteba, Sahihayn'dan sonra üçüncü kitap olarak kabul edilir. Nesâî, hadisler arasındaki çok küçük rivayet farklarını dahi göstermiş ve rical tenkidinde büyük bir hassasiyet göstermiştir. 51 kitap ve yaklaşık 2400 babtan oluşan Müctebâ, türkçeye çevrilmiştir.

6. İbn Mâce'nin Sünen’i: Ebu Abdullah Muhammed b. Yezıd el-Kazvînî'nin[78] Sünen'i, 37 kitap, 1515 bab ve 4341 hadis ihtiva eder. Bu hadislerin büyük bir çoğunluğu, diğer beş kitapta (usûli hamse) mevcuttur veya sahih ve hasen durumundadır. İbn Mâce'deki hadislerin 613 ünün isnadı zayıf, 99 unun isnadı ise, yok hükmünde veya münker ya da yalanlanmıştır. Bilhassa, şahıs, kabile ve şehirlerin faziletleriyle ilgili hadislerin çoğunun uydurma olduğu söylenmiştir. Ancak, VI. asırdan sonra Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı olarak kabul edilen İbn Mâce, tertibi, tekrardan uzak ve kısa oluşu ile oldukça değerlidir. Muhammed Fuad Abdülbâkı tahkikiyle yapılan baskı, pek çok ilmî kolaylıklar sağlamış, eserdeki zayıf yönlere işaret edilmiştir. Bu baskı esas alınarak Sünen, şerhi de yapılmak suretiyle türkçeye çevrilmiştir.[79]

Talat Koçyiğit - www.ihya.org - Hadis Tarihi

http://kitap.ihya.org/hadis-tarihi/konu-634.htm


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Rivâyet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı
MesajGönderilme zamanı: 30.06.10, 15:42 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 30.04.09, 09:08
Mesajlar: 148
Alıntı:
Hadislerin sayısı konusunda doktora yapan ve bunu bir kitap halinde yayınlayan Doç. Dr. Mustafa Karataş, Peygamberimiz döneminde rivayet sahasında dolaşan hadis sayısının 5.000’den (beş yüz değil, beş bin) fazla olduğunu söylemenin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Tabii ki bu sayı tekrarsız hadisler için verilmiş bir sayıdır. Karataş, bu sayının tekrarları ile birlikte Kütüb-i Tis’a* denilen meşhur dokuz hadis kitabında 10.000 civarında olduğunu, sahabe ve tabiin sözleri de dâhil tekrarsız toplam hadis sayısının 30.000′i geçmediği kanaatindedir. Daha sonra farklı rivayet veya tekrarlanma suretiyle hadisler artmış ve hicri 3. asırda 1.500.000′e ulaşmıştır. (Mustafa Karataş, Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1998, s: 230-231)

İlk dönemdeki 5.000 hadisi tespit eden ve bunların “sahih”, “zayıf”, “uydurma” şeklinde sınıflandırmasını yapan herhangi bir çalışma olup olmadığını bilmiyoruz.

* Kütüb-i Tis’a: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Darimi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel.Rivâyet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı

Hz. Peygamber’in kaç hadisi vardır? Hadislerin sayında artma var mıdır? Bu artışın sebepleri nelerdir? Bu çalışma bu konularda tartışmaya son verecek bir çalışmadır.

Hadislerin sayı bakımından artmasının hadis rivayet tekniği ile izah edilebilecek pek çok sebebi bulunmaktadır. Kitapta esasen hadislerin sayı bakımından arttığını söylemek çok doğru bir tespit olmadığı, hadislerin sayısını ifade eden rakamların tarihi süreç içerisinde sürekli artış kaydeden bir seyir çizmesinin bu artışın izahını zorunlu kıldığı ifade edilmektedir. Hadislerin sayısında görülen bu artışların bir kaç istisna dışında tamamen izafi bir durum arzettiği belirtilmektedir. Söz konusu durum başta hadisin tanımı olmak üzere pek çok konuda farklı yaklaşımların sonucunda ortaya çıktığı ifade edilen kitapta bu konulara açıklık getirilmektedir.

Çalışmada rakamlarla ilgili olarak, Hz. Peygamber döneminde rivayet sahasında dolaşan hadis sayısının 5.000’den fazla olmadığı, Hz. Peygamber devrinde hiç bir sahâbînin birkaç binden fazla hadis rivayet etmediği, en çok hadis rivayet ettiği belirtilen Ebû Hüreyre’nin 1000 hadis yazdığı bilinen Abdullah b. Amr’dan daha az merfû hadise sahip olduğu bilgisine yer verilmektedir. Yine Enes b. Mâlik’e atfedilen bir haberde onun Resûlullah’a (s.a.v.) ait 1.500 hadise sahip olduğu bildirilmektedir. Nitekim 2.200 hadise sahip olduğu bilinen Zührî’nin, Hz. Peygamber’in hadislerinin yarısını bildiğini ifade etmiş olması, sahâbeden rivayet edilen hadislerin tekrarsız sayısının beş bini geçmediğini göstermektedir. Zira Süfyân es-Sevrî, Şu’be, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, İbn Mehdî ve Ahmed b. Hanbel’in, Zührî’nin bu ifadesine dayanarak Hz. Peygamber’e ait merfû hadislerin sayısının 4.400 olduğunu söylemeleri de bu görüşü teyid etmektedir.

Diğer taraftan Kütüb-i Tis‘a’da yer alan toplam 62.169 hadis, tekrarları çıkarıldığında 10 bin civarında, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde bulunan toplam 26.363 hadis de, tekrarları çıkarıldığında 9.339’a düşmektedir. Kısaca hadislerin büyük bölümünü ihtiva ettiği kabul edilen Kütüb-i Tis‘a’da tekrarsız hadis sayısı 10 binden fazla değildir. Bunların da çoğunun Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde olduğu anlaşılmaktadır. Mutemed hadis kitaplarında yer alan hadislerin tekrarlarıyla birlikte 100.000 kadar olduğunu söyleyen İbn Kesîr haklı görülebilir.

Nitekim Suyûtî’nin Cem‘u’l-Cevâmi‘ adlı eserinin 80 bin veya 100 bin, Ali el-Muttakî’nin Kenzu’l-ummâl’inin 46.624 hadis ihtiva ettiği hatırlanacak olursa, sözkonusu bu sayının isabetli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak daha önce de işaret edildiği gibi, hadislerin tamamı bir araya derlenip yeniden tekrarsız bir dökümanı yapılmadıkça, bu rakamlar pek fazla bir anlam ifade etmeyecektir.

Bütün bu tespitlerin ardından sahâbe ve tâbiûn sözleri de dâhil, tekrarsız toplam hadis sayısının 30.000’i geçmeyeceği kanaatindeyiz.

Bunların da en fazla üçte birinin sahîh, geri kalan üçte ikilik kısmının ise hasen, zayıf ve mevzû hadislerden oluştuğunu ifade etmek mümkündür.

Söz konusu bu hadisler, değişik varyantlarının ortaya çıkmasıyla ve çeşitli vesilelerle tekrarlanmak suretiyle zamanla artmış ve daha önce de belirtildiği gibi hicrî III. asırda 1.500.000’e ulaşmıştır.

Bu eser hadislerin sayısı konusuna ilgi duyanların ve Hz. Peygamber’in kaç sahih hadisi bulunduğunu merak edenlerin okuması gereken bir çalışma.

Mustafa Karataş, Rivâyet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı, İham-İşaret Yayınları, İstanbul 2006, 375 s.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Kütüb-i Sitte'de ne kadar hadîs vardır?
MesajGönderilme zamanı: 30.06.10, 15:48 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 30.04.09, 09:08
Mesajlar: 148
Hadis-i Şeriflerin Sayısı ve Önde Gelen Raviler

Rasulullah'ın risalet süresi olan 23 sene yaklaşık 198 bin saat eder. Bundan uyku için günde 8 saati de çıkaralım. Geriye yaklaşık 134 bin saat kalır. Ortalama her saatte [60 dakikada] bir hadis-i şerif söylese, 133 bin hadis-i şerif eder.

Kitaplardaki hadis-i şerifler, mükerrer olanlar çıkarılınca, 134 binden bile az olduğuna göre, hadis miktarının çok olmadığı görülür.

En meşhur hadis kitabı olan Buhari’de, mükerrer olanlar dâhil 7275 tane hadis vardır. Mükerrerlerin olması başka raviler tarafından da rivayet edilmesinden dolayıdır. İkinci meşhur hadis kitabı Müslim’de de, 7275 hadis vardır. Büyük kısmı birbirinin aynıdır. Hadis kitaplarında mükerrer hadis-i şerifler çok olduğu için hadis sayısı çok sanılmaktadır.

Bir de, aynı hadis-i şerifi birçok kimse rivayet etmiştir; çünkü toplulukta konuşulunca herkes duymuştur. Yüz kişi duymuşsa yüzü de, bir hadis-i şerifi rivayet etmiştir.

En çok hadis rivayet eden zatlar ve bildirdikleri hadis sayıları aşağıya çıkarılmıştır:

Abbas bin Abdülmuttalib: 35
Abdullah bin Mesud: 848
Abdullah bin Ömer: 2630
Adiy bin Hatim-i Tai: 66
Hz. Aişe : 2210
Ali bin Ebi Talib: 586
Ammar bin Yasir: 62
Bera bin Azib: 305
Câbir bin Abdullah: 1540
Ebu Bekr-i Sıddık: 42
Ebu Hureyre: 5374
Ebu Katâde: 170
Ebu Musa el-Eşari: 360
Ebu Said-i Hudri: 1170
Ebu Zer-i Gıfari: 281
Ebüd-Derda: 174
Enes bin Mâlik: 2230
Hz. Hafsa: 60
Huzeyfe bin Yemani: 100
Hz. Meymune: 46
Osman bin Affan: 146
Ömer bin Hattab: 500

Sa’d bin Ebi Vakkas: 270
Said bin Zeyd: 48
Selman-ı Farisi: 60
Übeyy bin Ka’b: 164
Hz. Ümmü Seleme: 378

Toplam :19855


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Kütüb-i Sitte'de ne kadar hadîs vardır?
MesajGönderilme zamanı: 30.06.10, 16:43 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 30.04.09, 09:08
Mesajlar: 148
Alıntı:
The scholars of Hadith differed over the number of authentic ahadith of the Prophet (peace be upon him). The strongest opinion is that which Ibn Hajar al-'Asqalani reported in the book 'an-Nukat 'Ala Ibn as-Salah' (p.992): "Abu Ja'far Muhammad bin al-Husayn mentioned in his book 'at-Tamyyiz' that Shu'bah, (Sufyan) ath-Thawri, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Ibn al-Mahdi, Ahmad bin Hambal, and other than them mentioned that all of the hadith narrated directly from the Prophet - without repetition - number around four thousand four hundred (4,400) hadith. al-Hafidh Ibn Rajab said in 'Jami' al-'Ulum wal-Hikam' (p.9): "Abu Dawud said: "I looked at the narrated ahadith, and I found them to be four thousand in number.""

We also know that the reliable scholars of hadith are agreed upon the authenticity of all which has come in the two 'Sahih's (of al-Bukhari and Muslim), with a few exceptions. So, if all that is in the two 'Sahih's - without repetition - numbers 2,980 ahadith (or, if you wish, say 3,000), with the conclusion that the total number of authentic ahadith are 4,400 in number, we can then conclude that the two Shaykhs (al-Bukhari and Muslim) reported roughly three-fourths of all of the authentic ahadith narrated from the Prophet, with around 1,400 authentic ahadith left over that they did not narrate in their books. The vast majority of these remaining ahadith can be found in the collections of at-Tirmidhi, Abu Dawud, an-Nasa'i, etc., as an-Nawawi mentions in his explanation of 'Sahih Muslim.'

As for the most important ahadith which involve issues of halal and haram, we can say with nearly all of them are in the two 'Sahih's, and some of numbered such ahadith to be around five hundred (500). al-Bayhaqi narrated in 'Manaqib ash-Shafi'i' (1/915 - with the verification of Ahmad Saqr): "al-Imam ash-Shafi'i was asked about the number of ahadith dealing with the foundations of the rulings found in the Sunnah. So, he said: "Five hundred." It was then asked of him how many of them were found in the books of al-Imam Malik, so, he replied: "All except for thirty-five."" And it is known that the majority of ahadith narrated by Malik in his 'Muwatta'' are also narrated by al-Bukhari and Muslim in their collections, and because of this, Ibn Daqiq al-'Id authored a book collecting the ahadith related to rulings from only those found in the 'Sahih's of al-Bukhari and Muslim.

Facts and figures:

As we stated earlier, the total number of ahadith in the two 'Sahih's - without repetition - number roughly 2,980.

Abu Dawud reported 2,450 ahadith not found in the Sahihayn.

at-Tirmidhi reported 1,350 ahadith not reported by Abu Dawud, and not found in the Sahihayn.

an-Nasa'i reported 2,400 ahadith not reported in the four collections mentioned above.

So, the total number of ahadith reported in the 'Sunan' (of Abu Dawud, an-Nasa'i, and at-Tirmidhi) that are not reported in the two 'Sahih's number around 6,200.

So, the from the five collections mentioned above which attempted to collect the authentic ahadith gathered a total of 9,180 ahadith, most of them being weak.

Ibn Majah collected 600 ahadith not reported in the five collections mentioned above, with approximately 500 of those ahadith being weak.

Malik's 'Muwatta'' contains 50 ahadith that are not found in the collections mentioned above.

ash-Shawkani's 'Nayl al-Awtar' (which contains mostly ahadith well-known amongst the later scholars of Fiqh, and most of which are found in the 'Sunan' of ad-Daraqutni and the 'Mu'jam' of at-Tabarani) contains about 500 ahadith not found in the collections mentioned above.

The 'Musnad' of Ahmad bin Hambal contains about 1,500 ahadith not found in any of the collections mentioned above.

So, the total number of ahadith contained in all of the well-known collections are 11,830 in number, and - as mentioned earlier - about 4,400 of these are authentic.

And Allah Knows best.


TERCUME :

Hadis alimlerinin görüşü Peygamberimiz(sav)den rivayet edilen "özgün hadisler"(otantik ehadis)'i sayısı üzerindeki farklıdır. Bu konudaki en güçlü görüş yani İbn Hacer el-'Asqalani'nin 'an-Nukat' Ala İbn as-Salah '(p.992) kitabındaki fikri şöyledir : "Ebu Ca'fer Muhammed bin el-Hüseyin et-Temyiz kitabında bildirmiş ki olarak belirtilmiştir- Shu'bah, Sufyanüs-Sevri, Yahya bin Said el-Qattan, İbn el-Mehdi, Ahmed bin Hambal ve diğerleri doğrudan Hz.Peygamber'den rivayet edilen tüm hadisler -tekrarlama olmadan- dört bin dört yüz (4400)adettir. el-Hafiz İbn Receb 'Câmi' el-'Ulum wal-Hikem '(p.9) de dedi ki: civarında - sayısında : "Abu Dawud dedi:" Ben rivayet edilen hadislere baktım ve sayılarını dört bin olarak buldum. "

Ayrıca güvenilir akademisyenler orijinalliğini üzerinde mutabık olduğunu bildiğimiz hadislerin hemen hepsinin birkaç istisna dışında iki 'Sahih(el-Buhârî ve Müslim)den geldiğini kabul ettiklerini bilyoruz. Bu şekilde, tekrarlama olmadan iki 'Sahih'teki bütün hadislerin sayısı 2980 ehadis (tam olarak ya da eğer yaklaşık olarak isterseniz, 3000 dersem), o zaman şu sonuca varabiliriz ki iki muhaddis şeyhin (el-Buhârî ve Müslim) 4400 otantik ehadis toplam sayısının kabaca dörte üçünü Peygamber'den rivâyet olarak kitaplarına aldıklarını, yaklaşık 1400 otantik ehadisi kitaplarında rivâyet etmediler. Bu riaveyt etmedikleri 1400 ehadisin büyük çoğunluğu -Tirmizî, Ebû Dawud, bir-Nasa'i vb- gibi diğer hadis koleksiyonlarında bulunabilir; Nawawi'nin koleksiyonunun (Riyazus-Salihin) 'Sahih-i Müslim'in bir derlemesi olduğu kabul edilmektedir.

En önemli ehadis olarak helal ve haram konularında hüküm bildirenlere gelince hepsinin iki 'Sahih'te ve diğer bazı kaynaklarda yaklaşık olarak böyle ehadis beş yüz (500)civarında olduğunu söyleyebiliriz. el-Bayhaqi Manaqibeş-Şâfi'inde ( 1 / 915 - Ahmed Saqr'ın doğrulaması ile) bildirmiştir ki: "el-İmam eş-Şâfi'î'ye Sünnet'te dini hayatın temelleri ile ilgili kararları hakkında ne kadar ehadis olduğu sorulduğunda . "Beş yüz" dedi. Daha sonra bunların kaç tanesinin el-İmam Malik'in kitaplarında, bulunduğunu sordum, o yanıtladı: "Otuzbeşi dışında tamamı." Ve şu da bilinir ki o İmam Malik'in "Muwatta" kitabında rivayet edilen hadislerin çoğunluğu el-Buhârî ve Müslim'in koleksiyonlarında da rivayet edilmiştir ve bu yüzden İbn Daqiq el-'Id, hükümler ile ilgili Sahih el-Buhârî ve Müslim kaynaklı ehadisi derleyen bir kitap yazdı.

Sayılar ve Rakamlar:

Daha önce belirtildiği gibi, tekrarlama olmadan iki 'Sahih'teki ehadis toplam sayısı yaklaşık 2980'dur.

Abu Dawud Sahihayn’da bulunmayan 2450 ehadis bildirmiştir.

Et-Tirmizî Abu Dawud tarafından rivayet edilmeyen ve Sahihayn’da bulunmayan 1350 ehadis olduğunu bildirmiştir.

En-Nese'i yukarıda belirtilen dört koleksiyonda rivayet edilmeyen 2400 hadis bildirdi.

'Sünen'lerde (Abu Dawud, bir-Nasa'i, ve-Tirmizî) rivayet edilen ve iki "Sahih"te bildirilmeyen ehadisin toplam sayısı 6200 civarındadır.

Bu şekilde, yukarıda belirtilen beş büyük hadis koleksiyonunda otantik ehadis sayısı çoğu zayıf olmak kaydıyla 9180 ehadis toplandı.

İbn Mace yukarıda belirtilen beş koleksiyonda bildirilen hadislerden başka 600 kadar ehadis toplamıştır ki, bunalrın yaklaşık 500'ü zayıf hadislerdir.

İmam Malik'in 'Muwatta' koleksiyonu yukarıda belirtilen kaynaklarda bulunmayan 50 ehadis içerir.

Eş-Şawkani's 'Nayl el-Awtar' çoğunlukla sonraki Fıkıh bilim adamları arasında iyi bilinen ve çoğu 'Sünen-i Daraqutni'de ve Et-Tabarani'nin 'Mu'cem'inde bulunan ve yukarıda belirtilen hadis koleksiyonlarda bulunmayan yaklaşık 500 ehadis içerir.

Ahmed bin Hambal'in 'Müsned'i' yukarıda belirtilen herhangi bir koleksiyonda bulunmayan yaklaşık 1500 ehadis içerir.

Sonuç olarak, böylece, tüm tanınmış koleksiyonlarında yer alan ehadis sayısı toplam 11.830 kadardır ve -daha önce belirtildiği gibi - bunların yaklaşık 4400'ünün otantik (= sahih, sağlam, gerçek) olduğu belirlenmiştir.

Doğrusunu en iyi Allah bilir.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Kütüb-i Sitte'de ne kadar hadîs vardır?
MesajGönderilme zamanı: 01.07.10, 12:33 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 05.01.10, 21:01
Mesajlar: 488
Alıntı:

Ancak daha önce de işaret edildiği gibi, hadislerin tamamı bir araya derlenip yeniden tekrarsız bir dökümanı yapılmadıkça, bu rakamlar pek fazla bir anlam ifade etmeyecektir.Bu kadar İlahiyatçı; "hadis" kürsüsü çalışanı varken kim yapacak bu işi?

...ve de en önemlisi bilgisayar diye bir alet icad edilmişken bu vahim ihmalin; bu ataletin suçunu da "yahudiler-siyonistler-sabataistler-laikçiler"e mi atalım?

yoksa şimdiye kadar olduğu gibi yine yan gelip yatalım mı?


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye