sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Bir müridin bir başka mürşide bağlanması hakkında...
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=74&t=5263
1. sayfa (Toplam 4 sayfa)

Yazar:  Vukuf-i Kalbi [ 10.01.11, 17:33 ]
Mesaj Başlığı:  Bir müridin bir başka mürşide bağlanması hakkında...

Şeyh değiştirmek

İmam Suyuti; Bir şeyhe daha önce bağlanmışken sonradan başka birine bağlanan insan bunlardan hangisine bağlılığını sürdürmesi lazımdır? Sorusuna: “Ne buna ne ona bağlanmak mecburiyetinde değildir. Çünkü bağlanma mecburiyetinin hiçbir aslı yoktur. Zira tek asıl ve esas islam cemaatine ve onun imamına bağlanmaktır” demektedir.

(Ruh Terbiyemiz-Said Havva)

***

İmam-ı Rabbani (KS) şöyle demiştir:

"Bizim yolumuzda şeyhlik ve müridlik, birçok tarikatta olduğu gibi sırf takke takıp asâ taşımak ve bir şecereye sahip olmakla değil, tarikat usulünün öğretilmesi ve öğrenilmesi ile olur. Halbuki son zamanlarda bazı kimseler şeyhliğin ve müridliğin sadece takke takıp asâ taşımaktan ve bir şecereye sahip olmaktan ibaret olduğunu söylemişlerdir. Hatta daha ileri giderek bir kişinin birden fazla şeyhe bağlanamayacağını savunmuşlar, tarikat usulünü öğretenlere şeyh adının verilmesini doğru bulmayıp mürşid denmesi gerektiğini belirtmişler ve şeyhlik adabına gereği gibi riayet etmemişlerdir. Bu da onların tarikat hakkında son derece bilgisiz kişiler olduklarını gösterir. Zira onlar manevi yolculuklarını tamamlayamamış, vuslatın tadına varamamışlardır. Hatta meşâyih-i kirâm hazeratının tam anlamıyla hakikati ifade eden şu sözlerini kavrayamamışlardır: "İnsanlara ilim öğreten hoca (tâ'lim şeyhi) şeyh olduğu gibi, sohbetleriyle insanlara faydalı olan Allah dostu (sohbet şeyhi) de şeyhtir. Hatta bırakalım bir kimsenin birden fazla şeyhe bağlanabileceğini iki şeyh henüz hayatta iken müridin başka bir şeyhe bağlanması bile caizdir. Fakat bunun iki şartı vardır;

1- Mürid, manevi gelişiminin başka bir şeyh eliyle gerçekleşeceğine kesin kanaat getirmelidir.

2- İlk şeyhini kesinlikle reddetmemelidir.

İşte bu durumda müridin ikinci bir şeyhe bağlanıp ondan ders alması caiz olur...

Kaynak: Adâb Risalesi

Yazar:  Vukuf-i Kalbi [ 10.01.11, 17:36 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Birden fazla mürşide bağlanılabilir mi? Halk arasındaki "Her kapıda olan hiçbir kapıda; bir kapıda olan her kapıda?" sözü ne anlama gelir?

- Tarikatta seyr u sülûkünü tamamlamamış birinin birden fazla mürşide bağlanması iyi karşılanmaz. Çatal uçlu kazık nasıl yere girmezse, birden fazla mürşide bağlanan insanın kalbinde sevgi bölüneceğinden istifade zorlaşır. Çünkü mürşidlerdeki meşreb ve irşaddaki üslub farkı, ister istemez bir kıyaslama yapmayı gerektireceği için feyze engel olur. Ancak seyr u sülûkünü tamamlamış kimselerin bir başka şeyhe intisabında mahzur yoktur. İlk şeyhe tarikat şeyhi, ikincisine teberrük şeyhi denilir. İlk intisabda giydirilen hırkaya tarikat hırkası, seyr u sülûkün tamamlanmasından sonraki intisabda giydirilen hırkaya "hırka-i teberrük" denir. Bir de ilmî intisab vardır ki, bu da ya vefat etmiş bir şeyhe eserlerini okuyarak olur, ya da hayatta olan bir mürşidden ders okumak suretiyle seyr u süluke girmeden olur.

Hasan Kamil Yılmaz

Yazar:  yakuti [ 10.01.11, 19:22 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Bir salik şeyhi vefat etmemişse bile, bir başka şeyhin sonhbetlerinden veya kendisinden feyz ve bereket almak maksadıyla -rabıta ve terbiyesi altına girmesi olmaksızın- ona intisab etmesi caizdir. Bu konuda günümüzdeki derwiş yahut mürid geçinenler o kadar yobazlık ve muannidlik sergilemektedirler ki, adeta kargadan başka kuş tanımıyorlar ! Kendi şeyhinden başka şeyh adı veya sohbeti duyunca kan beyinlerine sıçrıyor ! Bu tiplerin değil tasavvuftan-tarikatlardan dünyadan bile haberleri yoktur. Rabbimiz böyle çılgınlıklardan ve ham sofiliklerden cümlemizi muhafaza eylesin.

Yazar:  1hadim [ 10.01.11, 20:02 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

yakuti yazdı:
Bir salik şeyhi vefat etmemişse bile, bir başka şeyhin sonhbetlerinden veya kendisinden feyz ve bereket almak maksadıyla -rabıta ve terbiyesi altına girmesi olmaksızın- ona intisab etmesi caizdir. Bu konuda günümüzdeki derwiş yahut mürid geçinenler o kadar yobazlık ve muannidlik sergilemektedirler ki, adeta kargadan başka kuş tanımıyorlar ! Kendi şeyhinden başka şeyh adı veya sohbeti duyunca kan beyinlerine sıçrıyor ! Bu tiplerin değil tasavvuftan-tarikatlardan dünyadan bile haberleri yoktur. Rabbimiz böyle çılgınlıklardan ve ham sofiliklerden cümlemizi muhafaza eylesin.Tasavvuftan nasiptar olanların asla sarf etmeyeceği sözleri, "körlere kırmızıyı anlatmak muhaldir" babından mukayese etmekle yetinmek edeb çizgisinide kalmak olur zannındayım.

Tarikat neş'esinden bîhaber olanların nasipleri olmamış konu hakkında ahkâm kesmeleri, ne edeb ile ne ilim ile tarif edilemeyecek bir ucube tavırdır...

Kastımız men etmek değil edebe davet etmektir...

Yazar:  yakuti [ 10.01.11, 20:13 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

1hadim yazdı:
Tasavvuftan nasiptar olanların asla sarf etmeyeceği sözleri, "körlere kırmızıyı anlatmak muhaldir" babından mukayese etmekle yetinmek edeb çizgisinide kalmak olur zannındayım.
Tarikat neş'esinden bîhaber olanların nasipleri olmamış konu hakkında ahkâm kesmeleri, ne edeb ile ne ilim ile tarif edilemeyecek bir ucube tavırdır...
Kastımız men etmek değil edebe davet etmektir...


Edebe davet edeceğin tek kişi varsa o da aynada karşında gördüğün kişidir ahbab ! Herşeyden önce zannla konuşacağına, bize delille konuşman lazımdı ! Bizim astığımız bilgiler şahsımıza ait bilgiler değil, müstesna bir büyük zatın mektubatından alınmış bilgilerdir!
Ne dediğinden ve nadânlığından o kadara habersizsin ki, yukarıdaki ucube yazınla o büyük şahsı edebe davet ettiğinden bile haberin yok !
Sana; hemen git otur da haline sabah-akşam ağla derim !

Yazar:  1hadim [ 10.01.11, 20:25 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Edebe davet edeceğin tek kişi varsa o da aynada kaşında gördüğün kişidir ahbab ! Herşeyden önce zannla konulşacağına, bize delille konuşman lazımdı ! Bizim astığımız bilgiler şahsımıza ait bilgiler değil, müstesna bir büyük zatın mektubatından alınmış bilgilerdir!

Ne dediğinden ve nadânlığından o kadara habersizsin ki, yukarıdaki ucube yazına o büyük şahsı edebe davet ettiğinden bile haberin yok !

Sana; hemen git otur da haline sabah-akşam ağla derim !
[/quote]


Haydi delilinizi getiriniz benim günaha gark olmamdan ziyade irşadıma memur olunuz...

Yazar:  Gümüşhanevî [ 10.01.11, 20:37 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Çinde Tao sâlikleri derler ki;bir insan bir kayayla konuşsa,ona yakarsa kaya canlanır ve tepki verirmiş.

Yazar:  yakuti [ 10.01.11, 20:41 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

1hadim yazdı:
Haydi delilinizi getiriniz benim günaha gark olmamdan ziyade irşadıma memur olunuz...


Eğer, elinde varsa -ki hiç sanmam yoktur !- Muhammed Esad Erbili (k.s.) Hz.lerinin Mektubatındaki 11. mektubu bir güzel oku! Yoksa, hemen olan bir yakınından temin et ve 11. mektupta nelerden bahsedilmiş iyice anla ! Ondan sonra da böyle forumlarda sanki bir şeylerden haberin varmış gibi hava atma !

Yazar:  yakuti [ 10.01.11, 21:29 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Bir salik, intisab etmiş olduğu bir şeyhi bırakıp, bir başka şeyhe intisab edebileceği gibi, keza başka şeyhlerden ve Hocaefendilerden dahi feyz ve bereket, yahutta ilim tahsil etmek maksadıyla onlara da intisab edebilir. Bunda hiçbir mahzur yoktur. Bir müslüman bu konuda hiçbir şey bilmese, sadece Ebu'l-Hasan Harakânî (k.s.) Hz.lerinin hayatını okuyup öğrense, bu konuda yeterli derecede bilgi sahibi olur. Bilindiği gibi, Ebu'l-Hasan Harakânî (k.s.) Hz.leri devrinin muhtelif âlim ve şeyhlerini tanıyan ve onlardan fuyuzat elde ederek-okuyan Harakanî, en sonunda hemşehrisi Bâyezid Bistâmî 'nin dergahında karar kılmış, senelerce önce ölmüş bulunan Bâyezid'in yolunu devam ettiren müridleriyle görüşmüş, kabrine on iki yıl türbedarlık etmiştir. Sevgi ve aşkla bağlandığı bu kapı onun gönül dergâhı olmuştur. ÜVEYSİ bir yolla hazrette oluşan Bâyezid sevgisi, onu yoğurmuş ve vuslata götürmüştür.

Yazar:  1hadim [ 11.01.11, 12:47 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Şeyh Değiştirmek

Güzel kardeşim sen Hasan Harkanî hazretlerinin usulunü delil gösteriyorsun amma yapmadığın şeyleri delil göstermiş olmuyor musun?

Hayatında sadece okuduklarını nakleden taşıyıcılar olmak yerine okudukları ile âmil olmayı seçmelisiniz...

Malum "çatal kazık yere geçmez"...
Eğer intisab edeceğiniz iki şeyh efendi arasında mukayase cüretine kalkışmayacak iseniz dilediğiniz adette intisaba memur olursunuz...

Ammaa güdük akıllı olan aciz der ki: " dervişin hovardası muteber değildir"...

Yani her çiçekten bal alma iddiası ehline malum olan bir durumdur...
Hak aşıklarının hayatlarından her okuduğumuzu zannetmeyin ki "ben de nefsim de tatbik ederim" martavalaına cüret etmeden teslim olup bir mürşidin elinde meyyit gibi olmayı yeğlerim...

Teslim olan ıslah olur...
Kastım şahsınız değil hatalı zannınızdır...

1. sayfa (Toplam 4 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/