sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Rabbani Külliyât: İlhâm ile gelen bilgi
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=70&t=3702
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  rabbani [ 14.01.10, 10:22 ]
Mesaj Başlığı:  Rabbani Külliyât: İlhâm ile gelen bilgi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hamd, Allah’a mahsustur.
Onun seçkin kullarına, özellikle de seçtiği peygamberi ve bütün kâinâta gönderdiği elçisi Hz. Muhammed’e, onun hayırlı âile ve arkadaşlarına dünyâda ve âhirette salât ve selâm olsun.

Bundan sonra derim ki, zengin ve her şeyi idâre edici olan Allah Teâlâ’nın rahmetini dileyen fakîr Ahmed b. Abdülehad el-Fârûkî en-Nakşbendî’nin –Allah onu bağışlasın ve istediği son noktaya ulaştırsın- kaleme aldığı bu yazılar, ilhâm ile gelmiş bilgilerdir ve Allah tarafından bildirilmiş yüksek ilimlerdir (ma‘ârif-i ledünniyyedir).

***

MA‘ÂRİF-İ LEDÜNNİYYE (ARİFLERİN HALLERİ)

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

Yazar:  rabbani [ 14.01.10, 10:29 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Rabbani Külliyât: İlhâm ile gelen bilgi

MAÂRİF-İ LEDÜNNİYYE

Doç. Dr. Necdet TOSUN

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) Ma‘ârif-i Ledünniyye isimli eseri, seyr u sülûk, tasavvufta mânevî mertebeler, varlık (vücûd), Allah’ın zâtı ve sıfatları gibi konuları ele alan Farsça bir eserdir. “Ma‘rife” başlığını taşıyan 41 parça yazıdan oluşur.

Bu eserin hicrî 1015-1016 (1606-1607) yılları arasında yazıldığı söylenir . İmâm-ı Rabbânî farklı zamanlarda yazdığı notlarını bir araya getirmek sûretiyle bu eseri oluşturmuş olmalıdır. Eser farklı zamanlarda yazıldığı için içinde konu bütünlüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte eserin ilk kısımları Allah’ın zâtı, sıfatları ve bunların dünyâ ile ilişkisi gibi hem kelâm, hem de felsefenin temel konuları hakkında yazarın tasavvufî yorumlarını ihtivâ eder. İmâm-ı Rabbânî bu eseri yazarken çoğunlukla kendisine gelen ilhâmları esas aldığı için esere Ma‘ârif-i Ledünniyye (Allah katından gelen bilgiler, ilhâmlar) adını vermiştir.

Ma‘ârif-i Ledünniyye’nin Farsça metni ilk kez Hâfız Muhammed Ali Hân tarafından yayınlanmış (Râmpûr, Matba-ı Ahmedî, 1898), sonra 1965’te Lahor’da Resâil-i Müceddidiyye içinde , ardından 1968’de Karaçi’de Farsça metni ve Zevvâr Hüseyin Şâh’ın (ö. 1981) Urduca tercümesi ile birlikte neşredilmiştir. Bu Urduca tercüme hâricinde herhangi bir dile tercüme edildiği bilinmemektedir. Türkçe’ye de ilk kez tercüme edilmiş bulunuyor. Tercümede Karaçi ve Lahor baskıları esas alınmış, ayrıca Lahor baskısına nâşirin eklediği bölüm başlıkları da tercümeye katılmıştır. Konuların derinliği ve sık sık teknik terimlerin kullanılmış olması sebebiyle, tercümede mecbûren parantez içi sâdeleştirme ve açıklamalara yer verilmiştir.

İmâm-ı Rabbânî bu eserde zaman zaman vahdet-i vücûd düşüncesinin bazı yönlerine eleştiriler yöneltmektedir. Ona göre vahdet-i şuhûd (tevhîd-i şuhûdî), vahdet-i vücûddan daha üst bir mertebedir. Ancak bu eserde vahdet-i şuhûdun mâhiyeti hakkında derli toplu bilgiler bulunmamaktadır.

İmâm-ı Rabbânî’nin ve bu eserin daha iyi anlaşılabilmesi için onun vahdet-i şuhûd telakkîsi hakkında bir miktar bilgi vermek faydalı olacaktır.

Bkz. Rabbani Tevhid: VAHDET-İ ŞUHÛD / Doç. Dr. Necdet TOSUN

viewtopic.php?f=95&t=3703

***

MA‘ÂRİF-İ LEDÜNNİYYE (ARİFLERİN HALLERİ)

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/