sufiforum.com
https://sufiforum.com/

Tasavvufta Mektub ile İrşad Geleneği
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=50&t=991
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  arsiv [ 18.02.09, 10:37 ]
Mesaj Başlığı:  Tasavvufta Mektub ile İrşad Geleneği

Tasavvufta Mektub ile İrşad Geleneği

Mektuplar yazının konusunu, muhabbetini taşır. İnsan ya sevdiğine duygu ve düşüncelerini iletmek, onlarla iletişim sağlamak için, ya da tanımadığı kişilere bir konuyu, bir davayı anlatmak, bir arzuyu dile getirmek için mektuplar yazar. Bu mektuplar, öyle bir zaman gelir ki, sadece iki kişi arasında belli bir zamanda ve belli bir konuya ait düşünceleri ifade etmekten öte; yıllar, hatta asırlar sonra tarihî vesika veya ilmî bir delil olarak değer ifade ederler. Bu bakımdan böyle tarihî, edebî ve ilmî değeri haiz mektuplar hem yazıldıkları zamanlarda, hem de daha sonra ki dönemlerde ibretli bir eser hüviyetini kazanmışlardır.

Daha İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber (s.a.s)’in, Bizans İmparatoru, İran Kisrası ve Mısır hükümdarlarına gönderdiği ve Allah’ın dinine davet maksadına matuf mektupları bunun ilk örnekleridir. Bunların hem bizatihi kendileri hem de muhtevaları tarih ve insanlık için son derece önemli mektuplardır.

İmam-ı Şafiî’nin Bağdat’da bulunduğu yıllarda meşhur hadisçi Abdurrahman el-Mekkî’nin kendisine Usul-i Fıkha dair mektuplarında sorduğu sorulara, yazdığı cevabî mektuplar, öğrencisi Haris b. Sureyc el-Nekkar el-Harezmî tarafından, muhatabına intikal ettirilmiştir. Bu mektupların mecmuu İmam Şafiî’nin Fıkıh usulüne dair önemli bir eseri olan er-Risale’yi oluşturmuştur.

Mektuplar tarih boyunca, edebiyat ve tasavvufta şöhret kazanmış birçok ünlü şahsiyet tarafından da irşad ve tebliğ için vasıta olarak kullanılmıştır. Bunlara dair bir iki misal verecek olursak:

Edebiyatta ve tasavvufta en büyük simalardan olan Mevlâna Celaleddin-i Rûmî mektupları, ya yoksulları, düşkünleri, zulme uğrayanları, devletlilerden birine tavsiye etmek; yahut birisine öğüt vermek için yazmıştır; yahut da kendisine yazılan cevaptır. Mektuplarında meşhur şairlerden beyitler alır; ayetlere, hadislere dayanır; hikayelere işaretlerde bulunur.

Yine bu sahada önemli bir eser olarak da İmam-ı Rabbanî’nin Mektubât’ını zikredebiliriz. Bu eserde İmam-ı Rabbanî’nin 534 adet mektubu bulunmaktadır ki, tasavvufî konulara dair önemli bilgileri ihtiva etmektedir.

Yine bu meyanda çeşitli tarikat büyüklerinin yazışmalarından meydana getirilmiş birçok mektubat vardır. Birçoklarının mektupları ölümlerinden sonra derlenip yayınlanmıştır. Mesela; Muallim Naci, Namık Kemal, Abdülhamid gibi şair veya müelliflerin mektupları örnek birer edebî metin değeri taşıdıklarından, çeşitli zamanlarda yayınlanmışlardır.

Böylece mektupların özellikle mutasavvife ve udebâ meyanında önemli olduğu dikkati çekmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji (e-mail, telefon, fax vs.) mektupları ikinci plana itmiştir. İçinde bulunduğumuz asrın ikinci çeyreğinden itibaren de bu geleneği edebî ve tasavvufî olarak devam ettiren zevatı bulmak oldukça zordur.

Kaynak: http://www.hulusiefendivakfi.org.tr/say ... =1&Syf=103

Yazar:  kurucu [ 23.02.09, 11:08 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Tasavvufta Mektub ile İrşad Geleneği

"Mektub ile irşad" konusunda benim bildiğim ilk önemli örnek Hz. Gavs-ı Azam'ın Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer'e yazdığı mektublardır.

Bir mürşidin "taht sahibi bir sultan"a nasıl hitab ettiğinin çok nefis örnekleri olan bu mektublar bugünkü irşad ehli ile yöneticiler arasındaki ilişkiler yönünden de çok önemli mesajlar taşımaktadır.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/