Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Şeyh Muhammed Murad Münzevî K.S.
MesajGönderilme zamanı: 22.01.13, 17:30 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 13.09.10, 19:32
Mesajlar: 90
Şeyh Muhammed Murad Münzevî K.S.

Hadika Yazarı, Şeyh Murad Efendinin hayatını şöyle anlatıyor: "Şeyh Murad Efendi Keşmiri veyahud Kabili olarak 1055 (1645) tarihinde doğdu. Üç yaşına geldikte nüzul isabetiyle kötürüm (mak'ad) olmuştur. İlim ve fünün tahsilinden sonra hacca gidip edadan sonra Hindistan'a gitmiş ve küberayı Nakşibendiyye'den şeyh Muhammed Ma'sûm Efendiden ahz-ı inabet ederek tekrar hacca gitmiş ve orada üç sene kaldıktan sonra Bağdad yolu ile İsfehan üzerinde Buhara'ya gitmiştir.
Belh ve Semerkand meşâyihi ile sohbet edip ikinci defa Bağdad'a hicret ve kısa bir zaman kaldıktan sonra yine hacca gitmiş ve sonra Mısır Kahire'ye gitmiş ve oradan Şam'a gelerek evlenmiştir.

1092 (1681) tarihinde İstanbul'a gelerek Eyüp Sultan civarında beş sene kadar oturduktan sonra yine Şam'a hicret ve sonra yalnız olarak yine hacca gitmiş ve bir sene kaldıktan sonra yine Şam'a dönmüştür. 1119 (1707) senesi tekrar Mekke'ye gitmiş ve bir sene kadar kaldıktan sonra yine Şam'a dönmüş ve 1120 (1708) senesi tekrar İstanbul’a gelerek Sultan Selim Camii civarında
Bıçakçı Efendinin evinde kalmıştır.

Zengin ve fakirin kendisini ziyareti, Çorlulu Ali Paşanın mizacına uygun olmadığından, kethüdalığından kaptanlık ile çırak edildiği Vezir İbrahim Paşa'ya Şeyh Murad Efendinin "Hacc-ı şerife gitmek maksududur" diye sipariş etmekle Donanmayı Hümâyun ile Alaiye (Alanya) karşısına vardıkta sahile çıkarılıp oradan Konya ve Kütahya üzerinden Bursa'da oturmasına izin verildi.

1129 ramazanı birinci günü (9 Ağustos 1717) üçüncü defa İstanbul'a gelip Eyüp Sultan civarında Hüseyin Efendi-Zade bahçesinde ve sonra sabıka reis'ül-etıbba Nûh Efendi Yalısı'nda taltife mazhar olmuştur. Burada ibâdetle meşgul iken 1132 R. âhirin 12. salı gecesi (22 Şubat 1720) vefat edip ertesi günü naaşı Eyüp Sultan Camiine getirilmiş ve cenaze namazından sonra şimdi türbesi olan dershaneye defn edilmiştir.

Vefat tarihi bu mısradan çıkmaktadır:
Keramet birle düşdü Şeyh-i Ekber

Kendisine bağlı olanlardan Seyyid Musa Kelim Efendi dahi bu tarihi düşürmüştür:
Gûş iden didi te'essüşe Kelimâ târih
Dehi kıldı yine bir kenz-i Murâdî medfûn 1132

Şeyh Murad Efendi arif bir zat olup 10.000 den ziyade Hadis-i Şerif hafızasında idi. Eserleri vardır. Pirdaşı Şeyh Ahmed Yekdest Mekki Efendidir. Oğlu Mehmed ve torunu Ali Efendilerdir. Bunların türbede medfun olduğu sanılmaktadır.
Halifesi Bursalı Karababa-Zâde İbrahim Efendi 1135 (1722) de vefat ederek Zeynilerde defn edildi.
Şeyhülislam Paşmakcı-Zâde Ali Efendi'nin de Şeyh Murad Münzevî müridi olduğu söylenir.

Şeyh Murad Efendi Türbesi

Eyüp-Nişanca'sında, Mustafa Paşa Mahalesi'nde ve aynı isimli cadde üzerindedir. Sağ tarafında, Şeyhülislam Minkâri-Zâde Yahya Efendinin damadı Mustafa Efendi tarafından yaptırılan medrese, sol tarafında tekke haziresi ve arka tarafında ise Mescid, mesnevihâne, Şeyhülislam Veliyüddin Efendi türbesi ve şadırvan avlusu bulunmaktadır.
Türbenin kapısı, türbeye bitişik olarak 1272 (1855) tarihinde yaptırılan mescid içinde kalmıştır. Muntazam kesme taştan, tuğla hatıllı olarak yaptırılan türbe, tek kubbelidir.
Hazire tarafında üç, cadde tarafında ise iki penceresi vardır.
Pek harap durumda iken 1988 senesi başlarında tamir edilmiştir.
İçinde üç ahşap sanduka vardır. Biri 1132 (1720) tarihinde vefat eden Şeyh Murad Efendiye aittir, diğerleri belli değildir. Burada ayrıca bir de mihrabcık vardır.
Türbe aslında Mustafa Efendi Medresesi'nin dershanesi iken, Şeyh'in buraya defnedilmesiyle türbe haline gelmiştir.
Türbenin hazireye bakan duvarında yeni yazı ile yazılmış şu kitabe vardır:
Muhammed Murad Münzevî-1132 ve Şeyhülislam Ahmed Ebû'l-Hayr-1154 (1741) Hazretleri'nin ruhlarına fatiha.

Şeyhülislam Ahmed Efendinin kabri hazirededir.

Türbe ve tekke, Kesriyeli Ahmed Paşa (ölm. 1162 M. 1749) tarafından tamir edilmiştir.Şeyh Murad Münzevî Efendi tekkesi haziresinde gömülü olanlar şunlardır:

1062 (1652) Lahit, Yeniçeri Ağavâtı'ndan Ser-Zagârî Abdülkerim Ağa. Rabiülâhir, tarih ayrıca yazı ile de yazılmıştır.
Medresenin yapılış tarihini yaklaşık olarak göstermesi bakımından önemlidir. 1988 senesi başında yapılan temizlik ve yenileme sırasında toprak altından çıkarılmıştır.
1135 (1722). Lahit,
Söyledim kabrinde târih-i vefatın izzeti
Eyledi Fethi Kadın dâr-ı selâm-ı hadegâh

1154 (1741). Sütun şeklindeki şahidesinde şu kitabe vardır:
Müft'il-emân Hazret-i Dâmâd-Zâde kim
Olmuşdu fazl ü anka memduh-ı hass ü âmm
Üç defa sard-ı rûm-iline ziyb ü fer virüb
İfta makamına dahi vermişdi özge nâm
Şeh-i nakşibende olmağın ez-can ü dil murid
Erdi Murâd'a buldu târihinde nâm-gâm
Dar-ı bekaya nakl idicek sim nazar
Târih-i rihletin didi bir beyt ile tâm
Dâmâd-Zâde Ahmed Efendi'ye ide Hakk
İhsan ü lutfı ile cinân mülküne makam
Fi sene 1154
Bak (Si. Osm. 1/168) (Şemdani-zâde Tarihi, Haz. M. Aktepe 1/35) (Müstakimzâde, Devhat'ül-meşâyih S: 121)(Hadika 1/292-305.11/141)

Büyükdere, Kefeliköy'de, Rumelihisari'de ve Sütlüce'de yalıları vardı. Kefeliköy'deki yalısı karşısında ve yol aşırı yerdeki Uluc Hasan Paşa Mescidi'ne minber koyarak cami yaptı.
Sütlüce İskelesi meydanında bir çeşmesi vardır.

1155(1742). Zübeyde Hanım. Bu kadar yazılı.
1168 (1755). Hüv'el-Hayy'ül-Bâki
Rûh-ı pâki ola her lahza karin-ı rahmet
Haşre dek mûnis-i kabr ola eltaf-ı latif
Düşdü bir mtsda'-igurrâyı mücevher târih
Kabrin Hakk'a eyledi İzzi Efendi teşrif
1168 Süleyman İzzi Efendi Vakanüvis ve şairdir. Hattatlığı ve tarih düşürmedeki becerisiyle ünlüdür. Şahidesi küçük ve silindir şeklindedir. (Si. Osm. 3/467)(Osm: Müel. Meral yay. 3/76) (Babinger, Osm. Tarih Yazar S: 314) (Osm. Arş. Dairesi, M. Cevdet Taş Evkaf Def. II o: 14282) Bu tekkeye yapılmış vakfı vardır. Evkaf Def. 4 No:31783 1173 (1759). Kitabesi o mısra olup tarih beyti şudur:
Düşdü bir mısra'-ı menkut ile târih-i vefat
Şeyh ali vâsıl-ı Hakk oldu ide Habs-ı nefs
Tekkenin üçüncü şeyhi idi.

1176 (1762). Damad-Zâde İst. kazası, Mehmed Murad Efendinin kızı Rahime Hanım.
1176 (1762). Hamzavf, tekkenin "Canşin"i ve "Nakşibendi" nin bir azizi" idi.
"Feyz-yâb-ı rûh-ı kudsı Hz. Şeyh Mustafa"
1176 (1762). Dâmâd-Zâde Mehmed Murad Efendinin kızı, civan iken vefat eden Hadice Hanım.
1178 (1764). Sütun, dört mısralı kitabesi var. Şu şekilde başlamaktadır:
Diriga ve hayf Dâmâd-Zâde Feyzullah Efendi
Güzide nedi gitdi menzil-i cennet-i adn olsun.
Son beyt:
Du 'â birle didim giryân ü nâlân cûd târih
Muhib Molla Efendi meskenin cennet-i adn ola
1178
Si. Osm. 4/97 de, müderris olup 1183 de vefat etmiştir diyor ki yanlıştır.
1179 (1765). İst. kazası Emin'ül-fetevâ Ebû Bekir Efendi (Si. Osm. 1/180)
1180 (1766). Dâmâd-Zâde ReŞ Efendi
1182 (1768). Hadice hanım.
1184 (1770). Seccade Nişin-i irşâd Eş-şeyh Ali Efendinin oğlu Mehmed Molla Efendi.
1188 (1774). Kitabesi 14 mısralı olup genç yaşda vefat eden Akif Mehmed Efendiye aittir.
1189 (1775). Kütüphane sahibi Murad Molla Efendi Zade Hamid Molla
1191 (1777). Hamzavî, Şeyh Ali Efendi
1191 (1777). Şeyhülislam Dâmâd-Zâde Feyzullah Efendinin eşi Hafize Hâtûn
1192 (1778). Şeyh Murad Zaviyesi Şeyhi Ali Efendinin oğlu şeyh Yahya Efendi
1194 (1780). Dâmâd-Zâde enisi Emine Hanım.
1208 Ra. 10 (16-ekim- 1993). Merhum ve mağfur el muhtaç/
İlâ rahmetü Rabb'ül-gafur /Şeyh Mehmet Murad K.S.ın /Postnişini iken âzim-i dar-ı beka / iden Şeyh El-hac Mehmed Efendi /ruhuna fatiha
1198 (1783). Dâmâd-Zâde Feyzullah Efendinin küçük oğlu Mehmed Tahir Molla. Bu şımarık çocuk için bak Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Yay. 2/25-26.
1208 (1793). Mehmed Murad Efendinin torunun eşi Nûrifer
H.1208 (1793). Hamzâvîtaş, Murad Efendi Hz. nin eşi Hayatî Kadın.
1208 Sad. (Eylül-1793) Murad Efendi Zade Hamid Efendinin Benli-Zâde Mehmed Sabit Efendinin eşi, Esma Hanım.
1227 (1812). Kurra-Zâde Hafız İsmail Efendi
1236 (1820). Tekkenin Postnişini Eş-şeyh Hüseyin El-Hisârî.
1247 (1231). sadr-ı esbak maktul Mustafa Paşa'nın oğlu
Miralem Musa Bey-Zâde Dergâh-ı mualla Kapıcıbaşılarından Abdurrahman Bey.
1248 Z. II (I-mayıs-1833). Tarikat-i Aliyyei nakşibendiyye'den hamid'ül-fukara mesned-nişin müderrisin-i kiramdan ulemâyi
benamdan uslu-zâde Eş-şeyh Mehmed Sa'di Efendi

1253 N. 27 (Arahk-1837). Sudur-ı azamdan Fetevâ Emini,
Sahib'ül-hayrat, Anadolu payeli Gedusf Elhac Hafız Mehmed Efendi
1260 M. 13 (Şubat-1844). Sikkeli, Hem-nâm-ı Fahr'ül-enbîyâ,
Şeyh İbn-i Şeyh yani Muhammed Es'ad sâhib-i keramet.
Olmuş idi. Nice zemân bu hankâhın rehnümâsı Tarih Beyti şudur:
Târihi cevher birle söyle ol azize ey Emin Es'ad Efendi fücceten cennet-i adni kıldı cay 13 M. 1260
Kitabesi çok uzun olup her iki taşı da yazılıdır. Mehmed Sa'dullah imzalıdır. (İst. Tek. 2/96) (Si. Osm. 4/269)
1261 (1845). Fesli şahide, kitabesi şudur:
Müşârün'illeyh Şeyh Es'ad Efendi
Hafidi Mühendishhanei Berri-i Hümâyun
Hattatinden merhum ve mağfurleh
Şa'dullah Efendi'nin
Ruhiçün fatiha. (İnal, Son Hattatlar 349)
Aynı kabrin üzerinde yine fesli şu şahide vardır:
Kutb'ül-ârifin Eş-şeyh
Mehmed Murad el-Buhârî Hz. leri Hankâh-ı şerifi post nişini merhum Es'ad Efendi Zade Mühendishâne-i Berri-i Hümâyun hâfız-ı kütübü Fethi Efendi'nin ruhuna el-fatiha
1277(1860)
1261 (1845). Tarikat-i Aliyyei Nakşibendiyye meşâyih-i /Kirâmından Şeyh Murad Efendi Kuddise Nihâd / Tevliyetiyle müntesib üstad-ı ercümendi / Anadoluhisarı hanedanından /
Merhum İzzi Süleyman Efendinin haŞdi/ Es-seyyid Mehmed Said Efendi.
1269 (1852). Ketancılarbaşı'nda Haseki Mustafa Ağa Mektebi hacesi elhac Şerife Hadice hanım. (Si. Osm. 4/405)
1269 (1872). Es'ad Efendinin kızı şerife Hamdiye Hanım.
1271 Za. 12 (27-Tem. 1855). Es'ad Efendinin eşi Kutb'ül-ârifîn Hafız Efendi Hz. nin kızı hâlâ postnişini dergâh şeyhi elhac Hafız Feyzullah Efendinin annesi Nimetullah Hanım.
1272(1855). Eş-şeyh El-hac Hafız Feyzullah Efendinin eşi Şerife Zahide Hanım.
1276 (1859). Eş-şeyh Feyzullah Efendinin oğlu olup 31 yaşında vefat eden Muhyiddin Efendi Sikke kabartmalı ve sarıklıdır.
1284 Ca. 25 (24-Eylül-1867).
Bu hankah-ı feyz-i ihtinakda yiğirmidört sene
Post-nişin-i irşâd olan meşâyık-i güzin-i
Nakşibendiyye'den Mesnevihân Şeyh el-hac Hafız Feyzullah Efendi merhumun kabr-i şerifidir.
Mumâ'ileyh ulemâyı âlemin ve eshab-ı ilmi olup .. Eyyüplü olup edebiyat ve diğer ilimlerde ders verirdi.
1287-Ra. 15 (15-Haziran- 1870) Reis'ül-kurra ve Reis-i Meclis-i Meşhayih elhac Hafız Feyzullah Efendi'nin oğlu eş-Şehid el-ma'sûm es-Seyyid Mehmed Lutfullah Efendi.
1304 (1886). Hacı Mehmed Dede.
1307 (1889) Ahmed Bey.
1307 C. Evvel- 26 (Ocak- 1890). Kasımpaşa'da Küçük/ Piyale tekyesi postnişini / ve Soğukçeşme Askeri / Rüşdiyesi Arabi' muallimi / Bosna muhacirlerinden ve tarikat-i / Aliyyei Nakşibendiye şeyh-i kirâmmdan / Bayburtlu âşık-ı Billah Mehmed Arif Efendi Tevellüdü 1235(1819)
1308 ramazan 10 (19-nisan-1891) Muhteşem lahid, Heriki şahidesinin ön ve arkasında aynı tarihli kitabe vardır.
Lahit kabartmalarla bezelidir. Teşrifât-ı umumiye Nazırı merhum Kâmil Bey'in kızı,
Tam târih-i vefatın didi merd-i Kâmil Vâstl-ı mülk-ü cinân oldu
Afîfe Hanım Kitabesi babası tarafından yazılmıştır. Ne hazin.
1309 zilkade (Haz. 1892). Ahmed Bey.
1309 zilhicce 24 (tem. 1892). Cami Efendi
1312 (1894). Meşayih-i kiramdan ve seccade nişin Es'ad Efendi Zade Mehmed Hayrullah Ef.
1322 (1904). Tarik-i Kadiriyye'nin bir şeyh-i âlisi Şeyh Nuri ef. Tarih mısrası şudur:
Bu Şeyh Nuri Efendi irişir Kurb-i Rahmana
1341 recep 27 (M-Mart-1923).
Şeyh Abdülkadir Efendi Kabrinde taş yoktur. Vefatına Kemâli Efendi bu tarihi düşürmüştür.
Geldi Oniki imam hüsn-ü şahadet eyledi.
Allah Allah dedi oldu "Rahmet-i Hakk'a" revân.

1341
Abdülkadir Efendi babasından Nakşibendi hilafeti almış ve sonradan vaki olan manevi davet üzerine, o zamanın en büyük manevi ricalinden olan Seyyid Bekir'ür-Reşad Efendi’ye intisabla Hamzâvî olmuş ve Reşad Efendinin vefatından sonra da kutub olmuştur. Abdülkadir Efendi Mevlânâ'dan sonra, onun kadar manzum eser yazan kimse olmamıştır.
Divân'ı hariç, 33598 beyt yazmıştır. (Baha Doğramacı, Kemâli Divanı S: 15-19-30) Kabri, şadırvan avlusunda olup etrafı demir parmaklıklı büyük aile sofasıdır. Kemâlî Efendi’nin mürşididir.

Bazı ilaveler
1206 (1791). Dâmâd-Zâde sülalesinden müderrisin-i kiramdan Hasan Efendinin kızı Şerife Behice Hanım
1192 (1778). İzzi Süleylan Efendi oğlu Mehmed Necib Efendi
1159 (1746). Mehmed Hamid Molla.

1245 (1829). Meşhur hattat Mahmud Celaleddin Efendi Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan türbesinin ve imaretinin iç kitabe yazıları bunundur. Eşi, Esma Hanım'ın da hattat olduğu söylenir. (İnal, Son Hattatlar S: 87-187) Sütun şeklindeki küçük şahidesi dip taraftan kırılmış ve onarılmıştır. Kitabesi şudur:
Hüvel Hayy'ül-Bâki
Meşâyih-i hattatinden
Merhum ve mağfur
Mahmud Celalüddin Efendi'nin Ruhiçün el-fâtiha 1245

1250 Ra. 15 (Tem. 1834). Asakir-i mansure -i Muhammediyyeler'in süvari feriki devletlû Es-seyyid Mehmed Sa'id Paşa'nın cevâriyelerinden Şahide Mümtaz Kalfa.

1308 (1890). Otakcılar civarında takyeci Mahallesi'nde Tarikatı Aliyyei Kadiriyye meşâyihinden Çadırcı Hüseyin Efendi Tarihsiz bir kabir taşı üzerindeki kitabe şudur:
Birinci sıra silinmiştir. Şeyh Mustafa Efendinin ruh-ı şeriŞne / Rızaen Lillah / Fatiha.
Şahide kalın sütun şeklindedir. Bu zat, Dâmâd-ZâdeŞeyhülislam Ebû'1-hayr Ahmed Efendidir. Buradaki medresenin banisi olup 1095(1684) tarihinde vefat etmiştir. (Si. Osm.
4/403 Mustafa Rasih Efendi)
Gömülü bir taş üzerindeki kitabe şudur: Şeyh Murad Efendi şeyhi elhac Hafız Mehmed Efendinin kızı hâlâ şeyh Hüseyin Efendinin eşi....

Taşı mevcut olmayanlar
1191 (1777). Akmolla lakablı Ömer Efendi Fahreddin Yahya Efendinin oğlu. Kilisi Şeyh Ali Sırrı-i Nakşibendi hülefasından. Kabri, babasının yanında idi. (Si. Osm. 3/593)
(Hadikal/294 11/49) "Akmolla denmekle şehir nâyzen-i bî -nazir ve hattat" Eyüp Camii mezarlığının Beybaba Sokağı'na açılan kapısı üzerindeki "Kelime-i tevhidi" yazmış ve
imzalamıştır. (M. K. İnal Hoş Sadâ S: 156) (Tahfe S: 346)
Babasının kabrine gömüldü.
Rodoslu Ahmed Efendi Bir hukuk bilgini olup eserleri vardır.
1305 (1887) Hacı Hüseyin Dede, Melami şeyhi olup kırklardan biri idi. Eğrikapı'da İvaz Efendi Camii yakınındaki peştemalcılar hanı mürebbisi idi. (Gölpınarlı, Melamilik S: 179)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye