Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 29 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2, 3  Sonraki
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 15.12.08, 14:05 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
Evliyaullah'ı Anıyoruz...

Şu fani dünyadan gölgesini kaldırılmış evliyaullahı; Ricalullah'ı "ruh kuşu"nun beden kafesinden uçurulduğu günlerde anıyoruz...

Bu bölümü açma düşünce dün (13 Kasım 2008) bu anmayı yaptığım M. Zahid Kotku -Q- ilhamı ile oldu...

Himmetleri de hazır ola....

"Ölen heyvân imiş...
Âşıkân ölmez..."


ÖNEMLİ NOT:

Bu ilk mesaja ilave edilmek üzere evliyaullah; ricaulullahdan irtihal tarihi kesin bilinenleri lütfen özel mesaj ile moderatörlere iletiniz...)

***

Dervişan'ın Taziye Takvimi:

OCAK

13 Ocak 2004.... 13 Ocak.....: Hz. Şeyh (mürşid-i evvelim) Mustafa İhsan Karadağ -rh-
15 Ocak 1459 - 15 Ocak...... : Hz. Pir Ak Şemseddin -rh-
15 Ocak 1823 - 15 Ocak...... : H. Şeyh Ali Behçet en-Nakşbendi el-Mevlevî -rh-
24 Ocak 1998 - 24 Ocak........: Hz. Şeyh Abdurrahim Reyhan -rh-


ŞUBAT

4 Şubat.1871 - 04.Şubat.....: İmam Şamil -rh-
4 Şubat.2001 - 04.Şubat.....: Hz. Şeyh Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan -rh-
12 Şubat 1984 - 12 Şubat....: Hz. Şeyh Ramazanoğlu Mahmud Sami -rh-
13.Şubat.1985 - 13.Şubat.....: Hz. Şeyh Muzaffer Ozak el-Cerrahi -rh-
19 Şubat 1490 - 19 Şubat.....: Hz. Pir Ubeydullah Ahrar -rh- (29 R.evvel 895H)

MART

1 Mart 1914 , Pazar - 1 Mart .... : Hz. Şeyh Ebu Muhammed el-Medenî -rh-
2 Mart 1389, Salı - 3 Mart......: Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahauddin Buhariyyul-Uveysi -Q-
3 Mart 1931 - 3 Mart......: Hz. Şeyh Muhammed Es'ad Erbili -rh-
4 Mart 1989 - 4 Mart ......: Mehmed Feyzi Pamukçu -rh-
6 Mart 670 - 6 Mart..... : Hz. Hasan -rz-
12 Mart 1956 - 12 Mart......: Hz. Şeyh Alvarlı Efe Muhammed Lutfî -rh-
17 Mart 1400, Çarşamba - 17 Mart ..... : Hz. Pir HÂCE ALÂEDDÎN ATTÂR -Q-
23 Mart 1960 - 23 Mart ....... : Hz. Said ibn Mirza el-Nursî -rh-

NİSAN

4 Nisan1863 (14 Şevval 1279) - 4 Nisan..... : Hz. Pir M. Şemseddin Nuri -rh-

22 Nisan 1447, Cumartesi - 22 Nisan ....... : Hz. Pir HÂCE YA’KÛB ÇERHÎ -Q-

27 Nisan 919, Salı - 27 Nisan...... : Hallâc-ı Mansur -Q-MAYIS

4 Mayıs 1569 - 4 Mayıs ........ : Şeyh Şaban-ı Velî -rh-
17 Mayıs 1998 - 17 Mayıs...... : eş-Şehid Hızır Ali Muratoğlu -rh-
26 Mayıs 1883 - 26 Mayıs ..... : Emir Abdülkâdir Cezâyirî -rh-

HAZİRAN

25.Haziran.2008 - 25.Haziran..... : Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre -rh-


TEMMUZ

16 Temmuz 1999 - 16 Temmuz........:Hz. Şeyh Musa Topbaş -rh-


AĞUSTOS

3 Ağustos 1991 - 3 Ağustos ......: Muhammed İhsan Oğuz

15 Ağustos 1936 - 15 Ağustos......: Hz. Şeyh Şerafeddin Dağıstanî -rh-


EYLÜL

3 Eylül 2006 - 3 Eylül ...... : eş-Şehid Bayram Ali Öztürk -rh-

4 Eylül.1974 - 04.Eylül...... : Hz. Şeyh Bayburdî Dede Paşa -rh-

6 Eylül 765 - 6 Eylül .... : Cafer-i Sadık -rz-

30 Eylül.1973 - 30.Eylül......: Hz. Şeyh Abdullah Dağıstanî -rh-


EKİM

2 Ekim 1628, 2 Ekim.....: Aziz Mahmûd Hüdâyî -rh-

10 Ekim 680, 10 Ekim .... : Hz. Hüseyin -rz-

22 Ekim 1993- 22 Ekim.....: Hz. Şeyh Muhammed Raşid Erol -rh-


KASIM

9 Kasım 1492 - 9 Kasım......: Molla Abdurrahman Câmî -rh-

13 Kasım 1980....13 Kasım.... : Hz. Şeyh M. Zahid Kotku -rh-

23 Kasım 1990 - 23 Kasım.......: Hz. Şeyh Hüseyin Nazmî Ceylanoğlu -rh-


ARALIK

10 Aralık 1624 - 10 Aralık....... : İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhindî -rh-

14 Aralık 765, Cumartesi - 14 Aralık ..... : İmam Cafer es-Sadık -rh-

17 Aralık 1273 - 17 Aralık ....... : Hz. Pir Mevlâna Celâleddin Belhi/Rûmî -rh-

23 Aralık 1880 - 23 Aralık ....... : Mustafa Fehmi Erzincanî -rh-

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


En son arsiv tarafından 01.04.09, 14:44 tarihinde düzenlendi, toplamda 9 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: 735. yıldır Mevlâna'yı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 18.12.08, 01:36 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
735. yıl
Yılmaz Öztuna
yilmaz.oztuna@tg.com.tr

Türkiye

2008-12-17


1219-1237 ara­sın­da Kon­ya İm­pa­ra­tor­luk tah­tın­da otu­ran bü­yük hâ­ka­nı­mız Sul­tan Ulu Alâ­ed­din, Sel­çuk­lu Tür­ki­ye’si­nin Ka­anû­nî Sul­tan Sü­ley­mân’ıdır. Dö­ne­min­de Ana­do­lu Sel­çuk­lu Dev­le­ti, dün­ya­nın en zen­gin ül­ke­si idi.

1243’ten iti­ba­ren Müs­lü­man ol­ma­yan Mo­ğol or­du­la­rı, Ana­do­lu’yu iş­ga­le baş­la­dı. Sel­çuk­lu Türk haş­me­ti azal­dı, al­çal­dı. Bi­zans’a kar­şı Ba­tı Ana­do­lu’ya yer­leş­ti­ri­len Türk­men uc (sı­nır) bey­le­ri, git­tik­çe ba­ğım­sız­lı­ğa kay­dı. Ana­do­lu Türk bir­li­ği bo­zul­du. 20 bey­li­ğe dö­nüş­tü. Bun­lar­dan Ka­yı­ha­noğ­lu Er­tuğ­rul Ga­zi Bey (uc be­yi 1231-1281) oğ­lu Os­man Bey Ga­zi (uc be­yi 1281-1324) he­nüz Sö­ğüt’te ars­lan inin­den çık­ma­mış­tı.

Oğuz iken İs­lâm’a ge­çe­rek Türk­men, ora­dan top­ra­ğa yer­le­şip bel­de­ler ku­ra­rak Türk ol­muş Ana­do­lu hal­kı, her yıl ağır­lı­ğı ar­tan Mo­ğol ta­hak­kü­mü­ne düş­tü.

Ho­ra­san Eren­le­ri yet­ti­ler, ye­tiş­ti­ler. Pîr-i Tür­kis­tân Ah­med Ye­se­vî (ölü­mü 1166) mü­rid­le­ri eren­ler, Ho­ra­san’dan ge­lip Ana­do­lu hal­kı­nı te­sel­li et­ti­ler. Dik tut­tu­lar. Di­ri kıl­dı­lar. Ümit ver­di­ler. Müj­de­le­di­ler. Ye­se­vî’nin öğ­ren­ci­si­nin, öğ­ren­ci­si­nin öğ­ren­ci­si Yû­nus Em­re (1240-1320), Ha­cı Bek­taş Ve­lî, Nas­red­din Ho­ca, Âşık Pa­şa, ni­ha­yet ba­ba­sı ile Gü­ney Tür­kis­tan’da Belh’ten çı­kıp ya­vaş ya­vaş iler­le­ye­rek Kon­ya’ya yer­le­şen Mev­lâ­nâ Ce­lâ­led­din Rû­mî... Ve ben­zer­le­ri... Ta­ri­hin en bü­yük hü­ma­nist­le­ri...
Türk ta­ri­hi­nin en bü­yük fi­kir akı­mı olan ta­sav­vu­fun bi­hak­kın er­le­ri... Haz­ret-i Pîr Efen­di­miz, Mo­ğol­lar’ın İs­lâm ile mü­şer­ref ola­cak­la­rı­nı teb­şîr bu­yur­du.


Bü­yük Alâ­ed­din’den baş­la­ya­rak Kon­ya’da­ki Sel­çuk­lu pa­di­şah­la­rı­nın say­gı­sı, hal­kı­mı­zın en iç­ten sev­gi­si için­de, Türk’ün ci­han dev­le­ti­nin pa­rıl­tı­la­rı­nı ha­ber ver­di. Müj­de­yi alan ata­la­rı­mız, kır­ka ay­rıl­mış Ana­do­lu’yu bir­leş­tir­di­ler. Ta­ri­hi­mi­zin en haş­met­lü, en şev­ket­lü dev­le­ti­ni kur­du­lar.

Şeb-i Arûs’un (17 Ara­lık 1273), 735. yı­lı­dır. Yü­ce mil­le­ti­mi­ze kut­lu ol­sun!

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 06.01.09, 17:48 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Alem-i bekaya göç tarihi gün ve ay ve yıl ile birlikte net olarak bilinen evliyaullahı buraya kaydedelim...

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 07.01.09, 17:09 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Alıntı:


"Öldüğüm gün, tabutumu omuzlar üzerinde gördüğün zaman,
bende bu cihanın derdi var sanma!
Bana ağlama, 'yazık yazık, vah vah' deme!
Şeytanın tuzağına düşersen,
vah vah'ın sırası o zamandır,
yazık yazık o zaman denir!

Cenazemi gördüğün zaman 'ayrılık ayrılık' deme,
benim, buluşmam, görüşmem o zamandır!
Beni mezara koydukları zaman 'elveda elveda' deme'
Mezar cennet kapısının perdesidir.
Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret.
Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir.
Sana batma görünür amma,
o aslında doğmaya hazırlıktır, yeniden doğmadır.
Mezar ise hapishane gibi görünür amma,
aslında can'ın hapisten kurtuluşudur.

Yere hangi tohum atıldı da bitmedi?
Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek zannına düşüyorsun?
Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı?
Can Yusuf'u kuyuya düşünce, niye ağlasın?
Bu tarafta ağzını yumdun mu. O tarafta aç!
Çünkü artık, hay-huydan uzak, mekânsızlık âlemindesin"

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 15.01.09, 15:07 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Aziz Mahmûd Hüdâyî , 2 Ekim 1628, Salı...

Mustafa Fehmi el-Halidî en-Nakşbendi , 23 Aralık 1880, Perşembe

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ
MesajGönderilme zamanı: 18.01.09, 22:19 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 17.12.08, 16:48
Mesajlar: 237
Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ

Alem-i fenadan Alem-i bekaya göçüşünün sene-yi devriyesinde Beylerbeyi bedevi tekkesinde mevlid okunarak anıldı....


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 19.01.09, 10:11 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
1 Mart 1914 , Pazar Hz. Şeyh Ebu Muhammed el-Medenî
3 Rebiulahir 1332 Güneyköy - YALOVA

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 19.01.09, 10:48 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Hz. Şeyh Cemaleddin Gazikumuki
doğumu:
16 Ekim 1788,
16 Muharrem 1203
Perşembe

***
Ebu Ahmed es-Suğurî
doğumu: 2 Receb 1207, 13 Şubat 1793; Çarşamba
vefatı: Rebiulahir 1299 Perşembe (Şubat?-Mart 1882)

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 19.01.09, 11:08 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Mevlana Halid-i Bağdadî -Q-

vefatı. 26 Şevval 1242
23 Mayıs 1827 ; Çarşamba

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Evliyaullah'ı Anıyoruz...
MesajGönderilme zamanı: 19.01.09, 11:15 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Has Muhammed Şirvani
Doğum: 1 Muharrem 1201, 24 Ekim 1786 Pazartesi
Vefat: 3 Ramazan 1260 ; 15 Eylül 1844 Pazar;

İsmail Şirvani:
Doğum: 7 Zilkade 1201, 21 Ağustos 1786 Salı
Vefat: 10 Zilhicce 1255 ; 14 Şubat 1840 Cuma;

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 29 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2, 3  Sonraki

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye