Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 8 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
MesajGönderilme zamanı: 30.12.08, 00:44 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:21
Mesajlar: 35
DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

TAKDİM


İçinde yaşadığımız son yüzyılda İslâm dünyası da dahil farklı kültür ve medeniyetlerin hızlı bir etkileşim ve değişim süreci yaşadığına, bunun da genelde Batı merkezli bir dönüşüm ve kültürel değişim şeklinde cereyan ettiğine şahit olmaktayız. Ekonomik ve sosyal değişimlerin yanında kültürel ve entelektüel özellikleri ağır basan bu değişim sürecinin insanlar üzerindeki en büyük tesirlerinden biri de kavramlar ve değerler üzerinde olmaktadır. Batıda pozitif bilimlerdeki gelişimler ve ona bağlı olarak modernitenin kültürel etkileri devam etmekte, hatta az gelişmiş ve fakir ülkelerde tahripkâr olmakta, kültürel yabancılaşmaya ve özgüven kaybına yol açmaktadır. Gerek bu ortamın gerekse sahip olduğumuz zengin kültürel, manevî ve dinî mirasa dair bilginin zayıflamasının sonucu olarak ortaya çıkan kavram kargaşasının, farklı nesiller ve sosyal gruplar arasındaki iletişim kopukluğunun, güven kaybının ve içe kapanmanın da en büyük amilidir. Din ile, özellikle İslâm Dini ile ilgili temel kavramların alfabetik bir tarzda işlenerek eser halinde yayınlanması; millet olarak huzur, güven ve istikrar içinde yaşamamız, birlik ve bütünlüğümüzü korumamız, fikir birliğini ve bilgilenmeyi sağlamamız açısından büyük önem arz etmektedir. Asgarî müşterekler üzerinde birleşme noktasında “ansiklopedik” sözlüklerin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı izahtan vârestedir.

İslâm kültür tarihinde, kavramları konu edinen “ta’rifat”, “kâmus” ve “müfredât” başlıklı eserlerin yazımı, çok eskilere dayanmaktadır. Ragıb el-Isfehânî’nin Müfredât’ı, Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta’rifat’ı, Ebu’l-Beka’nın Külliyyat’ı ve İbn Ebi’d-Dünya’nın risaleleri bunların meşhurlarındandır.

Kavramların yalnız bilim açısından değil, düşünme ve mantıkî muhâkeme açısından da önemli olduğu aşikârdır. Doğru ve isabetli düşüncenin alt yapısını ancak doğru anlaşılan ve doğru ifade edilen kavramlar oluşturur. Kavramlara hakim olmak eğitim ve öğretim açısından da büyük önem taşımaktadır.

İşte elinizdeki eser, bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Âdeta küçük bir ansiklopedi mahiyetinde olan eserde dinî kavramlar, ilmî bir üslûp ve anlaşılır bir dil ile kaleme alınmış ve geniş bir topluluğa hitap etmesi hedeflenmiştir.

Böyle bir eserin hazırlanması, 25-29 Temmuz 2000 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenen “Avrasya İslâm Şûrası Teşkilatı” toplantısında dile getirilmiş ve bir öneri olarak karara bağlanmıştır. Bunun üzerine eserin telifi, Doç. Dr. Fikret KARAMAN, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, Dr. Mehmet CANBULAT, Dr. İbrahim PAÇACI, İbrahim URAL ve Dr. Ahmet GELİŞGEN’den oluşan bir heyete tevdi edilmiştir.

İki bin civarında kavramın yer aldığı eserin; öğrenciler, din görevlileri ve dinin temel kavramlarını öğrenmek isteyen herkes için faydalı bir kaynak olacağına inanmaktayız.
Eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmanın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basil ... ramlar.asp?


En son mutevelli tarafından 30.12.08, 00:47 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
MesajGönderilme zamanı: 30.12.08, 00:45 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:21
Mesajlar: 35
DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

ÖN SÖZ

Yüce Allah’a ibadet için yaratılan, akıl, fikir ve irade ile donatılan, kendilerine sayısız nimetler verilen, peygamberler ve kitaplarla doğru yol gösterilen insanlar ya kendi iradeleri ile îmân edip ibadet ve itaat ederler veya inkâr edip isyân ederler. Allah katında önemli ve değerli olan; kişilerin Allah’a olan bağlılıkları, O’na duydukları sevgi ve saygının davranışlara yansıması, bireysel ve toplumsal hayatta ahlâkî erdemlerin yaşatılmasıdır. Bu itibarla insanlar dilleri, renkleri, ırkları ve cinsiyetlerine göre değil; îmân, ibadet, güzel amel ve ahlâkî davranışlarına göre değer kazanırlar. Dolayısıyla samimî dindarlıkta; niyet, duygu, eylem ve davranışın yanı sıra din hakkında doğru bilgi edinilmesi, dinin ana kaynaklarının ve bu kaynaklar etrafında üretilen zengin ilmî mirasın bilinmesi de önemlidir.

Din, terim olarak akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle bizzat hayır, iyi, güzel ve yararlı olan şeylere sevk eden ilâhî nizam; ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve insanları mutluluğa ve Allah’ın rızasına ulaştıran, onları kötülüklerden alıkoyan doğru yol demektir. Din; iman, tevhîd, ibadet, sâlih amel, ahlâk, takvâ, ihsân ve İslâm kelimelerinin ifade ettiği anlamları da içeren, Allah ve peygamberin bildirdiği bütün ilkeleri ve değerleri ifade eden bir kavramdır. Dinî kelimesi ise “din ile ilgili olan” anlamını ifade eder.

Kavram; bir fikri, bir bilim, sanat ve meslek dalını, bir konuyu anlatmak için kullanılan, o fikrin ve o konunun ifade edilmesinde öne çıkan, sözlük anlamına ilave olarak yeni ve farklı bir anlam yüklenmiş olan sözcüklere denir. Dinî kavramlar; Kur’ân ve hadislerde geçen iman, itâat, ibâdet, tefsîr, fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf, felsefe, ahlâk, iktisat, siyer, tarih, kırâat, tecvid gibi bilim dallarında kullanılan dinî içerikli kelimeleri ifade eder. Dinî kavramlar; bir anlamda dinî bilgiler demektir. İnsan ne kadar çok dinî kavram biliyorsa dinî bilgileri o nispette sağlam temellere oturacaktır. Dinî kavramların ifade ettiği anlamlar ne kadar sağlıklı kavranıp öğrenilir ve anlaşılırsa dinî bilgi ve düşünce de o nispette sağlıklı kavranıp öğrenilmiş ve anlaşılmış olacaktır. Bu husus, dinî kavramları öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır.

Fert ve toplumlar, dinden ve dinî düşünceden isteseler de kurtulup soyutlanamazlar. Çünkü din duygusu, insanın fıtratında var olan bir şeydir. Doğrusu ve sağlıklısı öğrenilmeyen dinî düşüncenin, dinî bilgilerin ve dinî uygulamaların yerini yanlışı, batılı, sahtesi, bidat ve hurafe olanı alır. Bunun için dini ve dinî kavramları öğrenme, doğruyu ve gerçeği bulma ve birliği sağlama zorunluluğu vardır. İşte dinî kavramlar sözlüğü bu amaca yönelik bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 25-29 Temmuz 2000 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlediği “Avrasya İslâm Şûrası Teşkilatı” toplantısında “dinî kavramlar sözlüğü” hazırlanması kararlaştırılmış ve bu görev, uhdemize verilmiştir.

Eserin hazırlanması ile ilgili olarak yapılan toplantılarda sözlük hazırlanırken Kur’ân ve sahih hadislerin esas alınması, referans olarak sûre ve âyet numaraları ile hadis kaynaklarının metin içerisinde gösterilmesi, bunun dışındaki kaynakların ise belirtilmemesi kararlaştırılmıştır. Eser hazırlanırken sözlükler, ansiklopediler, tefsîr, hadis, fıkıh, kelam, felsefe, tarih, tasavvuf ve ilgili diğer kitaplardan yararlanılmıştır. Maddeler yazılırken prensip olarak önce sözlük anlamı, sonra terim ve Kur’ân’daki anlamı verilmiştir. Herhangi bir kavram işlenirken konu içerisinde yer alan diğer kavramlar, ayrıca müstakil bir madde olarak ele alındığına işaret olmak üzere, koyu olarak yazılmıştır. Birden fazla kavram ile ifade edilen içerikler, aynı kökten gelen farklı kelimeler veya birbiriyle yakın ilişkili kavramlar bir maddede yazılmış ve diğer kavramlar bu maddeye atıfta bulunulmuştur. Maddeyi kimin yazdığını belirtmek amacıyla her maddenin sonuna parantez içerisinde o maddeyi yazanın ad ve soyadının ilk harfi yazılmıştır.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Fikret KARAMAN (F.K.)

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ (İ.K.)
Dr. İbrahim PAÇACI (İ.P.)

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları;
Dr. Mehmet CANBULAT (M.C.)
Dr. Ahmet GELİŞGEN (A.G.)
İbrahim URAL (İ.U.)


Çalışmamızın; dinimiz, ülkemiz ve halkımız için yararlı olmasını yüce Allah’tan temenni ederiz.


Yazarlar
Ankara

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basil ... ramlar.asp?


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
MesajGönderilme zamanı: 30.12.08, 00:53 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:21
Mesajlar: 35
DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - A/L -

Abâdile

Abd

Abdâl

Abdest

Abes

Abese

Âbid

Âcir

Âdâb

Adak (Nezir)

Adâlet

Adâvet

Adem

Âdem

Âdet

Âdil

Adl

Adüv

Adventizm

Af (Afv)

Âfâk-Âfâkî

Âfet

Aforoz

Afüvv

Ağyâr

Âhad Haber

Ahbâr

Ahde Vefâ

Ahîlik

Ahid

Ahidnâme

Âhir

Âhir Zaman

Âhiret

Ahkâm

Ahkâm-I Hamse

Ahkâmü'l-Kur'ân

Ahlâk

Ahmed

Ahsen-İ Takvîm

Ahsenü'l-Hâkimîn

Ahsenü'l-Hâlikîn

Ahz

Akabe

Akâid İlmi

Akar

Akîka

Akıl

Âkıl

Âkıle

Akit

Akl-I Selîm

Aksâmü'l-Kur'ân

Aksırma

A'lâ (Alî, Müte'âl)

A'lem

Alem

Âlem

Alevi(Lik)

Aleyhi's-Selâm

Alî

Âlî

Âlî İsnat - Nâzil İsnat

Alışveriş

Âlim (Alîm, Allâm, A'lem)

Allah

Allâhümme

Allâm

Altın Oluk

A'mâ

Amd(En)

Amel

Amel Defteri

Amel-İ Kalil

Amel-İ Kesîr

Amel-İ Sâlih

Âmentü

Âmîn

Âmil

Âmm

Âmme

Anglikanizm

Anîd

A'râf

Arafat

Arasât

Arâyâ

A'râz

Arazî

Arefe Günü

Ârif

Âriyet

Arrâf

Arş

Asabe

Asabiyet

Ashab

Ashab-I A'râf

Ashab-I Bedir

Ashâb-I Cahîm

Ashâb-I Cennet

Ashâb-I Eyke

Ashâb-I Ferâiz

Ashâb-I Fîl

Ashab-I Hadîs

Ashâb-I Hıcr

Ashâb-I Karye

Ashâb-I Kehf

Ashâb-I Kubûr

Ashâb-I Medyen

Ashâb-I Meş'eme

Ashâb-I Meymene

Ashâb-I Nâr

Ashâb-I Ress

Ashâb-I Sa'îr

Ashâb-I Sebt

Ashâb-I Sefîne

Ashâb-I Suffe

Ashâb-I Şimal

Ashâb-I Uhdûd

Ashâb-I Yemîn

Âsi

Âsim

Âsitâne

Asr

Aşere-İ Mübeşşere

Aşîret

Âşir

Aşk

Aşr-I Şerif

Aşûrâ Orucu

Atâ

Ateizm

Atvâr-I Seb'a

Avâlî

Avam

Avlanmak

Avliye

Avret

A'yân-I Sâbite

Âyet

Âyetü'l-Kürsî

Ayıp

Âyin

Âyise

Ayn

Ayne'l Yakîn

Azâb

Azât Etmek

Azâzil

Azîm

Azîmet

Azîz

Âzife

Azil

Aziz Hadis

Azrâîl

Bâb

Bâbîlik

Bâciyan-I Rûm

Bâğy

Bahâilik

Bâin Talâk

Bâ'is

Bâkî

Bâliğ

Bârî

Bârr

Basar

Basîr

Basîret

Bâsıt

Bast

Başlık

Batar

Bâtıl

Bâtıl Din

Bâtın

Bâtınî Manâ-Zâhirî Manâ

Batînıyye (Bâtınîlik)

Bayram

Bayram Namazı

Bedâ

Beddua

Bedel

Bedene

Bedî' (Bedîu's-Semâvâti Ve'l-Ard)

Bedir

Bekâ

Bektâşîlik

Belâ

Beledü'l-Emîn

Belvâ

Berâet

Bereket

Berî (Berî'ün Min'el-Müşrikîn)

Berr

Berzah

Besmele

Beşîr

Bey'

Bey'at

Beyne'l-Havfi Ve'r-Reca

Beyt

Beytullah

Beytü'l-İzze

Beytü'l-Mal

Beytü'l-Ma'mûr

Beyyine

Bezm-İ Elest

Bid'at

Birr

Bi'set

Borç

Buğz

Buhl

Bulûğ

Burhan

Burhan-I İnnî

Burhan-I Limmî

Burhan-I Temânu'

Butlân

Buyû'

Büyü

Büyük Günah

Cahîm

Câhil

Câhiliyye

Câife

Câiha

Câ'il

Câiz

Câliyet

Câmi

Câriye

Cebbâr

Cebel-İ Nûr

Cebel-İ Sevr

Ceberût

Cebîre

Cebr

Cebrâil

Cebriyye

Cefâ

Cehâlet

Cehennem

Cehmiyye

Cehrî ? Cehren

Cehrî Zîkir

Celâbîb

Celde

Celîl

Celle Celâluh

Celle Şânuh

Celse

Celvet

Celvetilik

Cem'

Cemaat

Cemîl

Cem-İ Takdim

Cem-İ Te'hîr

Cemre

Cem'u'l-Kur'ân

Cem'u's-Salâteyn

Cenabet

Cenâze

Cenâze Namazı

Cenin

Cennet

Cennetü'l-Bakî'

Cennetü'l-Muallâ

Cerh Ve Ta'dîl

Cerh-İ Mübhem

Cerh-İ Müfesser

Cevâd (Sahıyy)

Cevâmiu'l-Kelim

Cevaz

Cevher

Cevr

Ceza

Cezbe

Cibt

Cihâd

Cilbâb

Cimrilik

Cin

Cinâs

Cinâyet

Cinnet

Cirah

Cizvitler

Cizye

Cömertlik

Cuâle (Ödül)

Cûd

Cuma

Cuma Namazı

Cumhûr

Cumhuriyet

Cünâh

Cündullâh

Cünûn

Cünüplük

Cürüm

Cüz

Cüzâf

Çile

Dâbbetü'l-Arz

Dahve-İ Kübrâ

Dahve-İ Suğrâ

Dâim

Dalâlet

Darb-I Mesel

Dârr ? Nâfi'

Dâru'l-Âhire

Dâru'l-Bekâ

Dâru'l-Bevâr

Dâru'l-Fâsikîn

Dâru'l-Hadîs

Dâru'l-Huld

Dâru'l-Karâr

Dâru'l-Müttekîn

Dâru's-Selâm

Dârül-Eytâm

Dâvâ

Davet

Dâyin

Deccal

Defîne

Defin

Dehr

Dehriyye

Delâlet

Delil

Delk

Dem

Demokrasi

Dergâh

Derviş

Destur

Devir

Devran

Deyn

Dîn

Dîn Günü (Yevmü'd-Din)

Diğergâmlık

Dilencilik

Din Ve Vicdan Hürriyeti

Dinler Arası Diyalog

Dirâyet Tefsîri

Dirhem

Diyet Ve Erş

Dogmatizm

Doğruluk

Dostluk

Dövme

Dua

Duhâ Namazı

Dünya

Dürzîlik

Ebâbîl

Ebed

Ebedî

Ebru

Ecel

Ecîr

Ecr

Edâ

Edep

Edille-İ Erbea

Edille-İ Şer'iyye

Ef'âl-İ Mükellefîn

Eflakiyye

Eğlence

Ehad-Vâhid

Ehil

Ehl-İ Beyt

Ehl-İ Hadis (Ehl-İ Eser)

Ehl-İ Hak

Ehl-İ Hâl

Ehl-İ Hevâ

Ehl-İ Hibre

Ehl-İ Kıble

Ehl-İ Kitab

Ehl-İ Salât

Ehl-İ Salîb

Ehl-İ Suffe

Ehl-İ Sünnet

Ehl-İ Vukuf

Ehl-İ Zimmet

Ehliyet

Ehlü'l-Hal Ve'l-Akd

Ehlü'l-Mağfire

Ehlü't-Takvâ

Ehven-İ Şer

Eimme-İ Erbaa

Eimme-İ Selâse

Eimme-İ Sitte

Ekânim-İ Selâse

Ekrem

Elest

Elfâz-I Küfür

Elhamdülillâh (El-Hamdü Lillâh)

Emân

Emanet

Emâre

Emel

Emîr

Emîr-İ Hac

Emir (Emr)

Emr-İ Bi'l Ma'ruf

Emsâlü'l-Hadis

Emsâlü'l-Kur'ân

Emvâl Şirketi (Şirket-İ Emval)

Emvâl-İ Bâtına

Emvâl-İ Zâhire

Emvât

Enâniyet

Endüljans

Ene

Enfüsî

Ensâb

Ensâr

Erbaûn

Ergenlik

Erhamü'r-Râhimîn

Erş

Esbâbu Vurûdi'l-Hadis

Eser

Esîm

Esîr

Esmâ-İ Hüsnâ (El-Esmaü'l-Hüsnâ)

Esreu'l-Hâsibîn

Eş'ariyye

Eşhâd

Eşhuru'l-Hurum (El-Eşhuru'l-Hurum)

Eşir

Etbâu't-Tâbiîn (Tebeu't-Tâbiîn)

Evâmir

Evkaf

Evlâ

Evrensellik

Evvabîn Namazı

Evvel - Âhir

Evzâr

Eyyâm-I Bîd

Eyyâm-I Ma'dûdât

Eyyâm-I Ma'lûmât

Eyyâm-I Mina

Eyyam-I Nahr

Eyyam-I Teşrîk

Ezan

Fa'âl (Fa'âlun Limâ Yürîd)

Fâcir

Fahiş Fiyat

Fahşâ

Fahûr

Fâilîn-Fa'âlün Limâ Yürîd

Fâite

Fakd

Fakîh

Fakr (Fakir)

Fâlik

Fânî

Farîza

Fark

Farz

Fâsık

Fâsıl - Hayru'l-Fasılîn

Fâsit

Fâtır

Fâtiha

Fazilet (Fazl)

Fecr

Fedâilü'l-Kur'ân

Fehvâ

Fekk

Felâh

Felak

Fenâ

Fer'

Ferağ

Ferah

Ferâiz

Fert Hadis

Fesâd

Fesih (Fesih ? İnfisah)

Fetânet

Fetih

Fetret

Fettâh (Hayru'l ?Fâtihîn)

Fetvâ

Fevait

Fevasılü'l-Âyât

Fevât

Fevâtihu's-Süver

Fevz

Fey' (Fey'-İ Zevâl)

Feyiz

Fî Sebîlillâh

Fıkhî Tefsîr

Fıkhu'l-Hadis

Fıkhu'r-Râvî

Fıkıh

Fırka

Fısk

Fısku'r-Râvî

Fıtr Bayramı

Fıtrat

Fıtratullah

Fidye

Fitne

Fitre

Fuâd

Fukahâ

Fukahâ-İ Seb'a

Furkân

Fuzûlî

Fücûr

Fürû'

Fütüvvet

Gabn

Gâfil

Gâfir (Gafûr, Gaffâr, Zü Mağfire, Ehlü'l-Mağfire, Vâsiu'l-Mağfire, Hayrü'l-Ğâfirin)

Gaflet

Gafûr

Galat

Galebe

Gâlib

Galle

Ganî ? Muğnî

Ganimet

Garâmet

Garar

Garîb Hadis

Garîbü'l-Hadîs

Garîbü'l-Kur'ân

Garûr

Gasil

Gasp

Gayb

Gaybet

Gayr-İ İlahî Vahiy

Gayr-İ Meşru

Gayr-İ Müekket Sünnet

Gayr-İ Müslim

Gazap

Gâzî

Gazve

Gıpta

Gıybet

Gurre

Gurur

Gusül

Günah

Günah Çıkarma

Ğaffâr

Ğufrân

Ğulüvv

Haber

Haber Ve İnşâ

Haberî Sıfatlar

Haber-İ Âhâd

Haber-İ Vâhid

Habîbullah

Habîr

Habîs

Hablullah

Hac

Hacamat

Hacb

Hacer-İ Esved

Hacet Namazı

Hacir (Hacr)

Hâciyyât

Haciz (Hacz)

Haç

Had Cezaları

Haddi Aşmak

Hades

Hâdî

Hadis

Hadis Usûlü

Hadr

Hafâ

Hafaza Melekleri

Hafî

Hafî Zikir

Hafîz

Hâfız ? Hafîz

Hâfid

Hahambaşılık

Hâin

Hak Dîn

Hakem

Hakîkat

Hakîkat-İ Muhammediyye

Hakîm

Hâkim (Hakîm, Hakem, Hayru'l-Hâkimîn, Ahkemü'l-Hâkimîn)

Hakk

Hakka'l-Yakîn

Hakk-I Civâr

Hakk-I Mecrâ

Hakk-I Mesîl

Hakk-I Mürûr

Hakk-I Şefeh

Hakk-I Şirb

Hakk-I Şürb

Hakk-I Teallî

Haksız Fiil

Haksız Kazanç

Hâl

Halef (Halefiyyet)

Halîfe

Halîlullah

Halîm

Hâlik (Hallâk, Ahsenü'l-Hâlikîn)

Halku'l-Kur'ân

Hallâk

Halvet

Hamdele

Hamele-İ Arş

Hamele-İ Kur'ân

Hamîd

Hamiyet

Hamr

Hanbelî Mezhebi

Hanefî Mezhebi

Hanîf

Hânis

Hannân

Haraç

Haram

Haram Ayları

Harem

Haremeyn

Harem-İ Şerîf

Harf-İ Med

Harîm

Haricîler

Hârikulâde

Hars (Harrâs)

Hasen Hadis

Hasene

Haset

Hâsib ? Hasîb, (Serîu'l-Hisâb ? Esre'ül-Hâsibîn)

Hasislik

Hâss

Haşr

Haşviyye

Haşye

Hat Sanatı

Hata

Hatâya

Hâtı'

Hatîe

Hatîra

Hâtif

Hatim

Hattâr

Havaic-İ Asliyye

Havâle

Havârî

Havâric

Havâs

Havâtır

Havelân-İ Havl

Havf Ve Haşye

Havkale

Havra

Havzı- Kevser

Hayâ

Hayat

Hayız

Hayiy

Hayr

Hayrât

Hayret

Hayru'l-Fâsılîn

Hayru'l-Ğâfirîn

Hayru'l-Hâkimin

Hayru'l-Mâkirîn

Hayru'n-Nâsırîn

Hayrü'r-Râhimîn

Hayrü'r-Râzikîn

Hayy

Hazr Ve İbâha

Hazret

Hebâ

Hediye

Hedy

Helâk

Helâl

Hemze Ve Sükun

Hervele

Hesap

Hevâ

Hezl

Hıdâd

Hıdâne

Hıfz

Hıns

Hırkâ-İ Saâdet

Hırs

Hırsızlık

Hıyanet

Hibe

Hicâb

Hicret

Hicr-İ İsmâil

Hicr-İ Kâ'be

Hidâyet

Hikmet

Hilâf (İlmi)

Hilâfet

Hilallemek

Hile

Hile-İ Şer'iyye

Hill Bölgesi

Hilm

Hilye-İ Nebevî (Hilye-İ Saâdet, Hilye-İ Şerîf)

Himmet

Hisbe

Hitap

Hizb

Hizbullah

Hoşgörü (Müsamaha)

HristiyanHûb

Hubb

Hubbüllah

Hubbü'n-Nebî

Hud'a

Hudû

Hudud (Hudûdullah)

Hukne

Hukuk

Hukuku'l-Ibâd

Hukukullah

Hul'

Huld

Hulefâ-İ Râşidîn

Hulk

Hulûl İnancı

Humus

Hurmet

Hurmet-İ Musahere

Hurûfu Mukatta'a

Husûf Namazı

Husun Ve Kubuh

Huşû

Hutbe

Hüccet

Hüküm

Hükümet-İ Adl

Hülle

Hümeze?Lümeze

Hünkâr Mahfili

Hünsâ

Hüsran

Hüzün

Îcâb

Îcâz

Î'câzü'l-Kur'ân

Îcazü'l?Kur'ân

Îd

Îfâ

Îlâ

Îmâ

Îmâret

Irz

Îsâr

Iskat Ve Devir

Iskat-I Cenîn

Islah

Istıshâb

Istıslâh

Istısnâ'

Itâk (Itk)

Iyâl

Izdıbâ

Izdırâr

Izhar

İâne

İâre

İbâdet

İbadiyye

İbâha

İbârenin Delâleti

İblis

İbnülvakt

İbnü's-Sebil

İbrâ

İbret

İbtilâ

İcâbet

İcâre (Îcâr)

İcâre-İ Vâhide

İcâreteyn

İ'câz

İcâzet

İcbâr

İcmâ'

İcmalî İman

İçtihât

İddet

İdğam

İdrac

İffet

İfk

İflâs

İfrad Haccı

İfrat?Tefrit

İfsât

İftâ

İftar

İftira

İftitah Tekbiri

İhfâ

İhlas

İhram

İhraz

İhsân

İhsâr

İhtida

İhtikan

İhtikâr

İhtilâm

İhtiras

İhtisab

İhtiyar

İhvan

İhvân-I Safâ

İkab

İkâle

İkâmet

İklâb

İkrah

İkrâr

İkraz

İktida

İktisat

İktizânın Delâleti

İlâh

İlâhî

İlâhî Hadis

İ'lâm

İlhad

İlham

İlim

İllet

İlme'l-Yakîn

İlmî Tefsîr

İlmü'l-Münâsebet

İltimâs

İmâle

İmâm

İmâme

İmâmet

İmâmeyn

İmân

İmsâk

İn'am

İnan Şirketi

İnâyet

İncil

İnfâk

İnfisâh

İn'ikâd

İnşâallah

İntihar

İntisap

İnzâl Ve Tenzil

İnzâr

İnziva

İrade

İrfan

İrşad

İrtidâd

İrtifak Hakkı

İsfâr

İslâm

İsm

İsmailiyye

İsmet

İsm-İ A'zam

İsnâd

İspat

İsrâ

İsraf

İsrâfîl

İsrâiliyyât

İstiâne

İstiâre

İstiâze

İstibrâ

İstidlâl

İstidrâc

İstiftâ

İstiğâse

İstiğfar

İstiğnâ

İstiğrak

İstihâre

İstihâze

İstihsân

İstihza

İstikâmet

İstikbâl-İ Kıble

İstikbar

İstikrâz

İstilâm

İstimlâk

İstimnâ

İstinbat

İstincâ

İstinkâ

İstinkâf

İstinşâk

İstircâ

İstiskâ

İstişâre

İstitâat

İstivâ

İsti'zân

İsyân

İşâretin Delâleti

İşrâk Vakti

İtaat

İ'tibâr

İtikâf

İtikat

İ'tisâm

İtlâf

İtnâb

İttibâ

İttikâ

İttisâl

İyâl

İyas

İz'ân

İzâr

Kâbe

Kâbız (Kâbid)

Kabilü't-Tevb

Kabir

Kabul

Kabz

Kaddesellâhu Sırrahu

Ka'de

Kader

Kaderiyye

Kadîm

Kadir Gecesi

Kâdir (Kadîr - Muktedir)

Kâdirilik

Kadiyânîlik

Kâfi

Kâfir

Kâhir - Kahhâr

Kahr

Kâim

Kâl

Kalb

Kalb-İ Selim

Kalkale

Kâlû Bela

Kâmet

Kanâat

Kânit

Kaplama Mesh

Karaborsacılık

Karîb (Akrab)

Karîne

Kâria

Karz

Kasâme

Kasem

Kasr-I Salât

Kasvet

Kâşif

Katil (Katl)

Kaved

Kavî (Zü'l-Kuvve)

Kavlî Sünnet

Kavme

Kavram

Kaylûle

Kayyûm (Kâim)

Kazâ

Kazf

Kebâir

Kebîr (Mütekebbir)

Kebîre

Kefâet

Kefâlet

Kefen

Keffâret

Kefîl

Kelâm

Kelâmî Tefsîr

Kelâmullah

Kelime

Kerahet

Kerâmet

Kerem

Kerîm (Ekrem, Zü'l-İkrâm)

Kesb

Keşiş

Keyd

Keylî

Kıble

Kıdem

Kırâat-İ Seb'a

Kıran Haccı

Kısâr

Kısâs

Kısasu'l-Kur'ân

Kıst

Kıyâm

Kıyâm Bi-Nefsihî

Kıyâmet

Kıyas

Kıyemî

Kibir

Kilise

Kinâye

Kirâ

Kirâat-İ Aşere

Kiramen Kâtibîn

Kisve

Kitâbet

Kitâp

Konulu Tefsîr

Korku Namazı

Köle

Kuddûs

Kudret

Kudsî Hadis

Kudûm Tavafı

Kulleteyn

Kunût

Kur'ân

Kurban

Kurbet

Kurrâ

Kurtuluşa Erenler

Kuşluk Namazı

Kuşluk Vakti

Küfür

Küfüv

Küsûf Namazı

Kütüb-İ Sitte

Kütüb-İ Tis'a

Lağv Yemini

Lâhik

Lahit (Lahd)

Lahn

Lâiklik

Lakît

Lânet

Latîf

Ledün İlmi

Levh-İ Mahfuz

Levm

Lıhye-İ Saâdet

Liân

Lifâfe

Likâ

Livâ-İ Hamd

Lukata

Lütuf


En son mutevelli tarafından 30.12.08, 00:55 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
MesajGönderilme zamanı: 30.12.08, 00:54 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:21
Mesajlar: 35
DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - M/Z -

Mâazallah

Ma'bed

Ma'bûd

Mâcid-Mecîd

Mâcin (Müfti Mâcin)

Maddi Temizlik

Ma'dûm

Mağfiret

Mahârici Hurûf

Mahcûr

Mahfil

Mahfûz

Mahmasa

Mahrec

Mahrem

Mahzur

Mâ-İ Câri

Mâ-İ Meşkûk

Mâ-İ Mukayyed

Mâ-İ Mutlak

Mâ-İ Müsta'mel

Makâm

Makâm-I İbrâhim

Makâm-I Mahmûd

Makbul Hadis

Maklub Hadis

Maktû' Hadis (Maktû' Haber)

Maktûl

Mal

Mâlâya'nî

Mâlik (Melik, Melîk, Mâlikü'n-Nas, Mâlikü'l-Mülk)

Mâlikî Mezhebi

Mâlikû'l Mülk

Mâni'

Mantûk

Maraz-I Mevt

Marifet

Maruf

Maruf Hadis

Mâsivâ

Mâsiyet

Maslahat

Masnû Hadis

Maşaallah

Mâturidîyye

Mazlum

Mazmaza

Meâd

Meâl

Mebî'

Mecâz

Mecelle (Mecelle-İ Ahkâm-İ Adliyye)

Mecîd

Mecnûn

Mecrûh

Meczûp

Meçhul Hadis

Med

Medd-İ Arız

Medd-İ Lazım

Medd-İ Lîn

Medd-İ Munfasıl

Medd-İ Muttasıl

Medd-İ Tabîî

Medenî Müeyyide

Medrese

Medyûn

Mefâz

Mefhûm

Mefkûd

Megâzî

Mehdî

Mehir

Mekîl

Mekkî Ve Medenî Âyetler

Mekr

Mekrûh

Mekzûb

Melâike-İ Hazene

Melâike-İ Keribiyyûn

Melâike-İ Mu'akkıb

Melaike-İ Mukarrabûn

Melek

Melîk

Melik

Memlûk

Memnû'

Menâkıb

Menâsik

Mendûb

Menfaat

Meni

Menkîbe

Mennân

Merah

Merdûd Hadis (Merdûd Rivâyet)

Merfû Hadis

Merhamet (Rahmet)

Mervî

Mes'â

Mesâlih-İ Mu'tebere

Mesâlih-İ Mülgâ

Mesâlih-İ Mürsele

Mesânî

Mesbûk

Mescid

Mescid-İ Aksâ

Mescid-İ Cin

Mescid-İ Cuma

Mescid-İ Dırar

Mescid-İ Haram

Mescid-İ Hayf

Mescid-İ Kıbleteyn

Mescid-İ Kuba

Mescid-İ Nebevî

Mescid-İ Nemîre

Mesh

Mesih

Mest

Mestur

Meşakkat

Meş'aru'l-Harâm

Meşhed

Meşhûd

Meşhur Hadis

Meşîet

Meşîhât

Meşreb

Meşrû'

Metâ'

Metâf

Metîn

Metruk Hadis

Mevâlî

Mevat Arazi

Mevkuf Akid

Mevkuf Hadis (Mevkuf Haber)

Mevlâ

Mevle'l-Muvâlât

Mevlevilik

Mevlid

Mevsûl Hadis

Mevt

Mevzû Hadis

Mevzûn

Meyte

Meyyit

Mezhep

Mezi

Mîkât

Mîras

Mîrî Arazi

Mîsâk

Mihne

Mihrâb

Mikail

Millet

Mina

Minâre

Minber

Minhac

Mi'rac

Miskal

Miskîn

Mislî

Misvâk

Misyonerlik

Mişna

Miûn

Mizan

Monoteizm

Muaccel

Muâhede

Muahhir

Muallak Hadis

Muallel Hadis

Muâmelât

Muânaka

Muan'an Hadis

Muavvizeteyn

Muazzib

Mubâh

Mucib

Mucize

Mu'dal Hadis

Mudârabe

Mufassal

Mufâvada Şirketi

Muğnî

Muhâcir

Muhaddis

Muhadram

Muhafazakâr

Muhâl

Muhalaa

Muhalefet

Muhalefetün Li'l-Havâdis

Muharref Hadis

Muharrem

Muharremât

Muhâyee

Muhayyerlik

Muhâzât-I Nisâ

Muhdis

Muhît

Muhkem Hadis

Muhkem Ve Müteşâbih

Muhlis

Muhric

Muhrim

Muhsan

Muhsî

Muhsin

Muhtâl

Muhtazar

Muhtedi

Muhtekir

Muhtelak Hadis

Muhtelîfu'l-Hadis

Muhtelit

Muhtesip

Muhyî ? Mümît

Muhzî'l-Kâfirîn

Mu'îd

Mu'izz

Mukaddim - Muahhir

Mukallid

Mukarreb

Mukavele

Mukâyaza

Mukayyet

Mukayyet Su

Mukıllûn

Mukît

Mukim

Muksit

Muktedî

Muktedir

Muktesid

Muktesim

Munkatı' Hadis

Murâbaha

Murakâbe

Murdar

Mûris

Murûr-İ Zaman

Musaddık

Musafaha

Musahhaf Ve Muharref Hadis

Musallâ

Musallî

Musannefler

Musâvât

Musavvir

Musevîlik

Mushaf

Musîbet

Mûsi'

Muska

Mussaddık Ve Mütesaddık

Mut'a

Mutaffif

Mutasavvıf

Mu'temir

Mu'tezile

Mu'tî

Mutkin

Mutlak

Muttakî

Muttasıl Hadis

Muttasıl İsnad

Muvalât

Muzâra'a Şirketi

Muzdarib Hadis

Muztarr

Mübâdele

Mübarek

Mübdi' ?Mu'îd

Mübeşşir

Mübeyyen Ve Mübeyyin

Mübeyyinât

Mübeyyine

Mübhem Hadis

Mübîn

Mübrim (Ûn)

Mübtelî

Mücahede

Mücâzefe

Mücbir Velî

Müceddid

Mücessime

Mücîb

Mücmel

Mücrim

Müçtehit

Müdd

Müdebbec Hadis

Müdebber

Müdelles Hadis

Müdrec Hadis

Müdric

Müdrik

Müeccel

Müekket Sünnet

Müellefe-İ Kulûb

Müennen Hadis (Müen'en Hadis)

Müeyyide

Müezzin

Müezzin Mahfili

Müfesser

Müfessir

Müflis

Müfsit

Müftâ Bih

Müftî

Mühâkale

Müheymin

Mühlik

Mükâşefe

Mükâtebe

Mükebbir

Mükellef

Mükezzib

Mükreh

Mükrih

Mülâane

Mülci İkrâh

Mülk

Mülk Şirketi

Mülkiyet

Mültezem

Mümeyyiz

Mümît

Mü'min

Mümkin

Mümteni

Münâcât

Münâfese

Münâfık

Münakehat

Mün'akid

Münâvele

Müneccî

Münîb

Münîr

Münker

Münker - Nekir

Münker Hadis ? Maruf Hadis

Münkir

Müntekîm, Zû-İntikâm

Münzil (Münezzil - Hayru'l-Münzilîn)

Münzir

Müphematü'l-Kur'ân

Mürâhık

Mürcie

Mürekkeb Hadis

Mürîd

Mürsel Hadis

Mürsil

Mürşid

Mürted

Mürüvvet

Müsâveme

Müselsel Hadis

Müskir

Müslim

Müsned

Müsned Hadis

Müsrif

Müstahrec

Müstamel Su

Müsteân

Müstecir

Müstedrek

Müstefîz

Müsteftî

Müstehab

Müstekbir

Müstemî'

Müste'min

Müstez'af

Müşahede

Müşebbihe

Müşkil

Müşkilu'l-Hadis

Müşrik

Müşteri

Mütâbaat (Mütâbi')

Müteahhirûn

Müteâl

Mütekaddimûn

Mütekavvim

Mütekebbir

Mütekellimûn

Mütevâtir Hadis

Mütevekkil

Mütref

Müttefekun Aleyh

Mütûnu Erba'a

Müvekkel

Müvekkil

Müzâbene

Müzdelife

Müzill

Müz'in

Müznib

Nâdiru'r-Rivâye

Nafaka

Nâfî'

Nâfile

Nafile Tavaf

Nâfiz

Nahr

Nâib

Nakşibendilik

Nâmahrem

Namaz

Nankör

Nâr

Narh

Nasîr

Nâsır (Nasîr, Hayrü'n-Nâsırîn)

Nasih Ve Mensuh

Nasranî

Nass

Nassın Delâleti

Nassın İbaresi

Nassın İşareti

Nazar

Nazîf

Nâzil İsnad

Nebevî Hadis

Nebî

Nebiz

Necâset (Necâsetten Taharet)

Neceş

Necis

Nedb

Nefâz

Nefs

Nefse Zulüm

Nefs-İ Emmâre

Nefs-İ Kâmile

Nefs-İ Levvâme

Nefs-İ Mardiyye

Nefs-İ Mutmainne

Nefs-İ Mülheme

Nefs-İ Radiye

Nefs-İ Sâfiyye

Nefs-İ Zekiyye

Nehâr-İ Şer'î

Nehiy

Nemâ

Nemîme

Nesep

Nezir

Nezir Tavafı

Nifas

Nikâh

Nimet

Nisâp

Nisyân

Niyâz

Niyet

Nûr - Münîr

Nur Ve Zulmet

Nusayrîlik

Nübüvvet

Nükûl

Nüsük

Nüşûz

Ortodoks

Oruç

Otuz İki Farz

Ödünç

Örf

Öşür

Ötenazi

Özür

Panteizm

Papalık

Patriklik

Peygamber

Rab

Rabbanî Hadis

Rabıta

Racife

Radâ'

Râfızî

Râfi' ? Refî'

Rahîm

Rahmân

Rahmet

Rakîb

Râsih

Râşid-Reşîd

Raûf

Râvî

Ravza-İ Mutahharâ

Râzik (Rezzâk, Hayrü'r-Râzikîn)

Recâ

Recm

Recül

Reddiye

Refîk

Refî'u'd-Derecât

Reform

Regâib Gecesi

Rehin

Rekat

Remel

Remy-İ Cimar

Resul

Reşîd

Revafız

Revak

Revâtib Sünnetler

Re'y

Rezzâk

Rıdvan

Rıfk

Rıza

Rızık

Riba

Ribât

Ricâlü'l-Hadis (Rical Kitapları)

Ric'î Talâk

Rics

Ridâ

Rifaîlik

Rikaz

Rikk

Rivâyet

Rivâyet Tefsîri

Riya

Riyazet

Ruh

Ruh Göçü

Ruhsat

Ruhu'l-Kudüs (Ruhu'l-Emîn)

Rukye

Ru'yet-İ Hilal

Ru'yetullah

Rücû'

Rükn

Rükû

Rüşd

Rüya

Sâ'

Sâbık

Sabır

Sabûr

Sadaka

Sadaka-İ Fıtır

Sadakallahü'l-Âzim

Sadîk

Sâdık

Saf

Safâ Ve Merve

Sahabî

Sahî

Sahîhân

Sahib-İ Tertîb

Sahifeler

Sahih

Sahih Hadis

Sahur

Sahv

Sâî

Sa'îd

Sâime

Salâ

Salah

Salât

Salavât

Sâlih

Sâlik

Salip

Salvele

Samed

Sâmi' (Semî', Müstemi')

Sanayi Şirketi (Şirket-İ A'mal)

Sanem

Sarf

Sarih

Sârik

Satanizm

Savm

Savm-I Davud

Sa'y

Sayd

Sebeb-İ Nüzul

Sebebû Vurudi'l-Hadis

Sebep

Sebîl

Sebîlü'r-Reşâd

Secde

Sedd-İ Zerâyi'

Sedîd

Sefâhet

Sefer

Seferî

Sefih

Sehiv Secdesi

Sekerât-I Mevt

Sekînet

Sekr

Selâm

Selbî Sıfatlar

Selef

Selefi

Selef-İ Sâlihîn

Selefiyye

Selem

Semâ

Semen

Semî'

Senet

Serî'u'l-Hisâb

Seriyye

Setîr / Settâr

Setr-İ Avret

Sev'eteyn

Sevm-İ Nazar

Sevm-İ Şirâ

Seyr

Seyyie

Sıbğatullah

Sıddîk

Sıdk

Sıla-İ Rahim

Sırat Köprüsü

Sırat-I Mustakîm

Sîre

Sıyam

Sidretü'l Münteha

Sigorta

Sihir

Sika

Silsiletu'z-Zeheb

Sinagog

Sinn-İ Buluğ

Si`R

Sirkat

Siyer

Sû'

Suç

Sûfî

Suhuf

Sulh

Sûr

Sûre

Sübûtî Sıfatlar

Sücûd

Süftece

Süknâ

Sülük

Sünenler

Sünnet

Süryânilik

Süt Akrabalığı

Sütre

Şaban Orucu

Şâfî

Şafi'î Mezhebi

Şâhid ? Şehîd

Şakî

Şakîk (Şakîka)

Şâkir-Şekûr

Şâri'

Şart

Şatah

Şavt

Şecce

Şedîdü'l-Azâb

Şedîdü'l-`İkâb

Şedîdü'l-Mihâl

Şefaat

Şefî'

Şefkat

Şehâdet

Şehîd

Şekûr

Şemâil

Şer

Şerefe

Şer'î

Şeriat

Şer'u Men Kablenâ

Şevk

Şevval Orucu

Şeyh

Şeyhayn (Şeyhân)

Şeyhu'l-İslâm

Şeytan

Şîa (Şiîlik)

Şikâk

Şirâ

Şirk

Şirket

Şuf'a

Şühedâ

Şükür

Şükür Secdesi

Taassup

Tabaka

Tâbiî

Ta'dîl-İ Erkân

Tafsîlî İman

Tağut

Tahallül

Tahammül Ve Edâ

Taharet

Tahdis

Tâhir

Tahiyyetü'l-Mescid Namazı

Tahiyyetü'l-Mescid Tavafı

Tahkîku'l-Menât

Tahlil

Tahmîd (Hamd)

Tahrîcu'l-Menât

Tahrîm

Tahric

Tahrime

Tahrimen Mekruh

Tahsîs

Tahsiniyyât

Takdîs

Takiyye

Taklîd

Takrîrî Sünnet

Taksir

Takva

Talâk

Talebü'l-Hadis

Ta'lik

Talmud

Tâmm

Ta'n

Tarafeyn

Tarîk

Tarîkat

Tasadduk

Tasarruf

Tasavvuf

Tasavvufî Tefsîr

Tasfiye

Tatavvu'

Tatlîk

Tavaddu

Tavaf

Tavaf Namazı

Tayy-I Mekân

Tayyib

Tazarru

Ta'zîr

Tazmînat

Teaddüd-İ Zevcât

Teammüden

Teâmül

Teâtî

Teberrî

Teberru'

Teberrük

Tebeu't-Tâbiîn

Tebliğ

Tebrik

Tebyîn

Tecdid

Tecdid-İ Îmân

Tecelli

Tecessüs

Techîz

Tecvîd

Tedlis

Tedvîn

Tefekkür

Tefrika

Tefrit

Tefsîr Usulü

Tefsîr Ve Te'vîl

Tefvîz

Teheccüd Namazı

Tehlil

Tekbir

Tekebbür

Tekfîn

Teklîfî Hüküm

Tekvin

Tekzîb

Telbiye

Telfîk

Telhıs

Telkin

Temennî

Temettu' Haccı

Temkin Vakti

Temlik

Temyiz

Teneşir

Tenkihu'l-Menât

Tenzih

Tenzihen Mekruh

Terâvih

Tercih Ehli

Tercüme

Tereccî

Teref

Tergib-Terhib

Terike

Tertil

Terviye Günü

Tesbîh Namazı

Tesbih

Tesettür

Teslis

Teşbih

Teşehhüd

Teşmît

Teşrî'

Teşrîk Tekbiri

Teşyî'

Tevâ

Tevâtür

Tevazu

Tevbe

Tevekkül

Tevellî

Tevessül

Tevfik

Tevhid

Te'vil

Tevkîl

Tevliye

Tevrat

Tevvâb (Kâbilü't-Tevbi)

Teyemmüm

Tezkiye

Tezvîc

Tıvâl

Tilâvet

Tilâvet Secdesi

Tövbe Namazı

Tuğyan

Tûl-İ Emel

Turuku'l-Hadis

Ubûdiyet

Ucb

Udhiye

Uhud

Ukab

Ukûbât

Ulemâ

Ulûhiyet

Ulüvv

Ulyâ

Umrâ

Umre

Umre Tavafı

Umûm-İ Belvâ

Urbûn

Urûz

Usûl-İ Fıkıh

Uşr

Uzlet

Ücret

Üç Aylar

Ülfet

Ülü'l-`Azm

Ülü'l-Ebsar

Ülü'l-Elbâb

Ülü'l-Emr

Ülü'l-Erham

Ümmet

Ümmî

Ümmü Veled

Üslûbü'l-Kur'ân

Vâcib

Vâcid

Va'd Ve Vaîd

Vadeli Alışveriş

Vaftiz

Vahdaniyet

Vahdet

Vahdet-İ Vücûd

Vâhid

Vahiy

Vahiy Katipleri

Vahy-İ Gayri Metlüv

Vahy-İ Metlüv

Vâiz

Vakfe

Vâkî

Vâkıa

Vakıf

Vakt

Vâlî

Vallâhi

Varis ? Hayru'l ? Varisîn

Vasî

Vâsi' - Mûsi'

Vâsi'u'l-Mağfire

Vasiyyet

Vasl Ve Fasl

Vatan

Va'z

Vâzire

Vaz'u'l-Haml

Vecd

Vedâ Haccı (Vedâ Hutbesi)

Veda Tavafı

Vedîa

Vedûd

Vedy

Vefa

Vehhâb

Vehhâbîlik

Vekâlet

Vekîl

Velâyet

Velî (Vâli, Mevlâ)

Velîme

Vera

Verâset

Veresiye

Vesile

Vesk

Vesvese

Vicâde

Vicdan

Vird

Vitr

Vizr

Vudû'

Vurûdü'l-Hadis

Vuslat

Vücûb

Vücub Ehliyeti

Vücûh Şirketi (Şeriket-İ Vücûh)

Vücûh Ve Nezâir

Yağmur Duası

Yahûdîlik

Ye'cüc Ve Me'cüc

Yedi Harf

Yedi Mescidler

Yeis

Yemîn

Yesevilik

Yetim

Yevm-İ Arefe

Yevm-İ Nahr

Yevm-İ Şekk

Yezidlik

Yolcu

Zabt

Zahid

Zâhir

Zâhir - Bâtın

Zâhirî Mânâ

Zâhirî Mezhebi

Zâhiru'r-Rivâye

Zâkir

Zâlim

Zalûm

Zaman

Zâmin

Zamm-I Sûre

Zan

Zarûrât-I Diniyye

Zarûret

Zarûriyyât

Zâtî Sıfatlar

Zayıf Hadis

Zebh

Zebûr

Zekât

Zelle

Zelletü'l-Kârî

Zemzem

Zenb

Zengin

Zerâyi'

Zevâid

Zevâl

Zevi'l-Erham

Zevi'l-Kurbâ

Zeydiyye

Zî Rahim

Zıhâr

Zındık

Zikir

Zilhicce Orucu

Zimmî

Zinâ

Zirâ'

Ziyaret Tavafı

Zuhr-İ Âhir Namazı

Zû'l-Celâl

Zû'l-Fadl (Zû'l-Fadli'l-Azîm)

Zû'l-İkrâm

Zû'l-Kuvâ

Zû'l-Meâric

Zulüm

Zû'r-Rahme

Zû't-Tavl

Zü `İkâb

Zü İntikam

Zü Mağfire

Zühd

Zü'l-Arş

Zünnâr

Züyûf


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basil ... ramlar.asp?


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
MesajGönderilme zamanı: 22.05.12, 14:41 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:21
Mesajlar: 35
İMÂN

Sözlükte "birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak" anlamlarına gelen imân, ıstılahta, Hz.Peygamber'in Allah'tan getirdiği ve zarûrât-ı diniyye olarak bilinen hükümleri, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

İslâm bilginleri arasında îmânın tanımı ve mahiyeti konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. İmânı sadece kalp ile bilmek veya dil ile ikrardan ibaret şeklinde tanımlayanlar olmuştur. Ancak Ehl-i Sünnet âlimlerinden Eş'arî ve Maturîdîler iîmânın, kalp ile tastik olduğunu, Ebû Hanîfe ise kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylemiştir. Buna karşılık bazı âlimler de, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olarak kabul etmişlerdir.

İmânın esasları Allâh'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kader ve kazaya, yani hayır ve şerrin Allâh tarafından yaratıldığına inanmaktır. İmânın Allâh katında makbul olabilmesi için; İmânda şüphe bulunmayıp kalben kesin olarak inanılması, bütünlük olması (inanılması gereken şeylerin tamamına inanılması), imân ve ibadete şirk karıştırılmaması, yeis halinde olmaması (ölümden ve ilâhî azapla karşılaşmadan önce olması), dince kutsal sayılan şeyleri, âyetleri, dinî hükümleri küçümsememesi gerekir.

(F.K.)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 8 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye