sufiforum.com
https://sufiforum.com/

FEVÂİHU’L CEMAL VE FEVÂTİHU’L CELAL / Hz.Pir NECMEDDÎN KÜBRÂ
https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=19&t=5155
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  safa [ 18.12.10, 23:06 ]
Mesaj Başlığı:  FEVÂİHU’L CEMAL VE FEVÂTİHU’L CELAL / Hz.Pir NECMEDDÎN KÜBRÂ

FEVÂİHU’L CEMAL VE FEVÂTİHU’L CELAL

NECMEDDÎN‐İ KÜBRÂ
Kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

Hazırlayan
İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

***

İçindekiler

Sofinin Hakikatleri ............................................... 7
Ruhî tecrübeler .................................................... 7
Mücahede yolu .................................................... 8
Farklar .................................................................. 9
Müşahede makamında vücut‐nefis ve şeytan
arasındaki fark ................................................. 9
Zikir Ateşi ........................................................... 10
Zikir ateşi ile şeytan ateşi arasındaki fark...... 10
Vücudun rumuzları (İşaretleri) .......................... 12
Yükselişteki müşahedeler .................................. 13
Kalp ve (Kalîb) Vücud Kuyusu ............................ 15
Vücut Mertebeleri ............................................. 18
Meşhed ............................................................. 20
Örnek ............................................................ 21
Havâtır (Düşünceler‐İlhâmlar) ........................... 22
Hâtır‐ı nefs‐ Hâtır‐ı şeytan arasındaki fark .... 22
Hâtır‐ı Hakk ile Hâtır‐ı nefs‐ arasındaki fark .. 22
Örnek ............................................................ 23
Ek: ................................................................. 24
Örnek ............................................................ 25
Ek: ................................................................. 26
Hâtır‐ı şeytanın alâmeti ................................. 27
Şeytanın Hak Yola Hizmeti ............................ 27
Hikâye ........................................................... 28
Örnek ............................................................ 29
Ek: ................................................................. 30
Mesele ............................................................... 31
Velâyet mertebesine ulaşan havasstan (namaz ve oruç gibi) günlük ibadet
yapma sorumluluğu kalkar mı? ....................................... 31
Hikâye ........................................................... 32
ZEVK TEBDİL (Değişim) ...................................... 33
İSTİĞRAK (Kendinden Geçme) ........................... 38
Birinci İstiğrak ................................................ 38
Örnek ............................................................ 38
İşaret ............................................................. 39
Ek ................................................................... 39
İkinci İstiğrak ................................................. 40
Üçüncü istiğrak .............................................. 42
Derece Düşme (Tenzil‐i Rütbe) ..................... 43
NEFİS MERTEBELERİ .......................................... 44
Nefs‐i emmâre .............................................. 44
Nefs‐i Levvâme .............................................. 44
Nefs‐i Mutmainne ......................................... 44
İşaretler ......................................................... 44
Örnek ............................................................ 46
Açıklama ........................................................ 47
Açıklama ........................................................ 47
MÜŞAHEDE KISIMLARI....................................... 48
Ednâ (en düşük yerdeki) müşahede .............. 48
A’la (en yüksek, yukardaki) müşahede .......... 48
Rabbânî Huzurdaki Tecelliler ............................. 49
Tecelli ................................................................ 50
İttisaf (sıfatlanma) ............................................. 50
Seyrin ve Cezbenin Sırrı ..................................... 51
İşaret ............................................................. 52
Ek ................................................................... 52
Hakikat ............................................................... 53
Şeyh Necmeddîn‐i Kübrâ 149
Nurlar ................................................................ 54
Şeyhu’l‐gayb (Gayb Şahitleri) ............................ 54
Kütübü’l Gayb (Gayb Kitapları) .......................... 55
Müşahedeler ..................................................... 56
İşaretler ve Tabirleri ...................................... 57
İsm‐i Âzam ......................................................... 58
Kerametler .................................................... 59
Muhabbet ve Fenâ ............................................ 59
Fenâ iki çeşittir .............................................. 60
Ferdâniyette Fenâ: ........................................ 60
Vahdaniyette Fenâ: ....................................... 60
İstihlâk (Tükenmek‐Fedâ) .............................. 61
Muhabbetten Aşka ............................................ 62
Aşk ................................................................. 62
Vuslat ............................................................ 62
Hatıra ............................................................ 64
Aşk ve Muhabbettin Sonu ................................. 64
HÂL ‐ MAKÂM ‐ VAKT ARASINDAKİ FARKLAR .... 65
Hâl ..................................................................... 65
Makam .............................................................. 67
Sözler ve Haller .................................................. 72
Kabz‐Bast ........................................................... 73
Heybet ve üns .................................................... 74
Havf ve reca ....................................................... 75
Şevk ................................................................... 76
İrfan ................................................................... 77
Sonuç............................................................. 79
Vakt ................................................................... 79
Açıklaması ..................................................... 79
Himmetin Beyanı ............................................... 81
Hatıra ............................................................ 82
Harflerin Sırlarındaki Meseleler ......................... 85
Örnek ............................................................ 86
İşaret ............................................................. 87
Ayn Dairesi......................................................... 87
Zikrin İncelikleri ................................................. 88
Örnek ............................................................ 89
Halvetin Sırrı ...................................................... 91
Hatıra ............................................................ 92
Zikrin Sırları ........................................................ 96
TASAVVUFTA HUMÛD‐CUMÛD ......................... 97
Cumûd ............................................................... 97
Humûd ............................................................... 98
Hikâye ......................................................... 100
ا ALLAH İSMİ HAKKINDA ............................... 102
Kelâmullâh ....................................................... 105
Tusterî (Kaddese’llâhü ruhâhû) nin sözü ......... 107
ها “ ” “Ha” Sesi .................................................. 109
Cezbeli gibi bağıranların sırrı ....................... 111
Hüzünle Olan Üns ............................................ 112
Haller ........................................................... 114
KÂİNATLA İLGİLİ MÜŞAHEDELER ..................... 116
Örnek .......................................................... 116
Ruhların Ziyareti .............................................. 116
Hatıra .......................................................... 118
Müşahedeler ............................................... 119
Örnek .......................................................... 120
Şeyh Necmeddîn‐i Kübrâ 151
Seyyârın Gaybî İsimle İsimlenmesi .................. 121
Şeytanın ismi ................................................... 122
Sofilerin Hırkası ................................................ 123
Nefis ve İsmet .................................................. 124
VELİNİN ALÂMETLERİ ...................................... 128
İsm‐i Â’zam Örnekleri .................................. 130
Veliliğin Oluşması ............................................ 132
Şeceret’ül Yakîn ............................................... 135
Hikâye ......................................................... 136
Zikrin Sonu ....................................................... 137
Seyrin Sonu ...................................................... 137
Hayretin İşareti ................................................ 138
Kaide‐i Zevkiyye ............................................... 140
Hayretin Sonu .................................................. 140
Makamlar Sınırsızdır ........................................ 142
Son Söz ............................................................ 145

http://ismailhakkialtuntas.files.wordpress.com/2010/12/fevaih-asil.pdf

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/