Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 5 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: İmam-ı Rabbanî Külliyatı: Üç Önemli Risale
MesajGönderilme zamanı: 02.12.09, 09:36 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Manevi Yolculuk
(Mükâşefât-ı Gaybiyye)

İmam-ı Rabbani

Tercüme: Doç. Dr. Necdet Tosun


Mükâşefât-ı Gaybiyye tasavvufta mânevî yolculuk (seyr u sülûk) ve varlık (vücûd) konularıyla ilgili Farsça bir eserdir.

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin muhtelif zamanlarda kaleme aldığı 30 parça yazısı, onun vefâtından sonra hicrî 1051 (1641) senesinde derlenerek bu eser meydana gelmiştir.

Eseri derleyen kişi İmâm-ı Rabbânî’nin oğlu Muhammed Ma‘sûm’dur.

Türkçe’ye ilk defa tercüme edilen bu eserin çevirisinde önce Karaçi baskısı esas alınmış, ancak bu neşirde baskı hatalarının çok olduğu görülünce İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 1688’de kayıtlı olan diğer bir Farsça nüsha ile karşılaştırılarak tercüme edilmiştir .

Hâcegân ve Nakşbendî büyüklerinin seyr u sülûk usulleri, Allah’ın zâtı ve sıfatları, Kur’ân, ruhlar âlemi, tecellîler, mânevî yolculuk esnâsında karşılaşılan yüksek hâller, vahdet-i vücûd, vahdet-i şuhûd vb. konuları ele alan eser, ihtivâ ettiği mühim bilgiler ile İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

Yayın Yılı: 2006
112 sayfa
ISBN:9759161141

SUFİ KİTAP YAYINLARI

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=108977

***

Mükâşefât-ı Gaybiyye

ESER HAKKINDA BİLGİ


Mükâşefât-ı Gaybiyye tasavvufta mânevî yolculuk (seyr u sülûk) ve varlık (vücûd) konularıyla ilgili Farsça bir eserdir. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) muhtelif zamanlarda kaleme aldığı 30 parça yazısı, onun vefâtından sonra hicrî 1051 (1641) senesinde derlenerek bu eser meydana gelmiştir. Eseri derleyen kişi İmâm-ı Rabbânî’nin oğlu Muhammed Ma‘sûm’dur. Dr. Gulâm Mustafa Hân (ö. 25 Eylül 2005) eseri İmâm-ı Rabbânî’nin halifelerinden Muhammed Hâşim Kişmî’nin derlediğini ifâde etmiş ise de , en eski ve mûteber Nakşbendî-Müceddidî kaynakları Mükâşefât-ı Gaybiyye’nin Muhammed Ma‘sûm tarafından derlendiğini açıkça belirtirler .

Eserin Farsça metni, Ebu’l-Feth Sagîruddîn’in Urduca tercümesi ile birlikte Gulâm Mustafa Hân tarafından Mükâşefât-ı Ayniyye adıyla Pakistan’da yayınlanmıştır (Karaçi, İdâre-i Müceddidiyye, 1965). Ancak eski kaynaklarda eserin ismi Mükâşefât-ı Gaybiyye şeklinde kayıtlıdır .

Türkçe’ye ilk defa tercüme edilen bu eserin çevirisinde önce Karaçi baskısı esas alınmış, ancak bu neşirde baskı hatalarının çok olduğu görülünce İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 1688’de kayıtlı olan diğer bir Farsça nüsha ile karşılaştırılarak tercüme edilmiştir . Metnin aslında olmamakla birlikte, okuyuculara kolaylık sağlayacağı düşünülerek bölümlere uygun başlıklar konmuştur. Eser, farklı zamanlarda yazılmış müsvedde yazıların ve Mektûbât’a girmeyen bazı mektup parçalarının toplanmasıyla oluşmuş ise de, derleyici, ilgili konulardaki parçaları arka arkaya dizmek sûretiyle eser içinde bir konu bütünlüğü ve insicâmı kurmuştur.

Hâcegân ve Nakşbendî büyüklerinin seyr u sülûk usulleri, Allah’ın zâtı ve sıfatları, Kur’ân, ruhlar âlemi, tecellîler, mânevî yolculuk esnâsında karşılaşılan yüksek hâller, vahdet-i vücûd, vahdet-i şuhûd vb. konuları ele alan eser, ihtivâ ettiği mühim bilgiler ile İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

Eserin tercümesine geçmeden önce, İmâm-ı Rabbânî ve tâkipçilerinin tasavvuf anlayışında önemli bir yeri olan “Seyr u Sülûk Mertebeleri” konusunda bir miktar bilgi vermek hem İmâm-ı Rabbânî’nin, hem de eserlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Doç. Dr. Necdet Tosun

-------------------------------------
DİPNOTLAR:

*bk. Ahmed Sirhindî, Mükâşefât-ı Ayniyye, Karaçi 1965, s. 3-4 (nâşirin mukaddimesi).

*Muhammed Emîn Bedahşî, Menâkıbu’l-hazarât, İslâmâbâd, Gencbahş Ktp., nr. 12522, vr. 263b: “Çün ez Hazret-i Mahdûmî Mevlânâ Şeyh Muhammed Ma‘sûm kuddise sirruh porsîdem, îşân goftend: Belî, în mektûb râ ba‘d-i ez sî sâl yâftem ve der Risâle-i Mükâşefât dâhil kerdem”; Safer Ahmed Ma‘sûmî, Makâmât-ı Ma‘sûmî (nşr. Muhammed İkbâl Müceddidî), Lahor 2004, III, 48: “Mükâşefât-ı Gaybiyye râ Hazret-i Îşân (Muhammed Ma‘sûm) kaddesenallâhü teâlâ bi-sırrihi’l-akdes ve Mebde’ ve Me‘âd râ Hâce Muhammed Sıddîk Bedahşî kuddise sirruh cem‘ numûde end”. Ayrıca bk. Muhammed İkbâl Müceddidî, Makâmât-ı Ma‘sûmî- Mukaddime, Lahor 2004, I, 253-258; Ebu’l-Hasan Zeyd Fârûkî, Makâmât-ı Ahyâr, Delhi 1395/1975, s. 44.

*Muhammed Hâşim Kişmî, Berekât-ı Ahmediyye, Kanpur 1307/1889, s. 240; Bedreddîn Sirhindî, Hazarâtü’l-kuds (nşr. Mahbûb İlâhî), Lahor 1971, II, 136.

*Süleymaniye Kütüphânesindeki bu nüsha hicrî 1244 (1828) senesinde Sâlih b. Sun‘ullah Erzincânî tarafından istinsah (kopya) edilmiştir. Mükâşefât-ı Gaybiyye’nin Pakistan ve Özbekistan’daki diğer bazı yazma nüshaları için bk. Ahmed Münzevî, Fihrist-i Müşterek, İslâmâbâd 1984, III, 1976-1977; A. A. Semenov, Sobranie Vostoçnih Rukopisei Akademii Nauk Uzbekskoi SSR, Taşkent 1955, III, 336-337.


En son rabbani tarafından 10.12.09, 10:09 tarihinde düzenlendi, toplamda 4 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rabbanî Külliyat: Mükâşefât-ı Gaybiyye
MesajGönderilme zamanı: 03.12.09, 14:15 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Mebde ve Mead

(Rabbani İlhamlar)


İmam-ı Rabbani

Çeviren: Necdet Tosun

SUFİ KİTAP YAYINLARIÜlkemizde daha ziyade Mektûbât'ı ile tanınan büyük alim İmâm-ı Rabbâni'nin eserlerinden biri de Rabbani İlhamlar adıyla çevirdiğimiz Mebde ve Mead Risalesi'dir.

Dört asırdan beri İslam dünyasında ilgiyle okunana, Arapça, Urduca ve İtalyanca'ya da çevrilen eser, günümüz Türkçe'si ile Türk okuyucusuna ilk defa sunuluyor.

İmam-ı Rabbâni'nin irfani öğretiye dair düşünceleri, tasavvufî haller, Allah'ın zât ve sıfatları hakkında ince bilgiler ve bazı kelâmî konuların ana hatlarıyla ele alındığı Rabbânî İlhamlar, bir dervişin seyr ü sulûkü için yol azığı mahiyetindeki bilgilerle dolu....


Yayın Yılı: 2005
142 sayfa

ISBN:9759161052

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=97922


***
Derleyenin Önsözü:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İşin başında ve sonunda hamd Allah Teâlâ’ya mahsustur. Habîbi Muhammed (a.s)’a ve onun övgüye lâyık olan âilesine selâm ederim.

Bundan sonra derim ki, bu eser, ince ve yüksek işâretleri, hassas sırları ihtivâ eden şerefli bir risâledir.
Yazarı, yiğitlerin önderi, Allah Teâlâ’nın insanlara delili ve rehberi, aktâb ve evtâdın lideri, abdâl ve efrâdın kıblesi, Fâtiha sûresinin sırlarını açan, hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi (Müceddid), Üveysî, Rahmânî, Rabbânî ârif, İslâm ve müslümanların efendisi, şeyhimiz ve imâmımız Şeyh Ahmed Fârûkî Hanefî Nakşbendî’dir.
Onun hidâyet güneşleri yüksek ufuklarda sürekli parlasın ve insanlar onun feyz bahçelerinden faydalansın.
Yardım istenecek yalnız Allah’tır, güvenilecek olan da O’dur.Çeviren: Necdet Tosun

SUFİ KİTAP YAYINLARI


En son rabbani tarafından 10.12.09, 10:05 tarihinde düzenlendi, toplamda 5 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rabbanî Külliyat: Mükâşefât-ı Gaybiyye
MesajGönderilme zamanı: 03.12.09, 14:17 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Ma'arif- i Ledünniyye

(Ariflerin Halleri)

İmam-ı Rabbani

Çeviren: Necdet Tosun

SUFİ KİTAP YAYINLARIİmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi'nin (ö. 1034/1624) Ma'arif-i Ledünniyye isimli eseri, seyr u süluk, tasavvufta manevi mertebeler, varlık (vücud), Allah'ın zatı ve sıfatları gibi konuları ele alan Farsça bir eserdir.

"Ma'rife" başlığını taşıyan 41 parça yazıdan oluşur.

Bu eserin hicri 1015-1016 (1606-1607) yılları arasında yazıldığı söylenir.

İmam-ı Rabbani farklı zamanlarda yazdığı notlarını bir araya getirmek suretiyle bu eseri oluşturmuş olmalıdır.

Eser farklı zamanlarda yazıldığı için içinde konu bütünlüğü bulunmamaktadır.


Yayın Yılı: 2006
110 sayfa

ISBN:9759161133

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=105782


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: İmam-ı Rabbanî Külliyatı: Üç Önemli Risale
MesajGönderilme zamanı: 10.12.09, 10:10 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Nakşi dervişleri bu üç küçük hacimli ancak çok önemli risaleyi mutlak okumalıdır.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: İmam-ı Rabbanî Külliyatı: Üç Önemli Risale
MesajGönderilme zamanı: 10.12.09, 12:04 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 31.12.08, 09:14
Mesajlar: 764
Allah razı olsun...

_________________
Ehl-i Bidat-ı Red ve Tahkir Ediyoruz |


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 5 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye