Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: RİSALE-İ KUDSİYYE / Hz. Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah -k.s.-
MesajGönderilme zamanı: 09.08.10, 16:37 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
RİSALE-İ KUDSİYYE

Müellifi
Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz.


Bismillahirrahmanirrahim

1
Sığındım Zat-ı Hakk'a gel gidelim
Hemen seyr-i ilallah gel edelim
Yüce dergâhına yüzler sürelim
Aziz, kimsemiz yoktur diyelim

Bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim
Aziz seyr-i ilallah gel edelim.

2
Hüda ism-i celâliyle çû destur
Diledim bed' edem tâ ede mensur
Risalem nef ıle hem ola menşur
Bu kemter aşkına çün oldu mecbur

Bu bârlıktan geçip Hakka gidelim
Aziz hem seyr-i fillah gel edelim

3
Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet
Nikâb açtı bize kıldı inayet
Bu derde buldu arifler keramet
Muhabbet cezbesiyle kıldı davet

Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim
Azizim seyr-i anillah gel edelim

4
Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân
Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân
Muhammed âleme rahmettir ey can
Ânın nurundan oldu cümle imkân

Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim
Azizim seyr-i fi'l-eşya gel edelim

5
Ne mümkün vasfolunmak ol Habibî
Ona vassaf hemen Allah karîbi
Ona bîhad salât kim ol Habibî
Bu vuslat derdinin oldu tabibi

Bu senlikten geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâl'e seyredelim

6
Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab
Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab
Onun ahbapları vuslatta esbab
Vekile kıldılar vuslatta aktab

Safâlardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

7
Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan
Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan
Bu zatlarla veliler buldular can
Nikab açtı göründü vech-i Sübhan

Cefalardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

8
Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı
Ebû Bekir hususa yar-ı gârı
Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı
Bu zatlar bahr-i rahmet kenz-i Bârî

Hatalardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

9
Ola hem onlar sad bin hezârân
Salât kim oldular âlemde sultan
Gönül ver onlara bunlardır ey can
Mefâtih-ul cenân ahbab-ı Yezdan

Zararlardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim.

Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendiyye-i Halidiyye Usülünden Olan Sultanlara Dua

10
Usul-i Halidîde budur âdab
Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab
Şehinşaha dua etmektir ahbab
Edip adap kamu eslaf-ü aktab

Salahla et dua Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemkâle seyredelim

11
Dua-yı padişahla cümle ihvan
Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan
Zeval bulmaz cihan durdukça ey can
Bu şehinşah-ı cihan Abdülmecid Han

Gönülle yardım et Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

12
Cihanda gelmemiş böyle şehinşah
Kuruldu sayesinde hayli hankah
Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh
Onun hem ekserî erkânı âgâh

Gönülden et dua Hakk'a gidelim
Cemâli bâkemâle seyredelim

13
Edirne'de hususa bu kemter İsmet
Ki Sultan Cami'indedir ikamet
Dua-yı padişahla istikamet
Eder leyl-ü nehar yok asla gaflet

Teveccüh üzreyim Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

14
Cihan durdukça var olsun o Sultan
Biz ednâ dâîsi olsun feda can
Hüdâ mensur-u muzaffer ede her an
Şeriatle Tarikatle bulaşan

Hemen mensur ola Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

15
Vezir-ü askerin Hak ede mensur
Dahî erkânını Hak ede ma'mur
Ede âdâmızı tar ü mar ü makhur
Olavüz cümlemiz taşad ü mesrur

Hüda mesrur ede Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Sebeb-i Te'lif-i Risale ve Tesmiyesini Beyan Eder

16
Sene binikiyüzyetmişbir idi
Muharremden dahi gün onbir idi
Budur galip o günlerden biriydi
Gece idi gönülde dert bir idi

Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

17
Zuhur etti o dem sırrımda bir nur
Görenler zan ederdi nefha-i sur
Ki icmal üzre ızhar ile bir nur
Dediler bazı aşık ola pürnur

Bu nurdan hisse al Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

18
Dediler bir eser yaz aşıkâne
Ola feyz-ü muhabbet salikâne
Hem olsun yadigârın arifâne
Okuyan derd-i Hakk ile boyana

Bu derd ile aziz Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

19
Dediler Türkî olsun hem lisanı
Dahi bir veznile olsun beyanı
Dedim ben Yanyavî kıldım figanı
Çü bilmem şiir ile efsah lisanı

Kabalıkla gerek Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

20
Murad ancak muradullah dediler
Hatadan hıfz eder Allah dediler
Dedim bilmem dahi imlâ, dediler
Murad ma'nâ, değil elfaz-ı eşya dediler

Zuhura tabi ol Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

21
Kamu ihvanlara icmal bir huccet
Ola hem okuyana feyz-i rahmet
Ola sâliklere feyz-ü mehabet
Gide teşviş bula teşvik-u rağbet

Bu rahmetten oku Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

22
Eğerçi bazı esbap oldu illet
İnabe, rabıta hem gayrı zillet
Kemaliyle beyanında inayet
Keremler hem edip o Rabb-ı İzzet

Aziz kıl rabıta Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

23
Çü birkaç hal sebep oldu risale
Zuhura geldi gelmeyen hayale
Hususa rabıta aslı visale
Oluptur rükn-i a'zam cümle hale

Bu teşvişten geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

24
Çü gördüm hayli salik oldu mehcur
Düşürdü harta hali oldu mestur
Çün ol zat müptedîdir oldu mahtur
Hicap oldu bu bar etti onu dûr

Bu hartadan geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

25
Risale yazmaya bu oldu illet
Eğer çi çok ise budur bidayet
Dahi mânada hem oldu işaret
Bu hizmette bu ismet oldu alet

Bu kemterle olun Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

26
Cihana geldi bunca ekmel insan
Nice bin cild kitap yazdılar Ey Can
Ne hacet gayri onlar bahr-i umman
Dediler zer nişan olmakta şayan

Bu bir bahr-i esrar dal Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

27
Benim ed'af-i beşer Ya Rabb-i Yezdan
İşim leyl-ü nehar nisyanla ısyan
Bizi sehv-ü hatadan sakla Rahman
Senindir ilm-ü hikmet Rabb-i Sübhan

Bu hikmette düşüp Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

28
Acep Kudsiyye şâyan oldu ismi
Anınçün bahr-i esrar oldu resmi
Ola nur okuyanın ruh-u cismi
Velâyet mâyesinden ola kısmi

Bu deryada düşüp Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

Der Beyan-ı Akaid-i fi Hakk-ı Subhanehu La Şerike Lehu ve La Misale Lehu

29
Kamudan bil ğanîdir Zat-ı Yezdan
Münezzehtir hulülden Vech-i Sübhân
Erişmez akl ü fikr ü idrak ve imkan
Kadîme hâdis olmaz muttasıl can

Yürü, candan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

30
Muhal yokluk O'na varlık sıfatı
Vücudla nisbet Sırr-ı Zâtı
Vücuddur Zâtının mutlak sıfatı
Heman Zatıyla sabit sırr-ı Zatı

Muhaldir Zatına yokluk, gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

31
Verâ-ül-İlm olup Zatıyla mevcud
Misali yok O'dur Allah ma'bud
Bu eşya cümle hâlik Zat-ı mevcud
Odur vâcid O'dur mâcid ve mevcud

Verâ-ül-İlmi dile, Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

32
Deme gel mümkinata ayn-ı vacib
Vacibe mümkün deme olma zahib
Çü temyiz eylemez var bazı talib
Ona olmuş sekr-i hal çünki galib

Hakikat mümkin olmaz gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

33
Değildir zıll-i Hâlık mümkinat bil
Çü hâdistir bu söze etme gel kîl
Bu mevcudatı Hak icad edip nîl
Sekr-i haldir deyn zıl pası gelsil

Sekir halden geçip Hakka gidelim
Cemali bâkemâle seyredelim

34
Vera-ül ilm vel-idrakte matlub
Vera-ül ittisal vel-vasl-ı mahbub
Ganidir cümleden ol zat-ı matlub
Odur mevcut, odur mabud ü mahbub

Bilâkeyf zatını bil gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

35
Kuyûd-ü itibarattan muarra
Dahi itlak-u evhamdan müberra
Kuyûd-ü itlak cemiyle Aziza
Değil mahsur kamudan Hak muarra

Bilâ misil bil Hakk'ı gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

36
Ganîdir alemden Zât-ı Yezdan
Vücudla Zât-ı Hak mevcud değil can
Heman Zâtıyla mevcud Zât-ı Subhan
Sıfatı Zâtıyle sabit dahi can

O Vâcib-ül Vücûd Hakka gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

37
Odur kâsıt, odur maksut, odur Hak
Odur talip, odur matlup, odur Hak
Habib oldur, odur mahbub odur Hak
Odur vâcit, odur mevcut, odur Hak

Yürü şandan geçip Hakka gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

38
Odur evvel, odur ahir, odur Hak
Odur zahir, odur batın, odur Hak
Ki ism-ü resm-ü vasıftan zat-ı mutlak
Münezzehtir kamudan zsat hüvelhak

Yürü candan geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bakmelâle seyredelim.

Derbeyan-ı Sıfat-ı İlahiyye ve Esma-i Sibhaniyye Cellet Azametühü

39
Sıfatı Zatının aynı değil bil
Değil hem gayrı bil ol feyze gel nil
Kadîmdir zatıyla sabittir ey dil
Bunu bil böyle dilden şüpheyi sil

Kadîmdir hep Sıfatı gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

40
Hüdanın esmasından lafzatullah
Sıfat oldu murat hem de zatullah
Bu isme oldu çün medlül zatullah
Murad ancak müsemmadır hüvallah

Teveccüh zata kıl Hakka gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

41
Haberdar ol ki ancak lafzatullah
Tezekkürdür veli maksut hüvallah
Hakikat zikre oldu o hemen rah
Hakikat zikir bilâkeyftir meallah

Fani mezkûrda ol Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

42
Bu ismullahtaki lâmdır harf-i tarif
Bu zat ismidir ancak yok bunda tavsif
Gidince "lâ" olur dahi hû tevkif
Hû ile hay kamu hayvan Ey Şerif

Fena bul zat-ı Hak'ta gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

43
Anınçün lafzatullah oldu sultan
Vezirdir ism-i zata ismi Rahman
Pes ondan ism-i Rab'dir sırr-ı Sübhan
Dahi Hayy-ü Kayyum ism-i bürhan

Hüda ismiyle gel Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

44
Eğer bin yıl dese Allah bir salik
Muradı olmasa Allah-ü Malik
Sevab asla verilmez belki hâlik
İsim maksut değildir belki Malik

Murat kıl zat-ı Hakk'ı gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

45
Anın Esmâ-i Hüsnâsı delalet
Olur zata kimi ef'ale gayet
Sıfatına olur kimi nihayet
Veli melhuz olur zatı nihayet

Sıfattan zata gel Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

46
Velâkin oldu medlül isme Zatı
Eğer Zatı eğer cümle sıfatı
De Allah sen muradet sırr-ı Zatı
Tecelli ede Hak envar-ı Zatı

Uruc kıl Zata gel Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

Der Beyan-ı Hakikat-i Muhammediye ve Zuhurat-ı Alem

47
İşit zatı ile zatında Allah
Tecelli kıldı Zatıyçün şehinşah
Sıfat esmasını Zatında Allah
Dahi cümle kemalin gördü ol Şah

Tasavvurdan geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bakemâle seyredelim

48
Muhabbet eyledi cümle kemâli
Sıfat ve Esma-i Celaliyle Cemâli
Göre Hak bir hakikatte meâli
Ola mir'at bulunsun ta visâli

Bidayetten geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

49
Hakikatten murat oldu Muhammed
Hakikatle zuhur buldu Muhammed
Çü ilmiyede mübrez oldu Ahmed
Hakayık madeni oldu Muhammed

Nihayetten geçip Hakka gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

50
İşit gel "Küntü kenzen" remzin Ey Mah
"Fe ahbebtü" hakikat oldu ol şah
Teayyün-i vücuttur zıll-i hubb-i cah
Makam-ı hub vücut fevkindedir rah

Dakik ol bil edep Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

51
Bu hub oldu vücutun akdemi nîl
Vücutun itibarı sonra tafsil
Vücut icad için miftah-ı tekmil
O miftahın olup hab madeni bil

Cehaletten geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

52
Bu hubbu kıldı ilmiyede mesut
Anınla hep hakayık oldu mevcut
Çü ilmiyede ibriz etti zî cûd
Suvarlarıyla tafsiliyle ma'bud

Bu esrarı bilip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

53
Pes oldu a'yan-ı sabite tenzil
Bu evvel mücmel oldu sani tafsil
Hakayıkı vücud-u aynîde bil
Zuhurları nicedir anla tekmil

Bu dersi anlayıp Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

54
Suver-i ilmiyesi hasbi hakayık
Büruz etti budur aslı dekayık
Suver-i ilmiyeye çünkü muvafık
Vücud-ı aynı oldu pes mutabık

Bu aslı anla gel Hakka gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

55
Vücud-ı aynîde Hak kıldı icad
O akl-ı ûlâ evvel oldu üstad
O hubbun suretidir akl-ı âbad
Pes andan mevcudatı kıldı sayyad

Bu hikmetten bilip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

56
Aziz işbu vücuttur asl-ı rahmet
Buna tabi dürür her nevi izzet
Vücud-u ilmîde kadim muhabbet
Vücud-u aynîde hâdis bu devlet

Eriş hubba hemen Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemale seyredelim

57
Bu insandır ki rahmettir vücudu
Bu hubdur ki eder hakka sücudu
Budur o nokta-i bâ sırr-ı cûdî
Budur insan-ı kâmil kıl suûdi

Sücûdu çok edip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

58
Tefavüt var hakayıkta aziz hem
Muhammeddir mukaddem hem muazzam
Pes ondan enbiya sonra müfehhem
Ebubekr sonra sair mükerrem

Kemal ehli bilir Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

59
Zuhura gelmeyeydi hubb-ı Mahmud
Nikab açmazdı asla Rabb-i Maksud
Odur çün nokta-i ba sırr-ı ma'bud
Rububiyet kalırdı ketm-ü mesdud

O hubbu bul hemen Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

Der Beyan-ı Katrat-i Min-el-Kemalat-il Muhammediyye

60
O zatı zatına mir'at eyledi can
Celaliyle Cemali oldu seyran
Hem onun ayinesinden o Sübhan
Nikap açtı kemâli oldu ilan

Nikaplardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

61
Onun nuru cemâlinden bu alem
Düzüldü hem vücuda geldi adem
Onun feyzi kemâlinden bu alem
Zuhur buldu bilindi sırr-i adem

Hicaplardan geçip Hakka gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

62
Çün Oldur nokta-i ba-i sırr-ı Yezdan
Göründü mir'atından vech-i Sübhan
Odur hem bahri rahmet kenz-i Rahman
Bilindi miratından sırr-ı Deyyan

Gururlardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

63
Ledün deryasının sultanı oldur
Hakikat sırrının bürhanı oldur
Cemi enbiyanın hanı oldur
Cemi evliyanın canı oldur

Füturlardan geçip Hakk'a gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

64
Muhammed enbiyaya nisbet Ey can
Nebiler katre Ahmet bahr-i umman
Veliler enbiyadan farkı bürhan
Vezirdir evliyalar enbiya han

Nübüvvet mayesiyle gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

65
Ve lâkin bahre düştü katre baran
Anın çün fark olunmaz sırr-ı irfan
Çün katre bahre gark olunca Ey can
O katre mahvolur derya olur Can

Velâyet mayesi bul gel gidelim
Cemal-i bâkemâle seyderelim

66
Anınçün enbiyanın hep kemâli
Muhammed bahrinin feyzi cemali
Hakikatte odur zübde meâli
Muhammedle bulundu Hak visali

Muhammed bahrine gel dal idelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

67
Şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmed
Tarikat menbaıdır Mah-ı Ahmed
Maarif madenidir Rah-ı Ahmed
Hakikat mebdeidir cah-ı Ahmed

Bu deryaya düşüp Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

68
Görünmez gayrı mirattan o mahbub
Bulunmaz gayrı yerde vasl-ı matlub
Mutî ol emrine ta ede mahsub
Seni esrarına hem ede mensub

Hevalardan geçip Hakk'a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

Derbeyan-ı Âdab-ı Mürşidan Fi Ta'lim-i't-Tarikat-il-Aliyyeti Li'r-Ricali ve'n-Nisai Ve's-Sıbyani ve'l-Cann

69
Bir ehl-i Sünnet olmak istese mensub
Tarikat ahzine talib ve merğub
Hemen kıl istihare hem o mahbub
Görünse istikamet eyle mahsub

Bu âdâbdır riayet kıl gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

70
Görünmezse eğer ki istikamet
Yedi kez istihare kıl ınayet
Zuhur ederse ger temkin ve muhabbet
Emanet feyzi ver bulsun keramet

Hidayet kibriyânın, gel gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

71
Eğer sadrın kabul kılsa o zatı
İnâbe ver bula gönlü necâtı
Pes ondan istihare ver sıfatı
Ola o nr bula sırr-ı hayatı

Bu isti'calde mahsustur gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

72
Çün ekmel mürşid oldu sırr-ı deyyan
Makamı istihare kalbi bürhan
Veli âdâb-ı eslaf oldu şayan
Bu sünnettir ki makbul ola insan

Gözet âdâbı gel Hakka gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

73
Tarikat talim eyle ger sonra ol
Ederse istikamet Hak açar yol
Değilse müstakim Hak rahmeti bol
Gazab etme, Hüda belki açar yol

Tarahhüm kıl ibâda, gel gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim

74
Aziz, sen sâlike çok verme nisbet
Sen evvel kalbi talim kıl ınayet
Letâiften sonra ver varsa istikamet
Çü birden olsa bilmez sonra kıymet

Bilir kâmil bu sırrı, gel gidelim
Cemâl-i bâkemale seyredelim.

...

Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz.

-Kuddise Sırruhu-

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye