Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Rabbani Külliyât: Fihrist
MesajGönderilme zamanı: 19.01.10, 10:12 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Rabbani Külliyât:

MEBDE’ VE ME‘ÂD (RABBÂNÎ İLHAMLAR)

MA‘ÂRİF-İ LEDÜNNİYYE (ARİFLERİN HALLERİ)

MÜKÂŞEFÂT-I GAYBİYYE (MANEVÎ YOLCULUK)

İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED SİRHİNDÎ

Tercüme: Doç. Dr. Necdet Tosun

SUFÎ KİTAP YAYINLARI


***

Mükâşefât-ı Gaybiyye

İmâm-ı Rabbânî

Tercüme: Doç. Dr. Necdet Tosun


İÇİNDEKİLER
Eser Hakkında Bilgi
Seyr u Sülûk Mertebeleri
Giriş: Silsileler ve Bazı İcâzetnâmeler
1. Bölüm: Hâcegân Yolunun Cezbesi ve Sülûk
2. Bölüm: Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın Seyr u Sülûkü
3. Bölüm: Muhammed Pârsâ’nın Meşrebi
4. Bölüm: Hâce Bahâeddin Nakşbend’in Seyr u Sülûkü
5. Bölüm: Muhammed Bâkî Billâh’ın Seyr u Sülûkü
6. Bölüm: Allah’ın Zâtı ve Sıfatları
7. Bölüm: Vahdet-i Vücûd Ehlinin Yanılgısı
8. Bölüm: Hakîkat-ı Muhammedî (Kâbiliyyet-i Ûlâ) ve Diğer Kâbiliyyetler
9. Bölüm: Allah’ın Kelâmı Kur’ân
10. Bölüm: Kur’ân Harfleri ve Şuûnlar
11. Bölüm: Kur’ân Âyetleri
12. Bölüm: Kur’ân İlâhî Âlemdendir
13. Bölüm: Kur’ân’ın İncelikleri ve Kâbiliyyet-i Ûlâ
14. Bölüm: Kur’ân Ayı Ramazan
15. Bölüm: Hurma ile İftarın Hikmeti
16. Bölüm: İlâhî Sıfatlar, Şuûnlar ve Vuslat
17. Bölüm: Ruhlar Âlemi ve Zâtî Tecellî
18. Bölüm: Ruhlar Âlemi, Sûrî ve Mânevî Tecellîler
19. Bölüm: Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd
20. Bölüm: Nasihat
21. Bölüm: Nakşbendî Yolunun Medhi
22. Bölüm: Allah’a Yakınlık, Peygamberlik ve Velîlik Hâlleri
23. Bölüm: Kâbe’nin Hakîkati
24. Bölüm: Velîliğin Üstün Hâlleri
25. Bölüm: İrâde ve Kerâmet
26. Bölüm: Seyr u Sülûk Mertebeleri
27. Bölüm: Hakîkat-ı Ahmedî Eleştirisine Cevap
28. Bölüm: Mahlûkâta Merhamet
29. Bölüm: Zikir Hakkında Nasihat
30. Bölüm: Vehim Mertebesindeki Âlem ve Kayyûmluk
Kırk Hadis

***

Mebde’ ve Me‘âd

İmâm-ı Rabbânî

Tercüme: Doç. Dr. Necdet Tosun


İÇİNDEKİLER

1. Bölüm: Mânevî Yolda Yükseliş ve İniş Mertebeleri
2. Bölüm: İrşâd Kutbunun Feyzi
3. Bölüm: İrşâd Makâmı
4. Bölüm: Son Hâlin Başlangıca Yerleştirilmesi
5. Bölüm: Nimeti Anmak
6. Bölüm: Allah’a, Allah’ta ve Allah’tan (Halka) Yolculuk
7. Bölüm: Evliyâ Mertebeleri
8. Bölüm: İniş ve Halk Arasına Tam Dönüş
9. Bölüm: Müşâhede
10. Bölüm: Tasavvuf Yoluna Giriş
11. Bölüm: Kelime-i Tevhîd ve Allah’ın Zât’ını İdrâk
12. Bölüm: Kalp ve Mertebeleri
13. Bölüm: Ruh ve Mânevî Yolculuğu
14. Bölüm: Peygamberimizin Ayrıcalığı
15. Bölüm: Bir Mânevî Hâlin Gelmesi ve Gitmesi
16. Bölüm: Bir Âyetin İnce Mânâsı
17. Bölüm: “Allah’ı Tanıyan Kişiye Günah Zarar Vermez” Cümlesinin Mânâsı
18. Bölüm: Allah’ın Varlığı Hakkında Özel Bilgi
19. Bölüm: Aynı Konu Hakkında İlâve Açıklama
20. Bölüm: Görülen ve Hayâle Sığan Şeyler Allah Teâlâ Değildir
21. Bölüm: Bu Konu Hakkında İlâve Bilgi
22. Bölüm: Mutlak Olanın Yalınlığı
23. Bölüm: İnsanın Melekten Üstünlüğü
24. Bölüm: Evliyânın Halktan Biri Gibi Görünmesinin Hakîkati
25. Bölüm: Dünyevî Bilgiler ve İlâhî Âleme Âit İlimler
26. Bölüm: Dünyevî Bilgilerin Geri Dönmesi Kusur Değildir
27. Bölüm: Rızâ Makâmı
28. Bölüm: Hanefî ve Mâtürîdî Mezhepleri’nin Fazîleti
29. Bölüm: İrşâd İcâzeti
30. Bölüm: Yâd Dâştın Mertebeleri
31. Bölüm: On Makâmı Aşmadan Yolun Sonuna Ulaşılamaz
32. Bölüm: Evliyânın Zâhiren Sebeplere Sarılmasının Sırrı
33. Bölüm: Evliyânın Gizli Kalmasının Sebebi
34. Bölüm: İnanç Konularında Bid‘atın Zararı
35. Bölüm: Müteşâbih Âyetlerin Tefsiri
36. Bölüm: Hz. Peygamber’e (a.s) Uymak
37. Bölüm: Zâtî ve Sıfâtî Muhabbet Arasındaki Fark
38. Bölüm: Bâtın İlminin Fazîleti ve Şeyhin Âdâbına Riâyet
39. Bölüm: Altı Letâifin Mertebeleri ve Yükselişi
40. Bölüm: Allah’ın Kelâmı ve Zaman Hakkında Özel Bilgi
41. Bölüm: Tekvîn (Yaratma) Hakîkî Sıfatlardandır
42. Bölüm: Allah Teâlâ’yı Görmek; Akıl, Firâset ve Keşf
43. Bölüm: Yakînin Mertebeleri
44. Bölüm: İrâdenin Fânî Olması
45. Bölüm: Kur’ân-ı Kerîm’in Hidâyeti ve Hayâlî İlahlardan Kaçınmak
46. Bölüm: Şeyhe Muhabbet
47. Bölüm: Kelime-i Tevhîd Zikri
48. Bölüm: Kur’ân’ın, Kâbe’nin ve Hz. Muhammed’in Hakîkatleri
49. Bölüm: Kelime-i Tevhîd’in Fazîleti
50. Bölüm: Felâk ve Nâs Sûreleri Kur’ân’dandır
51. Bölüm: Büyük Zâtlara Tâbî Olmak ve Onları Taklîd Etmek
52. Bölüm: Zâtî Tecellî’ye Göre Peygamberlerin Derecelerindeki Farklılık
53. Bölüm: Seyr-i İcmâlî, Seyr-i Tafsîlîden Üstündür
54. Bölüm: Rızâ Makâmının Üstünlüğü
55. Bölüm: Sünnet’e Uymak ve Bid‘atten Sakınmak
56. Bölüm: Cinlerin Hâlleri
57. Bölüm: Velî’nin Kısmî Üstünlüğü
58. Bölüm: Velînin Velâyeti Peygamberin Velâyetinin Bir Parçasıdır
59. Bölüm: Allah’ın Sıfatlarının Üç Kısmı
60. Bölüm: Allah’ın Benzeri Yoktur
61. Bölüm: Uyarı

***

Ma‘ârif-i Ledünniyye

İmâm-ı Rabbânî

Tercüme: Doç. Dr. Necdet Tosun


İÇİNDEKİLER
1. Bölüm: “Allah” Kelimesi Hakkında
2. Bölüm: Mârife Bir Kelimeye Harf-i Ta‘rîf Gelmesinin Sebebi
3. Bölüm: Özel İsmin İki Târif Sebebinden Oluşması
4. Bölüm: Târif Sebeplerinin Bir Araya Gelmesinin Asıl Gâyesi
5. Bölüm: Yaratılmışların Varlığı ve Hakîkatleri
6. Bölüm: Tasavvuf Yolcusunun Mânevî İlerleme Türleri ve Mertebeleri
7. Bölüm: İrşâd Makâmı, Teşbîh ile Tenzîhi Birleştirmek ve Fenâ Fillâh
8. Bölüm: Allah’ın Zât, Sıfat ve Fiillerinin Bir Oluşu
9. Bölüm: Allah Vergisi Varlık
10. Bölüm: Zâtî Tecellî ve Hakîkat-ı Muhammedî
11. Bölüm: Hâricî Sûretlerin İlmî Sûretlerle İrtibâtı
12. Bölüm: Allah’ın Zâtı Hakkındaki Bilginin Üç Mertebesi
13. Bölüm: Hakk’a Ulaştıran Yol Konusunda Kelâmcılar İle Sûfîlerin İhtilâfı
14. Bölüm: Allah’ın Varlığı
15. Bölüm: Zât’a Zâid Sıfatların Varlığı
16. Bölüm: Vahdet-i Vücûd Ehlinin Hatâsı
17. Bölüm: Allah Teâlâ Zaman ve Mekâna Bağımlı Değildir
18. Bölüm: Allah’ın Bilgisinin Bilinen Şeyle İrtibâtı
19. Bölüm: Kudret ve İrâde
20. Bölüm: Şuûnlar ve Sıfatlar Arasındaki Fark
21. Bölüm: Allah’ın Zât ve Sıfatlarının Benzeri Yoktur
22. Bölüm: Velâyet-i Hâssa-i Muhammediyye
23. Bölüm: Sâlik-Meczûb ile Meczûb-Sâlik Arasındaki Fark
24. Bölüm: Îmânın Sûreti ve Hakîkati
25. Bölüm: Şerîatın Tarîkat ve Hakîkat ile Bağlantısı
26. Bölüm: Fenânın Mertebeleri
27. Bölüm: Rûhu Allah Teâlâ Zannetmek
28. Bölüm: Allah’ın Sıfatlarını İnkâr Etmenin Sebebi
29. Bölüm: Şerîat Küfrü ve Hakîkat Küfrü
30. Bölüm: Kâfirlerin el-Mudill İsmiyle Allah’a Vâsıl Olmaları
31. Bölüm: Mânevî Yolculuğun Hakîkati ve Türleri
32. Bölüm: Çabalayarak Yönelişin Tabiî Yönelişten Üstünlüğü
33. Bölüm: Sâbıklar ve Mahbûblar Arasındaki Fark
34. Bölüm: Kulun Kudret ve Tercîhi, Kader Meselesi
35. Bölüm: Kutb-i Abdâl ve Kutb-i İrşâdın Feyzi, Kader Sırrı
36. Bölüm: Velîlik, Şehâdet ve Sıddîklık İlimleri Arasındaki Fark
37. Bölüm: Mâsivâyı Terk Etmek
38. Bölüm: Sıddîklık Makâmının Sonu
39. Bölüm: Mânevî Yolculuktaki Tecrübeler, Vahdet-i Vücûd, Vahdet-i Şuhûd
40. Bölüm: Nakşbendiyye Silsilesinin Fazîletleri
41. Bölüm: Hz. Peygamber’in Fazîletleri ve Şerîata Muhâlif Olan Sûfîlerin Hüsrânı

***


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rabbani Külliyât: Fihrist
MesajGönderilme zamanı: 19.01.10, 10:14 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 27.12.08, 17:20
Mesajlar: 565
Rabbani Külliyât'ta yer alan tüm eserlerin bölümleri sufiforum'un ilgili başlıklarına eklenerek tasavvufi irfanın derinleşmesi maksadı yolunda önemli bir adım daha atılmıştır.

Allah İmam-ı Rabbanî'den ve eserlerinden bizi hakkı ile haberdâr eden Doç. Dr. Necdet TOSUN'dan razı olsun.(Fihristte yer alan ilgili konulara kolayca erişim için forum içerisinde arama yapmak yeterli olacaktır.)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye