Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- I.CİLD (1.-313.)
MesajGönderilme zamanı: 25.02.09, 16:39 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 12:14
Mesajlar: 1108
RABBANÎ MEKTÛBLAR TERCÜMESİ

FİHRİST

MEKTÛBÂT-I İMÂM-I RABBÂNÎ BİRİNCİ CİLD

1 BİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır.
a) Zahir ismi ile münasebeti olan hallerin beyanı, İsm-i zâhire bağlı olan hâlleri b) Tevhid babında has kısmın zuhuru beyanı, c) Arşın fevkındeki derecelere vaki yükselmenin beyanı, Arşın üstündeki makâmlara yükselmeyi d) Cennet derecelerinin inkişafı, Cennetin derecelerini e) Bazı ehlûllaha has mertebelerin zuhuru, ba’zı Evliyânın mertebelerini f) Molla Kasım Ali'nin hali ve diğerlerini bildirmekdedir.
viewtopic.php?f=111&t=957

2 İKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. Terakkinin husulü ve Yüce Hakkın yardımları ile övünmek:Terakkîlerini ve Allahü teâlânın ihsânlarını bildirmekdedir.
viewtopic.php?f=111&t=958

3 ÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. Yarenlerin, belli bir makamda durakladıkları ve bu manada bazı meseleler: Sevdiklerinin belli bir makâmda kaldıklarını, birkaçının bu makâmı geçdiklerini ve tecellî-i zâtî makâmlarına kavuşduklarını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=959

4 DÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Mübarek ramazan ayının faziletleri, kıymeti çok büyük olan Ramazân ayının üstünlüklerini b) Hakikati Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=969

5 BEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. Hace Burhan'ın Muhammed Bakibillah'a gönderilmesi ve bazı hallerinin beyanı. Ki o: İhlâs sahiplerinden biri idi... Kendisini çok sevenlerden Hâce Bürhânı gönderdiği ve onun ba’zı hâlleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=970

6 ALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. a)Cezbe ve sülûke kavuşmak: Cezbe ve sülûk husulünün beyanı, b) Celâl ve cemal sıfatları ile tahsil terbiye, cemâl ve celâl sıfatları ile terbiye olmak c) Fenâ ve Bekâ: Fenanın ve bekanın beyanı, d) Nakşibendiyye bağının, Nakşibendi tarikatına mensub olmanın üstünlüğünü bildirmekdedir. e) Belâ ve musibet için duâ.
viewtopic.php?f=111&t=971

7 YEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. İMAM-I RABBANİ Hz. bazı garip hallerini beyan etmekte ve bazı zaruri işlerini sormaktadır. Kendisinin şaşılacak birkaç hâlini bildirmekde ve birkaç şey sormakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=972

8 SEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Beka ve sahv (ayıklık) mertebeleri ile ilgili hallerin beyanı, b) İtikada dair bazı meseleler. Bekâ ve sahv makâmındaki hâlleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=973

9 DOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Nüzul makamına münasip hallerin beyanı, b) Hayır şer. c) Cezbe -suluk d) Resulûllah S.A. efendimize tabi olmak. Geri dönüş makâmlarındaki hâlleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=974

10 ONUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. a) Kurb (yakınlık) ve Bu'dün (uzaklığın) husulü. b) Fakrın ve vaslın, alışılmamış şekilde manalandırılması. Üstteki mevzular, bu makama münasip ilimlerle anlatılacaktır. Kurb ve bu’d ve firâk ve vaslın bilinmeyen ma’nâlarını arz etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=975

11 ONBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır.
a) Bazı keşiflerin beyanı, nefsin kusurlarını görme makamının husulü ve bütün hallerde onu itham etmek, b) Ebülhayr Şeyh Ebu Said Harraz'a ait üç cümlenin manası ve sırrı,
c) Arkadaşlarından bazısına ait hallerin beyanı
Ba’zı keşfleri ve kusûrlarını görmek makâmının hâsıl olduğu ve Şeyh Ebû Sa’îd-i Ebül-Hayrın sözünün açıklanması bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=976

12 ONİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Fena ve bekanın husulü, b) Her şeyde has yüzün zuhuru. c) Seyr-i fillâhın hakikati, d) Zatı berki tecellisi ve diğerleri. Fenâ ve Bekâ makâmının hâsıl olduğunu ve Seyr-i fillah ve Tecellî-i zâtî bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=977

13 ONÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Bu yolun nihayetsiz olduğu, b) Hakikat ilimlerinin, şeriat ilimlerine mutabık bulunduğu. Yolun sonsuz olduğu ve hakîkat bilgilerinin, islâmiyyet bilgilerine uygun olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=978

14 ONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Bu tarikatta iken, arız olan bazı vakıalar, b) İrşad olma talebinde olanlardan bazılarının hallerini beyan. Yolculukda hâsıl olan şeyleri ve birkaç talebenin hâllerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=979

15 ONBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Bazı saklı sırlarla, hübut ve nüzul makamı ile münasebettar hallerin beyanı.. İniş makâmındaki hâlleri ve birkaç gizli bilgiyi açıklamakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=980

16 ONALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı. Yükselmede ve inmedeki hâlleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=981

17 ONYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. Uruc (çıkış), nüzul (iniş) ile ilgili haller hakkındadır. Yükselmedeki ve inişdeki hâllerden birkaçı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=982

18 ONSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. a) Telvinden sonra hâsıl olan temkin, b) Üç velayet mertebesinin beyanı, c) Vacib Taâlâ'nın vücudu zatından ayrı olduğu ve daha başka hususlar. Telvînden sonra olan temkîni, Vilâyetin üç mertebesini ve Vücûd-i teâlânın Zât-i teâlâdan ayrı olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=983

19 ONDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine yazılmışdır. İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerini ısmarlamaya dair. Birkaç ihtiyâc sâhibinin gönderildiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=984

20 YİRMİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mürşidi Muhammed Bâkî-billâh Semerkandîhazretlerine gönderilmişdir. İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerine dairdir. Bir kaç dileğini bildirmekdedir:

viewtopic.php?f=111&t=985

21 YİRMİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Şeyh Muhammed Mekkî bin hâcı Mûsâ Lâhorî ye yazılmışdır.
a) Velâyet-i Muhammediye başta olmak üzere, velayet dereceleri. Onun sahibine salât-ü selâm ve saygılar, b) Nakşibendi tarikatının medhi, sair tarikatlara nazaran üstünlük nisbeti. Allah-ü Taâlâ, bu yol ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın.
Vilâyet dereceleri ve vilâyet-i Muhammediyyeyi bildirmekde ve tarîkat-i Nakşibendiyyeyi övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=986

22 YİRMİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Lâhor müftîsi şeyh Muhammedin oğlu şeyh Abdülmecîde yazılmışdır.
a) Ruhla nefis beynindeki taalluk şeklinin beyanı ve bunların urucu (yükselişi) ile inişlerinin beyanı, b) Ruha ve cesede dair fena beyanı ile bunların bekası, c) Davet makamının beyanı ve evliyadan istihlâke varanlarla davete dönenler arasındaki fark.
Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve Da’vet makâmını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2947

23 YİRMİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânân ismi ile meşhûr Abdürrahîm'e “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî olarak yazılmıştır. a) Nakıs vasıflı olanlardan tarikat almaya mani olmak ve böylesinin mazarratı, b) Küfür ehlininkine benzeyen lakapları almayı engellemek. Dîni, câhillerden öğrenmeği men’ etmekde ve soyadı seçmekden bahs etmekdedir.
viewtopic.php?f=111&t=2948

24 YİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Kılınc Hân'a yazılmışdır.
a) Sofi, kâin - baindir.. (Manaları anlatılacak.) b) Kalb, birden fazla şeyle bağ kuramaz, c) Zatî mahabbetin zuhuru, mahbubdan gelen elemle nimetin, aynı seviyede olmasını gerektirir. d) Mukarreblerle ebrar ibadeti arasındaki fark. e) İstihlâki dalıp kalan evliya ile, halk; davete dönen evliya arasındaki fark.
Sufînin kâin ve bâin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmıyacağı ve muhabbet-i zâtiyye hâsıl olunca sevgiliden gelen elemlerle ni’metlerin müsâvî olduğu ve mukarreblerle ebrârın ibâdetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen Evliyâ ile insanları da’vet için geri dönmüş olan Evliyânın başkalıkları bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2949

25 YİRMİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hâce Cihân'a yazılmışdır.
Seyyid'ül-murselin Resulûllah efendimize. Hülefa-i Raşidine tabi olmaya teşvik.. Resulûllah efendimize ve diğerlerine salâvatın ekmeli, selâmların en tamamı olsun.
Peygamberlerin en üstününe “aleyhi ve aleyhim minessalevâti ekmelühâ ve minetteslîmâti etemmühâ” ve Hulefâ-i Râşidîne uymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2950

26 YİRMİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Şeyh-ul-âlem Mevlânâ Hâce Muhammed Lâhorî'ye yazılmışdır.
Şevk halinin, ebrar için olduğu: mukarrebin için olmadığının beyanı. Ayrıca, bu makama uygun ilimler.
Şevk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2951

27 YİRMİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hâce Ammek için yazılmışdır. Nakşibendiye tarikatının medhi ve o büyüklere bağlanmanın üstünlüğü beyanındadır. Allah-ü Taâlâ, onların sırlarının kudsiyetini artırsın.
Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2952

28 YİRMİSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hâce Ammek'e yazılmışdır. Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud vehmini veren bir ibare ile. Hâlinin yüksekliğini bildirmekdedir. Fekat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=2953

29 YİRMİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Şeyh Nizâmeddîn-i Tehânîserî'ye yazılmışdır.
a) Farzların edasına teşvik ve sünnetlere, edeplere riayet, b) Farz ibadetler yanında nafile ibadetlere fazla önem vermemek, c) Yatsı namazını gecenin sonuna bırakmayı men etmek, d) Abdestte kullanılmış (ma-i müsta'mel) suyun içilmesinin cevazına engel olmak, e) Müridlerin, şeyhlerine olsun; başkalarına olsun secde etmelerinin cevazına engel olmak.
Farzları kılmağa ve sünnetleri, edebleri gözetmeğe teşvîk etmekde ve farzların yanında nâfileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı nemâzını gece yarısından sonra kılmamağı ve abdestde kullanılan suyu içmemeği ve mürîdlerin secde etmelerinin câiz olmadığını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2954

30 OTUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb da, Şeyh Nizâmeddîn-i Tehânîserî'ye yazılmışdır.
a) Afakî ve enfüsi şühudun beyanı ve enfüsi şühudla surî tecelli arasındaki fark. b) Ubudiyet makamına ait yüksek şanın beyanı ve bu makama ait ilimlerin, şer'î ilimlerle uygunluğu. Ayrıca bunlara dair bazı hususlar.
Âfâkda ve enfüsde olan şühûdları ve abdiyyet makâmını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2955

31 OTUZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Sufî'ye gönderilmişdir.
a) Tevhidi vücud hakikatinin zuhuru, b) Yüce Hakkın yakınlığı zatiyyin ile maiyeti ve bu makamı aşmak. Ayrıca, bu makama dair sualler ve cevaplar
Tevhîd-i vücûdînin hakîkati ve Allahü teâlâya yakın olmak ve berâber olmak ne demek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2956

32 OTUZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed'e yazılmışdır.
Ashab ı kirama mahsus kemal derecesinin beyanına dairdir. Allah onlardan razı olsun. İşbu kemal derecesine evliyadan pek azı nail olmuştur. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
Ashab-ı kirama mahsus kemal derecesinin beyanına dairdir. Allah onlardan razı olsun. Ashâb-ı kirâmın “aleyhimürrıdvân” kemâlâtını ve hazret-i Mehdîyi bildirmekdedir. İşbu kemal derecesine evliyadan pek azı nail olmuştur. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=2957

33 OTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla hâcı Muhammed Lâhorî ye yazılmışdır.
Dünya sevgisine esir olan uygunsuz âlimleri zemmetmek ve zâhid gönüllü olup dünyadan kaçan âlimleri medhetmek beyanındadır.
Dünyâyı seven ve ilmi, dünyâyı kazanmağa harc eden kötü ilm adamlarının zararını bildirmekde ve dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2958

34 OTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla hâcı Muhammed Lâhorî ye yazılmışdır. Cevahir-i hamse-i emriyenin açık bir şekilde tafsilâtı ile, imkân nisbetinde beyanı.Âlem-i emrdeki beş cevheri uzun ve açık bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2961

35 OTUZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, meyân hâcı Muhammed Lâhorî ye yazılmışdır.
Zati mahabbet beyanındadır. Bu makamda, elem ve nimet bir olur.
Allahü teâlânın zâtını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin, berâber olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2962

36 OTUZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, hâcı Muhammed Lâhorî ye yazılmışdır.
a) Şeriatın, dine ve dünyaya ait, saadetlerin tümüne tekeffül ettiğinin beyanı b) Tarikat ve hakikatin, şeriata hadim oldukları. Ayrıca, bu manalara uygun bazı şeyler.
Ahkâm-ı islâmiyye, dünyâ ve âhıretin bütün se’âdetlerini taşımakdadır. Ahkâm-ı islâmiyye dışında ele geçen hiçbir se’âdet yokdur. Tarîkat ve hakîkat, ahkâm-ı islâmiyyenin yardımcıları olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2963

37 OTUZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Çetrî ye yazılmışdır. a) Sünneti seniyyeye mütabaata teşvik.. Onun sahibine salât, selâm ve tahiyyat. b) Nakşibendiye i Aliyyeye bağlılık bulmaya rağbet.
Sünnete uymak lâzım olduğunu bildirmekde ve tesavvufu medh etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2964

38 OTUZSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Çetrî ye yazılmışdır. a) İsim, sıfat, şüun ve itibarlardan münezzeh olan. Yüce Mukaddes Zat-ı Baht'le alâkanın beyanı, b) Misilden münezzehliği, misli olmak: keyfiyetsizliği keyfi sayıp bağlandıktan sonra fitneye düşenleri zemmetmek, c) Çeşitli ilimlerin ve maarifin üzerine kurulan fena halinin değişik kademelerinin beyanı. Bunlar gibi daha başka şeyler.
Zât-i teâlâya muhabbeti ve fenâ mertebelerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2965

39 OTUZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Çetrî ye yazılmışdır. İşin aslı kalbe dayanır; kalb de, surette yapılan ameller ve zahiri ibadetlerin ve bunların benzeri işlerin mücerred durumu ile açılmaz.
İş kalbdedir. Âdet olarak yapılan ibâdetlerin işe yaramıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2966

40 KIRKINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine Muhammed Çetrî ye yazılmışdır. a) Şeriat-ı garranın üç cüz'ünden biri olan İhlasın tahsili beyanı, b) Tarikat ve hakikat bu cüz'ün tekmili zımnında şeriata yardımcıdırlar. Bunlar gibi daha başka şeyler. İhlâsı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2967

41 KIRKBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Dervîş'e gönderilmişdir.
a) Sünnet-i Seniyye-i Mustafaviye'ye tabi olmaya teşvik. Ona salât, selâm ve tahiyyet. b) Tarikat ve hakikat, şeriatın tamamlayıcısı olduklarının beyanı. Bunlara münasip bazı şeyler.
Sünnet-i seniyyeye yapışmağa teşvîk etmekde ve tarîkati, hakîkati ve Sıddîklığı bildirmekdedir: Olsa da o, mutmeinne, sıfatları gitmez yine.
viewtopic.php?f=111&t=2973

42 KIRKİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine şeyh Dervîş e yazılmışdır.
Parlatmaların en faziletlisi; Yüce Hakkın zatından gayrına karşı duyulan sevgi pasını: Resulûllah'ın sünnetine tabi olmak sureti ile hakikati camia-i kalbiyeden gidermektir. Ona salât ve selâm.
Kalbden, başkalarını sevmek pasını temizlemek için, en iyi ilâc, sünnet-i seniyyeye [ya’nî islâmiyyete] yapışmak olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2974

43 KIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazılmışdır. Tevhidin şühudi ve vücudî olarak iki kısım olduğu: bunun da fenaya bağlı şühudi olanının mutlaka lâzım olduğu; bunun dahi aynelyakin mertebesinde bulunduğu: bundan üstün olanında Hakkalyakin olduğunun beyanı. Bu münasebetle sualler cevaplar ve açıklayıcı misaller.
Tevhîd-i şühûdî ve tevhîd-i vücûdî bildirilmekde, ayn-ül-yakîn ve hakk-ul-yakîn anlatılmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=2975

44 KIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb, seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
a) Hayrülbeşer Resulûllah'ı övmek. Ona ve âline salât ü selâm. b) Resulûllahı tasdik edenin; ümmetlerin hayırlısı, onun tekzib edenlerin de ümmetlerin şerlisi olduğunun beyanı, c) Resulüllah'ın sünneti seniyesine tabi olmaya rağbet ettirmek. Ona ve âline salât, selâm, tahiyyet.İnsanların iyisini medh etmekde ve Ona uymağa teşvîk etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2976

45 KIRKBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a) Şeyhinin vefatından sonra, Hanigahın fukarasına zahiri destek olması dolayısı ile teşekkür izharı, b) Camiiyet-i insan, onun kemaline sebeb olduğu gibi; noksan kalmasının da sebebi olduğunu beyan, c) Ramazan ayının faziletleri ve buna münasib bazı şeyler.
Kendine teşekkür etmekde ve insanın muhtâc yaratıldığını, Ramezân-ı şerîfi, orucu ve nemâzı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2977

46 KIRKALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
a) Yüce Mukaddes Vacib Allah'ın varlığı ve vahdaniyeti, b) Muhammed Resulûllah'ın nübüvveti ve risaleti. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Onun Allah katından getirdiklerinin her biri açıktır; fikre, delile, zikre muhtaç değildir, işbu mananın izahında geniş bir mukaddime.
Allahü teâlânın var ve bir olduğu ve Muhammed aleyhisselâmın Onun resûlü olduğu bedîhîdir, pek meydândadır. Düşünmeğe bile, lüzûm olmadığını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2978

47 KIRKYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb ya’nî diyânet işleri reîsi, seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye gönderilmişdir.
a) Ehl-i lslâmın zaafı ve küffarın galebesinden şikâyet, b) İslâm dininin tervici ve müslümanların takviyesi için sultanları teşvik.
Geçen senelerdeki kâfirlerin azgınlığından şikâyet etmekde, müslimânların, dîne hürriyyet veren hükûmete düâ etmesi lâzım olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2979

48 KIRKSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
Hamele-i Şeriatı Garra olan âlimlere ve ilim talebelerine tazim edilmesine teşvik.
Din âlimlerine hurmet etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2980

49 KIRKDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
Zahiri durumu, şeriat ahkâmını yerine getirmekle süslemek: Yüce Hakkın zatından gayrı şeyden batini manayı temizlemek devletlerini bir arada bulmaya teşvik...
Zâhiri, islâmiyyetin emrlerini yapmakla süslemek ve bâtını, Allahü teâlâdan başka şeylere bağlamamak lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2981

50 ELLİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” gönderilmişdir. Bu düşük dünyayı kötülemek hakkındadır. Dünyânın aşağılığını, kötülüğünü bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2982

51 ELLİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
Şeriat ı Garra'nın tervicine rağbetli kılmak. Onun kurucusuna salât ve selâm. İslâmiyyeti yaymağa teşvîk eylemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2983

52 ELLİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
Nefsin Kötü Huyları: Nefsi emmareyi zemmetmek, onun zatî hastalığı, bu hastalığın giderilmesine dair ilâcın beyanı.
Nefs-i emmârenin kötülüğünü ve ona mahsûs hastalığı ve ilâcını bildirmekdedir. Bu mektup; nefsi emmârenin yerilmesi, onun zâtî (özünde bulunan) hastalığı ve bu hastalıktan kurtulmanın ilacını izah hakkındadır.
viewtopic.php?f=111&t=2984

53 ELLİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
Kötü âlimlerin ihtilâfları bu âlemin fesadını gerektirdiği ve buna münasip bazı şeyler.
Âlimlerin birbirleri ile birleşmemesinin, ortalığı karışdıracağını bildirmekdedir.
viewtopic.php?f=111&t=2985

54 ELLİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
a) Bid'atçı (kendine göre dinde yeni icad çıkarmaya kalkan kimse) ile sohbetten kaçınmanın lâzım olduğu: böyleleri ile sohbetin zararı, küffarla sohbet zararından çok olduğunun beyanı, b) Şeni bid'atçı şia fırkalarının şerri ve bunlarla münasebeti olan bazı bilgiler.
Bid’at sâhiblerini ve zararlarını, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2986

55 ELLİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid şeyh Abdülvehhâb-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
Mahabbet izharıdır. Muhabbet bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2987

56 ELLİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb da, şeyh Abdülvehhâb-i Buhârî'ye yazılmışdır. Sadattan bir şahsi tavsiyedir. Bir seyyide yardım etmesini dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2988

57 ELLİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Muhammed Yûsuf a yazılmışdır. Nasihattan ibarettir. Nasîhat etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2989

58 ELLİSEKİZİNCİ MEKTÛB: Bu mektûb, seyyid Mahmûd'a gönderilmişdir. a) Bu tarikat'ın tümü yedi adımdan ibaret olduğunun beyanı, b) Nakşibendiye meşayihinin diğer silsileler hilâfına ilk seyirlerine âlemi emirden başlamayı tercih ettikleri, c) Bu büyüklerin yolları, ashabı kiramın yolu olduğu. Ve, bu münasebetle bazı şeyler.
Tasavvuf büyüklerinin yolunu ve Ashâb-ı kirâmın şânının yüksekliğini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2990

59 ELLİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid Mahmûd'a yazılmışdır.
a) Necatın husulü için, üç şeyin olması mutlaka lâzımdır, b) Keza necatın ehli sünnet vel-cemaate uymadan tasavvur edilemeyeceği, c) İlimle amel, şeriatle alâkalı iki şeydir, d) İhlâs, sofiye tarikatı sülûkü ile bağlantılıdır. Ve., bunlarla münasebeti olan bazı şeyler.
Ehl-i sünnet vel cemâ’ate “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” uymıyanların, Cehenneme girmekden kurtulamıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2991

60 ALTMIŞINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid Mahmûd'a yazılmıştır. Kalbe gelen uygunsuz hatıraları atmak, vesveselerin tümünü def elmek ve bu münasebetle anlatılan bazı şeyler. Allahü teâlâdan başka, birşey düşünmemeği bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2992

61 ALTMIŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine seyyid Mahmûd'a yazılmışdır. a) Kâmil mükemmel şeyhin sohbetine girmeye teşvik, b) Noksan kimsenin sohbetinden kaçınmak. Ve., bu münasebetle bazı bilgiler.
Olgun üstâd bulup, câhil şeyhlerden kaçmak lâzım olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2994

62 ALTMIŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Mirza Hüsâmeddîn-i Ahmed “rahmetullahi aleyh” cenâbına yazılmışdır.
Sülûkün öncesi gelen cezbenin esas maksad olmadığı, belki de sülûk menzillerinin suhuletle kat edilmesine bir vesile olduğunun beyanı. Asıl maksud olan cezbe, sülûkten sonrakidir. Bu münasebetle bazı şeylerin beyanı.
Cezbe ve sülûk anlatılmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=2995

63 ALTMIŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmışdır.
Enbiya aleyhissalâtü vesselamın, dinî esaslarda ittifak halinde oldukları: değişik durumlarının ancak teferruatta olduğunun beyanı ile, ittifak halinde oldukları bazı hususların beyanı.
Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” hep, aynı îmânı söyledikleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2996

64 ALTMIŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “kuddise sirruh” yazılmışdır.
a) Cismani ve ruhanî olan elemlerin beyanı, b) Cismani elemlere ve musibetlere tahammül etmeye teşvik. Bu münasebetle bazı şeyler.
Cismin ve rûhun lezzet ve elemlerini bildirmekde ve cisme olan musîbet ve acılara, sabr tavsıye edilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2997

65 ALTMIŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı a’zam'a yazılmışdır.
a) İslâmın zaafına ve Müslümanların aczine üzülüp kederlenmek. b) Ehl-i İslâm'ı güçlendirmeye teşvik, c) Din ahkâmının icrasına davet.
Müslimânlığın bugünkü hâline ve müslimânların çekdiği sıkıntılara teessüf etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2998

66 ALTMIŞALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine Hân-ı a’zam'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a) Tarikatı Aliyye-i Nakşibendiye'nin medhi. b) Bu yolun, ashab-ı kiramın yolu ile münasebetinin beyanı, c) Diğerlerine nazaran, ashabı kiramın fazileti. İsterse bu diğerleri Veys'el-Karani veya Ömer b. Abdülaziz Mervanî olsun...
Bu yolu medh etmekde ve Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=2999

67 ALTMIŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânân'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
Muhtaçların durumu anlatılıyor. Bir muhtâcın gönderildiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3000

68-ALTMIŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Hân-ı Hânân'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.Tavazuun zenginlerde: istiğnanın ise, fakirlerde güzel olduğunun beyanı. Ve, bunlara münasip bazı şeyler. Tevâzu’ zenginlere, nazlanma da fakîrlere yakışır demekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3001

69 ALTMIŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine Hân-ı Hânân'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a) Tavazuun, iki cihanda rif'atı mucib olduğunun beyanı, b) Necat, fırka-i naciye olan ehl-i sünnet vel-cemaate tabi olmaya bağlıdır.
İnsanı dünyâda ve âhıretde yükseltecek olan tevâzu’un ne olduğu ve kurtuluşun ancak Ehl-i sünnete uymakla olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3002

70 YETMİŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Hân-ı Hânân'a yazılmışdır.
İnsanın camiiyet durumu: yakınlık bulmasıyla sebeb olduğu gibi uzaklığına da sebebdir.
İnsanın âlem-i halkı ve âlem-i emri kendinde toplaması, hem Hakdan uzaklaşmasına, hem de Hakka yaklaşmasına sebeb olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3003

71 YETMİŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânân'ın oğlu Mirzâ Dârâb için yazılmıştır.
a) Nimet ihsan eden zata, kendisine nimet verilenin şükretmesi vacib olduğunun beyanı, b) Şükrün husulünün, ancak şeriat hükümlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu.
Allahü teâlâya şükr etmek, islâmiyyete uymakla olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3004

72 YETMİŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Cihân'a yazılmıştır. Din ile dünyanın birarada olmasının zorluğu ve bu münasebetle bazı husufların beyanı. Âhıreti istiyenin dünyâya düşkün olmaması lâzımdır. Dünyâyı terk etmek nasıl olacağını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3005

73 YETMİŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Kılınç hân'ın oğlu Kılıcullah'a yazılmıştır.
a) Dünya ve dünya ehlinin, dünya adamlarının zemmi. Dünya Bir İmtihan Yeridir... b) Faydasız ilimlerin tahsilini bırakmak, terk etmek, c) Gereksiz, fuzuli mubahlardan kaçınmak, d) Hayırlara, hayırlı işlere ve yararlı amellere, salih ameller işlemeye teşvik etmek. Anlatılanlara uygun ve münasip olan bazı hususlardan bahseder. Kaçınması ve yapılması lâzım gelen şeyleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3006

74 YETMİŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Mirzâ Bedî’uz-zamân'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. a) Fukaraya karşı mahabbete teşvik ve onlara teveccüh b) Sahib-i Şeriata tabi olmaya teşvik.
Fakîrleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve islâmiyyete uymak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3007

75 YETMİŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Mirzâ Bedî’uz-zamân'a“rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a) Seyyidül kevneyn Resulullaha mütabaate teşvik.. Ona ve âline salât ü selâm, b) öncelikle itikadı düzeltmek: ikinci olarak, zarurî olan fıkha dair hükümleri öğrenmek. Bu münasebetle bazı bilgiler.
Mahlûkların en üstününe uymağı, önce i’tikâdı düzeltmeği, sonra fıkh bilgilerini öğrenmeği bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3008

76 YETMİŞALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Kılınc hân 'a gönderilmiştır.
a) Terakkinin vera'a ve takavya bağlı olduğunun beyanı, b) Fuzuli sayılan mubahları terk etmeye teşvik.. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Terakkî, vera’ ve takvâ ile olur. Mubâhların fazlasını terk etmelidir. Hiç olmazsa, harâmlardan sakınıp, mubâhları azaltmalıdır. Harâmlardan sakınmak, iki dürlü olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3013

77 YETMİŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Cebbârî hân'a yazılmışdır.
«Onun misli gibi bir şey yoktur.» (42/11) Mealindeki âyeti kerime ile şanı anlatılan Yüce Allah'a ibadetin, ne zaman müyesser olacağının beyanı. Ve., bu mevzuda bazı hususların beyanı.
Allahü teâlâya ibâdetin nasıl olacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3014

78 YETMİŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Cebbârî hân'ayazılmışdır. Sefer der Vatan ve seyr-i âfâkî ve enfüsî bildirilmekdedir.
a) — Vatanda sefer. (Sefer dervatanı.) Cümlesinin manası, b) Afaki ve enfüsî seyr. c) Bu devletin husulü, Resulûllah'a tabi olmaya bağlıdır.. Ona salât ve selâm :
viewtopic.php?f=111&t=3015

79 YETMİŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine Cebbârî hân'a yazılmıştır.
a) Bu Şeriat ı Garra, kadim şeriatları dahi camidir, b) Bu Şeriatın iktiza ettiği şekilde hareket etmek, diğer şeriatların dahi iktizasına göre hareket sayılır. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Bu parlak dînin geçmiş dinlerin herbirini bir araya getirmiş olduğunu ve bu dîne uymak, bütün dinlere uymak olacağını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3016

80 SEKSENİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Mirzâ Fethullah-i Hakîm'e yazılmışdır.
a) Yetmiş üç fırka içinde fırka-i naciyenin, Yetmişüç fırka arasındaki kurtulan fırkanın: Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkası olduğunu bildirmekdedir. Yetmişüç fırka , Ehl-i sünnet fırkası olduğunu bildirmekdedir. b) Bid'atçı fırkalara iltifatı ve onların arasına karışmayı engellemek. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
viewtopic.php?f=111&t=3017

81 SEKSENBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Lala beğ'e yazılmışdır. a) İslâm dininin revaçta tutulmasına teşvik, b) İslâm'a ve müslümanlara zaaf ve gevşeklik düştüğü, c) Şerli küffarın istilâsı ve onların ağır basmaları.
Müslimânlığı yaymak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3018

82 SEKSENİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, İskender Hân-ı Lodî'ye yazılmışdır.
Kalbin selâmeti. Yüce Hakkın gayrı sayılanları unutmadan tasavvur edilemez. Bu unutmak ise, fena halinden ibarettir.
Mâ-sivâyı unutmadıkca, kalbin selâmet bulamayacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3019

83 SEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Bahâdır Hân a yazılmışdır. Şeriat ve hakikat üzere istikamet sahibi olduktan sonra; zahiri ve batını birleştirmeye teşvik.
Zâhiri ve bâtını toparlamakla berâber, islâmiyyetin zâhirine ve hakîkatine yapışmağı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3020

84 SEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Ahmed-i Kâdirî ye yazılmışdır. a) Şeriat ve hakikattan her biri, diğerinin aynı olduğunun beyanı, b) Hakkal-yakin mertebesine ermenin alâmeti odur ki: Bu makamın ilimleri ve maarifi, şeriatın ilimlerine ve maarifine mutabık buluna.. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
İslâmiyyetin ve hakîkatin başka başka olmadıklarını ve hakk-ul-yakîne kavuşmanın alâmetlerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3021

85 SEKSENBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Mirzâ Fethullah-i Hakîm'e yazılmışdır.
Yararlı amelleri işlemeye: bilhassa, namazları cemaatle kılmaya teşvik etmek.. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Sâlih işleri yapmak ve nemâzları cemâ’at ile kılmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3022

86 SEKSENALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Perkene şehrindeki hâkimlerden birisine yazılmışdır. Yüce Hakkın zatının gayrı şeylerden kalbi selâmete çıkarmak.
Kalbi, Allahü teâlâdan başka şeylerin sevgisinden kurtarmağı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3023

87 SEKSENYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Pehlivân Mahmûd'a yazılmışdır. Allah-ü Taâlâ'nın veli kullarını kabul eden kimsenin saadeti.
Allahü teâlânın sevdikleri tarafından bir kimsenin kabûl olunmasının büyük sa’âdet olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3024

88 SEKSENSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Pehlivân Mahmûd'a yazılmışdır.
a) İman ve salâh içinde saç ağartmanın fazileti, b) Gençlik çağında, korkunun ağır basmasının lüzumu, c) Yaşlılıkta ümitvar olmak.
Bir kimsenin, saçını, sakalını îmân ile ve ibâdet ile ağartmasının büyük ni’met olduğu ve gençlikde korku, ihtiyârlıkda merhamete sığınmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3025

89 SEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Alî Cân için yazılmışdır. Taziye hakkındadır. Ölüm için sabr dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3026

90 DOKSANINCI MEKTÛB Bu mektûb, hâce Kâsım a yazılmışdır.
a) Her bakımdan Sübhan Hakka yönelmeye teşvik, b) Üstte anlatılan devletin bu zamanda husulü, bu Taife-i Ali'ye-i Nakşibendiyeye ihlâsla yönelmeye bağlıdır. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın.
Bütün varlığımızla Allahü teâlâya dönmek lâzım olduğu ve bu ni’mete kavuşmak için, Ebû Bekr-i Sıddîkın yoluna sarılmak îcâb etdiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3027

91 DOKSANBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Kebîr'e yazılmışdır.
a) İtikadı düzeltmek, ameli salih işlemek.. Bunların her ikisi de alemi kuds'e uçmaya iki kanattır. b) Şeriat amellerinden ve hakikat hallerinden maksad: Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesidir.
İ’tikâdı düzeltmek ve sâlih, yarar işler yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. İslâmiyyete yapışmak ve hakîkat hâllerine kavuşmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi için olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3028

92 DOKSANİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine şeyh Kebîr'e yazılmışdır. Kalb itminanı, nazar ve istidlal ile değil, zikirle olacağının beyanı.
Kalbin itminâna kavuşması, ancak zikr ile olur. İncelemekle, düşünmekle olmıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3029

93 DOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, İskender Hân-ı Lodî'ye yazılmışdır. Vakitleri, Yüce Sübhan Allah'ın zikrine harcamaya teşvik.
Her ân Allahü teâlâyı zikr etmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3030

94 DOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Hızır Hân-ı Lodî'ye yazılmışdır. İnsan için gerekli olan şu işlerin beyanı: a) İtikadını tashih edip sağlığa kavuşturmak, b) Yararlı salih amelleri işlemek. Bu iki kanattır ki, hakikat âlemine uçmasına sebep olur.
Herkese i’tikâdı düzeltmek ve amel etmek lâzım olduğu, hakîkat âlemine bu iki kanat ile uçulabileceği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3031

95 DOKSANBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Ahmed-i Necvâre ye yazılmışdır.
a) İnsanın, her manayı özünde toplayan nüsha-i camia olduğu: onun kalbi dahi bu camiiyet vasfına göre yaratıldığı, bu bazı meşayihin, sekir halinde söyledikleri sözlerin tevilli yönleri olduğu. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
İnsan herşeyi kendinde toplamışdır. İnsanın kalbi de böyle yaratılmışdır. Tesavvuf büyüklerinden birkaçının sekr hâlinde iken, kalbin genişliğini bildiren sözlerine islâmiyyete uygun ma’nâ vermek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3032

96 DOKSANALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Şerîf e yazılmıştır.
a) Ertelemeyi ve tehir etmeyi engellemek, b) Şeriata tabi olmaya teşvik.. O şeriatın sahibine salât ve selâm.. Bu münasebetle bazı hususların beyanı..
İbâdetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp, yarın yaparım, sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna, islâmiyyete yapışmak lâzım geldiğini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3033

97 DOKSANYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Dervîş e yazılmışdır. İbadetten maksad, yakin halinin hâsıl olmasıdır. Ve., buna münasip şeyler.
İbâdet etmemize emr olunması, yakîn elde etmemiz için olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3034

98 DOKSANSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Zekeriyyânın oğlu Abdülkâdir e yazılmışdır. Yumuşak davranmaya teşvik edip sert davranmayı, hadisi şerifler getirerek terk ettirmek.
İnsanlara karşı sert olmağı değil, yumuşak davranmağı, çeşidli hadîs-i şerîfler göstererek bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3035

99 DOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, molla Hasen-i Kişmîrî'ye, cevâb olarak yazılmıştır.
a) Huzurun devam keyfiyeti: b) Gaflet kaynağı uykusunda onunla (Yüce Allah'ın varlık tecellisi ile) olduğuna dair sorulara cevap mahiyetindedir. Allahü teâlâyı hiçbir ân unutmamak nasıl olacağı, insanın kendini bilmediği uyku zamânında da, Onun unutulmıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3036

100 YÜZÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Hasen-i Kişmîrî'ye yazılmışdır. Şeyh Abdülkerim Yemeni'nin: "Sübhan Hak gaybı bilmez": sözüne cevab. Şeyh Abdülkebîr-i Yemenînin, "Allahü teâlâ gaybı bilmez" sözüne cevâb vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3037

101 YÜZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Hasen-i Kişmîrî'ye yazılmışdır.
Kemal ehli zatlara sataşan ve onlara çeşitli sözlerle dil uzatan bir cemaate reddiye.
Büyükleri küçük sanarak dil uzatanları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3038

102 YÜZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muzaffer e yazılmışdır. Borcun, faizi ile birlikte haram olduğunun beyanı.. Yani: Para mikdarının tamamı: yalnız borçtan ziyadesi değil.. Bununla ilgili bazı meseleler.
Ödünç alıp vermekdeki fâizi bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3039

103 YÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb şeyh Seyyid Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a)Afiyetin manasını beyan, b) Serhend beldesi için Kadı talebi.
Âfiyet ne demek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3040

104 YÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Perkene şehri kâdîlarına yazılmışdır. Taziye hakkındadır. Baş sağlığı dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3041

105 YÜZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hakîm Abdülkâdir e yazılmışdır. Hasta sağlığını bulup hastalıktan beri olmayınca, asla gıdanın ona faydası olmaz. Bu münasebetle bazı hususlar.
Hasta iyi olmadıkça, gıdânın ona fâide vermiyeceği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3042

106 YÜZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Sâdık-ı Kişmîrî ye yazılmışdır.
Bu Taife i Aliyye'yi marifet hallerindeki değişik durumlarına göre sevmek: şeni büyük Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir.
Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek Allahü teâlânın en büyük ni’metlerinden olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3043

107 YÜZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Muhammed Sâdık-ı Kişmîrî ye yazılmışdır.
a) Kendisine sorulan suallere cevaplar, b) Bu Taifeye teslimde zarurî olarak bazı faydaların bulunduğu.
Evliyânın kerâmetlerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3044

108 YÜZSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, meyân Seyyid Ahmed e yazılmışdır. Velayet nübüvvetten daha faziletli; diyenlerin aksine; nübüvvet velayetten daha faziletlidir.
Nübüvvetin vilâyetden dahâ üstün olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3045

109 YÜZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Hakîm Sadr a gönderilmişdir. Kalbin selâmeti, Sübhan Hakkın gayrını unutması.
Kalbin selâmeti ve Hak teâlâdan başka şeyleri unutması bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3046

110 YÜZONUNCU MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Sadreddîn e yazılmışdır. İnsanın yaratılmasından gaye: a) Sülûk vazifelerini eda.. b) Yüce Sübhan Hakkın zatına tam manası ile ikbal, olduğunun beyanı.
İnsanın, kulluk vazîfelerini yapmak ve Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için yaratıldığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3047

111 YÜZONBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Hamîd-i Sünbülî ye yazılmışdır. Tevhid, kalbi Yüce Hakkın zatından gayrı şeylerden halâs etmekten ibaret olduğunun beyanı.. Buna münasip bazı şeyler.
Tevhîd, kalbi Allahü teâlâdan başka şeylerden kurtarmak olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3048

112 YÜZONİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Abdül-Celîl-i Tehânîserî ye yazılmışdır. Asıl mesele, ehli sünnet vel-cemaat itikadı üzerinde tahakkuk etmiş olmaktır.
Birinci vazîfemiz, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâdını elde etmek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3049

113 YÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Cemâleddîn Hüseyn Külâbî ye yazılmışdır. a) Müptedinin cezbesi ile. müntehinin cezbesi arasındaki farkın beyanı, b) Meczupların müşahedeleri önceleri kalbin üstünde bulunan ruhtur. Halbuki onlar, bu müşahedeyi Hakkın müşahedesi olarak hayal ederler.
Mübtedî ile müntehînin cezbeleri arasındaki farkı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3050

114 YÜZONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, sufî Kurban a yazılmıştır. Seyyid'ül-mürselin Resulûllah'a tabi olmaya teşvik. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma uymağa teşvîk eylemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3051

115 YÜZONBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülhak-ı Dehlevî ye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. Bizim kat etmekte olduğumuz bu tarikatın hepsi yedi adımdır.
Gitdiğimiz yolun yedi basamak olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3052

116 YÜZONALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülvâhid-i Lâhorî ye yazılmışdır. a) Kalbin selâmeti, Yüce Hakkın zatından gayrını unutmaya ve tam olarak kalbden gidermeye kaldığının beyanı., b) Bu düdük dünya ile meşgul olmayı engellemeli ki: ona rağbet hâsıl olmaya.
Kalbin selâmeti, mâ-sivâyı unutmakda olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3053

117 YÜZONYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Yâr Muhammed Kadîm-i Bedahşî ye yazılmışdır. Başta iken, kalbin hisse tabi olduğu: nihayette bu tabi olmanın kalmayacağının beyanı.
Başlangıcda, kalb hisse bağlıdır. Sona varınca, bu bağlılığın kalmadığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3054

118 YÜZONSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Kâsım Alî Bedahşî ye yazılmışdır. Ehlûllaha itiraz eden cemaatın ziyanı.
Allah adamlarına dil uzatmanın felâket olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3055

119 YÜZONDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân Bedahşî'ye yazılmışdır. a) İktida edilen şeyhin sohbetine devam etmeye teşvik, b) Kâmil zatlar bazı nakıs müridlerine; iyi niyet ve doğru gaye ile zaman zaman tarikat talimi yapmalarına cevaz verirler.
Olgun olan bir büyüğün sohbetinde bulunmağı övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3056

120 YÜZYİRMİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır. Gönül birliği bulunan zatlarla sohbete teşvik.
Cem’ıyyet sâhiblerinin sohbetinde bulunmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3057

121 YÜZYİRMİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine Mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır “kaddesallahü sirrehül’azîz”. a) Bu Tarikat'ın yedi adım üzere olduğu takarrür ettiğinin: b) Müridlerinden bazılarının, altıncı adımda vâsıl olduğunun beyanı.
Bu yolun yedi adım olduğu ve sevilenlerden birkaçının altıncı adıma erişdikleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3058

122 YÜZYİRMİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmışdır. Üstün himmet sahibi olmaya, her kolay gelen işle yetinmeyi bırakmaya teşvik.
Yüksekleri istemek, elegeçenlerle oyalanmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3059

123 YÜZYİRMİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmışdır. Nafile ibadetlerin edası hac dahi olsa malayani sınıfına dahildir. Farzlardan herhangi bir farz kaçırılabilir.
Bir farzın elden kaçmasına sebeb olan nâfile ibâdet, hac bile olsa, hiçbirşeye yaramıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3060

124 YÜZYİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmışdır.
a) Haccın vücubu için, güç yetmesinin şart olduğu, b) Güç yeteneği olmadan hacca gidişin, vakti boşa harcamak olduğunun beyanı. Bilhassa matlub olanı elde etmek şanında.
Yolluk bulunması, haccın vücûbünün şartıdır. Yol parası olmadan hacca gitmek, başka vazîfeler yanında vakt gayb etmek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3061

125 YÜZYİRMİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb,mîr Sâlih Nişâbûrî adına yazılmışdır.
a) Âlemin büyüğü ve küçüğü ilâhi isimlerin ve sıfatların mazharlarıdır. b) Âlemin mahluk olma ve mazhariyetten başka Allah-ü Taâlâ ile hiç bir münasebeti yoktur.
Âlem-i sagîr ve âlem-i kebîrin, Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatlarının görünüşü olduğunu ve Allahü teâlânın kendisi ile hiçbir münâsebeti bulunmadığını ve yalnız Onun mahlûku olduklarını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3062

126 YÜZYİRMİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine mîr Sâlih Nişâbûrîye yazılmışdır. Hak yoluna talib olan bir kimsenin: a) Afaki olsun, enfüsî olsun; batıl ilâhları nefyetmeye, b) Hak Mabud'u isbat etmeye., ihtimam göstermesinin gerekli olduğunun beyanıdır. Ve Buna münasip bazı hususlar.
Tâlibin bâtıl, bozuk ma’bûdlardan kurtulması, hak, doğru ma’bûdü düşünmesi ve hâtırına gelen herşeyi de kovması bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3063

127 YÜZYİRMİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Safer Ahmed-i Rûmîye yazılmıştır. Ana babaya hizmet, her ne kadar hasenattan sayılır ise de hakiki matlubun tahsili yanında sırf bir şey olmamaktan ileri gidemez.. Buna münasip bazı hususların beyanı.
Anaya babaya hizmet, her ne kadar sevâb ise de, hakîkî matlûba kavuşmak yanında, boşuna uğraşmak olur. Hattâ günâh olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3064

128 YÜZYİRMİSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Mukîme yazılmışdır. Üstün himmet sahibi olmaya, hakiki matlubun gayrı ile yetinmemeye teşvik.
Çok yükseklere erişmeği istemelidir. Ele geçenle doymamak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3065

129 YÜZYİRMİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Nizâma yazılmışdır. İnsanın camiiyet durumu; mana olarak derlenip toparlanmasına sebeb olduğu gibi dağınık kalmasına da sebeb olur. Bu durum, mahbub zatlara bir nailiyet olmakla beraber, aynı zamanda mahcuplara bir belâdır.
İnsanda herşeyin bulunması, onun dağılmasına sebeb olmuşdur. Yine bu topluluk, onun yükselmesine de sebeb olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3066

130 YÜZOTUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Cemâleddîne yazılmıştır. Hallerin telvinatına itibar edilemeyeceği; mutlaka misilden ve benzerden münezzeh matlubun tahsili gerektiğinin beyanıdır.
Çeşitli hâllerin hâsıl olmasına kıymet verilmediği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3067

131 YÜZOTUZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. a) Hacegân Hazretleri Tarikatının yüce şanını beyan, b) Bu tarikatta yeni icadlar çıkaran, bu çıkardıklarını da, bu Tarikatı tekmil sayan cemaattan şikâyet.
Hâcelerin yollarının şânını ve bu yolda reform yapanların zararlarını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3068

132 YÜZOTUZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Sıddîk-ı Bedahşîye yazılmışdır. a) Zenginlerle sohbetten sakındırmak., b) Fukara ile sohbete teşvik.
Dünyâya düşkün olanlarla arkadaşlık etmemeli. Dünyânın ne olduğunu iyi bilenlerin sohbetine koşmak lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3069

133 YÜZOTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine, molla Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Fırsatı ganimet bilip vakti boşa geçirmemek. Fırsatı ganîmet bilmek, vakti kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3070

134 YÜZOTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Ertelemeye engel olmak. Vazîfeyi geciktirmenin zararlı olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3071

135 YÜZOTUZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine, hep iyi düşünen, sâdık olan Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Bazı hususiyetleri ile, umumi ve hususî manada velayet mertebelerinin beyanı.
Evliyâlık mertebelerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3072

136 YÜZOTUZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine, molla Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Hakiki matlubu elde etmek için, tehiri ve ertelemeyi men etmek.
İşleri sonraya bırakmanın ve maksada kavuşmak için çalışmayı gecikdirmenin zararlı olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3073

137 YÜZOTUZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Afganistânlı hâcı Hıdıra yazılmışdır. Namazın üstün şanı ve kemalinin, nihayetin nihayetine kavuşmakla olacağının beyanı.
Namâz kılmak şerefinin yüksekliğini bildirmekdedir ki, bunu nihâyete yetişen büyükler anlayabilir:
viewtopic.php?f=111&t=3074

138 YÜZOTUZSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Behâeddîn-i Serhendîye yazılmışdır. Dünyayı kötülemek ve dünya erbabı ile sohbetten sakındırmak. Alçak dünyâyı kötülemekde ve dünyâya düşkün olanlardan kaçınmağı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3075

139 YÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Ca’fer beğ Tehânîye yazılmışdır. Ehlûllaha taan eden kimseleri hicvetmenin cevazı ve onları zemmetmenin iyiliği beyanındadır.
Ehlullaha dil uzatan saygısızları, söz ile, yazı ile kötülemek câiz olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3076

140 YÜZKIRKINCI MEKTÛB Bu mektûb, Muhammed Ma’sûm-i Kâbilîye yazılmışdır. Elem ve mihnet, mahabbet levazımı arasında olduğunun beyanı.
Sevenlerin sıkıntılara, üzüntülere dayanmaları lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3077

141 YÜZKIRKBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Kılıca yazılmışdır. Bu işte esas dayanak: Mahabbet ve ihlâs olduğunun beyanı.
Bu işin temeli Muhabbet ve ihlâs olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3078

142 YÜZKIRKİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandîye yazılmışdır.Bu büyüklere az mensubiyeti çok saymanın beyanıdır.
Bu büyüklerin nisbetinden az birşeye kavuşulursa, bunu az görmemek lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3079

143 YÜZKIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Şemseddîne yazılmışdır. Gençlik mevsimini ganimet bilip onu lüzumsuz olan oyun oyuncak işlere harcamamamın beyanı.
Gençliğin kıymetini bilmek, bunu boş yere geçirmemek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3080

144 YÜZKIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hâfız Mahmûda yazılmışdır.
a) Seyr ü sülûkün beyanı., b) Seyri ilellah, seyri fillah ve diğer iki seyrin beyanı. Seyr ve sülûkü bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3081

145 YÜZKIRKBEŞİNCİ MEKTÛB: Bu mektûb, molla Abdürrahîm-i Müftîye yazılmışdır.
a) Nakşibendiye Tarikatı meşayihi iptida seyre âlem-i emirden başlamayı tercih ettiklerinin beyanı. Allah sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Bu yolun müptedilerinin, süratle tesir alamayışlarının beyanı.
Bu yolun büyükleri, yolculuğa Âlem-i emrden başladıkları bildirilmekdedir.
viewtopic.php?f=111&t=3082

146 YÜZKIRKALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Şerefeddîn-i Bedahşîye yazılmışdır. Zikir tekrarı için nasihat.
Çok zikr yapmağı nasîhat etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3083

147 YÜZKIRKYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. İnkıta ittisalden önce midir yoksa sonra mıdır? Bunun beyanı.
Ayrılmak, kavuşmakdan önce midir, değil midir, bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3084

148 YÜZKIRKSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Sâdık-ı Kâbilîye yazılmışdır. a) Gösteriş meraklısını zemmetmek, b) Meşayihin ruhaniyeti ve imdatları sebebi ile aldanmamak.
Kendini kavuşmuş sanan, bir şey elde edemez. Büyüklerin rûhlarından fâidelenmeğe aldanmamalıdır. Onlar, kendi üstâdının latîfeleridir:
viewtopic.php?f=111&t=3085

149 YÜZKIRKDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Sâdık-ı Kâbilîye yazılmışdır. Nazarı muayyen bir sebebe bağlamamak.
Allahü teâlâ herşeyi sebeble yaratmakda ise de, belli bir sebebe bağlanmak lâzım olmadığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3086

150 YÜZELLİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Kâsıma gönderilmişdir. Yüce Mukaddes Hak'tan başka matlub olmaya hakkı olan yoktur.
Gönlünü vermeğe lâyık olan ancak Vâcib-ül-vücûd teâlâ olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3087

151 YÜZELLİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Mü’min-i Belhîye yazılmışdır. a) Nakşibendiye Tarikatının üstün şanını beyandır. Allah, bu tarikat ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın, b) Yaddaşt'ın manası.
Hocalarımızın “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” yolunun büyüklüğü ve bu büyüklerin kullandıkları (Yâd-i dâşt) kelimesinin ne demek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3104

152 YÜZELLİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye yazılmıştır.
Resule itaat, ayniyle Hakka itaat olduğunun beyanıdır.
Resûlullaha itâ’at, Allahü teâlâya itâ’at demek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3105

153 YÜZELLİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, meyân şeyh Müzzemmile yazılmışdır. Yüce Hakkın zatından gayrı sayılan şeylerden tam manası ile halâs bulmak, mutlak fenaya bağlı olduğunun beyanı.
Mâ-sivâya köle olmakdan büsbütün kurtulmak, mutlak fenâ ile olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3106

154 YÜZELLİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine meyân şeyh Müzzemmile yazılmışdır. Nefsi terkin ve ona seyrin zaruri olduğunun beyanı.
Kendinden geçmek ve kendinde ilerlemek lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3107

155 YÜZELLİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, yine meyân şeyh Müzzemmile yazılmışdır. Aslına dönmeye teşvik. Kendi aslına dönmesini dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3108

156 YÜZELLİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, yine meyân şeyh Müzzemmile yazılmışdır. Ehlûllah ile sohbete teşvik.
Ehlullahın sohbetinde bulunmasını dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3109

157 YÜZELLİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hakîm Abdülvehhâba yazılmışdır. a) -Büyüklerin yanında, tavazu ve ihtiyaç izharının lüzumu. b) İtikadı düzeltmenin gerekli olduğunun beyanı.
Allah adamlarının yanına giden kimsenin, kendini boş bulundurması lâzımdır. Böylece, dolu olarak döner. Herşeyden önce, i’tikâdı düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3110

158 YÜZELLİSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Hamîd-i Bingâlîye yazılmışdır. Kemal mertebelerinin değişik olması, istidatın değişik olmasına bağlıdır.
Sâliklerin yaradılışlarına göre, yükseldikleri mertebeleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3111

159 YÜZELLİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Şerefeddîn Hüseyn-i Bedahşîye yazılmışdır. Taziye. Merhûm babası için sabr dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3112

160 YÜZALTMIŞINCI MEKTÛB Bu mektûb, kölelerinin en aşağısı olan bu fakîre, ya’nî [(Mektûbât)ın birinci cüz’ünü toplamakla şereflenen] Yâr Muhammed Cedîd-i Bedahşî Talkânîye yazılmışdır.
Tarikat meşayihinin üç taife olduğunun beyanı ve bunlardan her birine ait kemali ve şerhi.
Tesavvuf büyüklerinin üç dürlü olduğu ve herbirinin hâlleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3113
http://www.bizimsahife.org/mektubat/index-24.htm


RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)

viewtopic.php?f=111&t=1344&start=0

_________________
" Hayrlar feth olsun ; şerler def olsun !..."


En son arsiv tarafından 06.03.09, 16:41 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- I.CİLD (1.-313.)
MesajGönderilme zamanı: 05.11.09, 15:30 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
161 YÜZALTMIŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Sâlih Bedahşî Külâbîye yazılmışdır. Süluk menzillerinin dürüp geçmekten maksad, nefsin itminanına mevkuf olan hakiki imanının husülü olduğunun beyanı.
Tasavvuf yolunda ilerlemek, hakîkî îmâna kavuşmak için olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3114

162 YÜZALTMIŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Sıddîk-ı Bedahşîye yazılmışdır. Ramazan ayının fazileti ve bu ayın Kuran'ı Mecid ile münasebeti. Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Mubârek Ramezân ayının üstünlüğünü ve Kur’ân-ı kerîmin bu ayda indirildiğini ve hurma ile iftâr etmenin müstehab olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3115

163 YÜZALTMIŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, esseyyid ve nakîb şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. İslâm ve küfür birbirinin zıddı olmuştur. İkisinin bir araya gelmesi muhaldir. Birini ağırlamak, öbürünü küçük düşürmektir.
İslâm ile küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslâm düşmânlarını sevmemeği bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3116

164 YÜZALTMIŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hâfız Behâeddîn-i Serhendîye yazılmışdır. Noksan sıfatlardan münezzeh Yüce Hakkın feyzi avama da havasa da devamlı olarak gelir. Onun değişik olması: ancak kul tarafından kabul edilip edilmemesinde olduğunun beyanı.
Allahü teâlânın feyz ve ni’metleri, her ân, herkese gelmekdedir. Bunları almak ve alamamak arasındaki ayrılık insanlarda olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3117

165 YÜZALTMIŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb seyyid, şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmışdır. a) Şeriat sahibi Resulûllah S.A. efendimize tabi olmaya teşvik. b) Şeriat düşmanlarına buğz etmek, onlara adavet ve üzerlerine sert çıkışmak.
İslâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâma uyanları övmekde ve Onun islâmiyyetine uymak istemiyenleri sevmemek, onları düşmân bilmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3118

166 YÜZALTMIŞALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Emîne yazılmışdır. a) Bu kısa hayata aldanmamak., b) Çok zikirle kalb marazının giderilmesine çalışmak.
Dünyânın birkaç günlük hayâtına aldanmamağı ve bu kısa zemânda, çok zikr ederek, kalb hastalığını gidermeğe çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3119

167 YÜZALTMIŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Herdîram-ı Hinde yazılmışdır. Allah'a ibadet etmeye teşvik ve batıl putlara tapmaktan sakındırmak.
Allahü teâlâya ibâdet etmeği ve kendi yapdığı tanrılara tapınmakdan sakınmağı dilemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3120

168 YÜZALTMIŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Emkenegî hazretlerinin oğlu hâce Muhammed Kâsıma “kaddesallahü sirrehümel’azîz” yazılmışdır. a) Tarikat ı Nakşibendiye’nin medhi. b) Tarikat i Nakşibendiye’de olmayan şeyleri ihdas edenlerin zemmi.
Ebû Bekr-i Sıddîkın yolunun yüksekliği bildirilmekde, bu yolu bozanlardan acı acı şikâyet edilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3121

169 YÜZALTMIŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Abdüssamed-i Sultânpûrîye gönderilmişdir.
Bir kimsenin, şeyhine: Eğer Allah ile arama girersen, bil hassa benim onunla olduğum sırada: senin boynunu keserim: demesi ve şeyhinin dahi bunu iyi karşılaması hususunu sormasına cevaptır.
Mürşid-i kâmil ne zemân ve niçin lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3122

170 YÜZYETMİŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Nûra yazılmışdır.
Halkın haklarına riayetin ve onlarla iyi geçinmenin lüzumu. Yüce Allah'ın haklarına riayet lüzumu gibidir.
Allahü teâlânın emrlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak lâzım olduğu gibi, insanların haklarını gözetmek ve onlarla iyi geçinmek de lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3123

171 YÜZYETMİŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmışdır.
a) Züllü ve inkisari tercih, b) Kulluk vazifelerini eda. c) Şeriat sınırlarını muhafaza, d) Sünneti seniyyeye ittiba. e) Allah korkusu, faziletlerinin beyanı ve buna münasip bazı hususlar.
Tasavvuf yolunda olanın, Allah için, aşağılık göstermesi, kulluk vazîfelerini yapması ve islâmiyyete uyması ve sünnet-i seniyyeye yapışması ve günâhlarını görüp korkması lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3124

172 YÜZYETMİŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Bedî’uddîn hazretlerine yazılmışdır. Bazı hususî sırların beyanı ile buna münasip meseleler.
Büyüklerden çok azına bildirilmiş olan birkaç gizli bilgi açıklanmakdadır. Bu derecede, ârif kendini islâmiyyetden dışarı sanır. Bunun sebebi ve islâmiyyete uygunluğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3125

173 YÜZYETMİŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mân “kaddesallahü sirrehül’azîz” hazretlerine yazılmışdır. Nefy ve isbatla alâkalı olarak duyulmamış sırların beyanı zımnında kendisine sorulan suâle cevabtır.
viewtopic.php?f=111&t=3126

174 YÜZYETMİŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır.
a) Bu yola dalan kimsenin, bu maiyetle teselli olamayacağı: bu yakınlığa benzeyen uzaklıkla tatmin olamayacağı: buna mukbil uzaklığa benzeyen bir yakınlık ve ayrılığa benzeyen bir vuslat taleb edeceğinin beyanı, b) Gördüğü bir rüyanın tabiri.
Bu yolun şaşkınları, uzaklık görünen yakınlık ve ayrılık sanılan vuslat ararlar. Yazılan rü’yânın cin te’sîri ile olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3127

175 YÜZYETMİŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâfız Mahmûda yazılmışdır. a) Hallerin telvinatı ve temkin husulünün beyanı, b) — «Benim Allah ile bir vaktim vardır.» Hadis-i şerifinin manası.
Kalbin telvînlerini ve temkînini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3128

176 YÜZYETMİŞALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Vakitleri korumak, bu Tarikat'ın zarurî görülen işlerindendir.
Dakîkaları kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3129

177 YÜZYETMİŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Cemâleddîn Hüseyn-i Bedahşîye yazılmışdır. İtikadı, ehli sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre düzeltmeye teşvik.
İ’tikâdı, Ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3130

178 YÜZYETMİŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Muzaffere yazılmışdır. a) Bir şahsın tavsiyesi., b) Resulûllah S.A. efendimize tabi olmaya teşvik. Âlemlerin efendisine uymak lâzım geldiği bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3131

179 YÜZYETMİŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mânın oğlu mîr Abdüllaha yazılmışdır. Nasihat. Nasîhat vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3132

180 YÜZSEKSENİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Emkenegî hazretlerinin oğlu hâce Ebül-Kâsıma yazılmışdır “kaddesallahü esrârehümel’azîz”. Üzerinde tereddüd vaki olan bazı meşayihin sorulan isimleri.
Bu yolun büyüklerinden, ismleri şaşırılan birkaçı üzerinde bilgi istemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3133

181 YÜZSEKSENBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mubârek oğlu meyân Muhammed Sâdık hazretlerine yazılmışdır “kaddesallahü teâlâ esrârehümel’azîz”. Meşayihten bazılarının, kendi makamlarından daha yüksekte; bazılarının ise, kendi makamlarının altında olmaları sebebinin sorulması suâline cevâbdır:
viewtopic.php?f=111&t=3134

182 YÜZSEKSENİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Sâlih-i Külâbîye yazılmışdır. Bir hadisi şerifte anlatıldığı üzere: hatıraların ve vesveselerin imanın kemalinden gelişinin beyanı.
Vesveselerden şikâyet eden Sahâbîye karşı buyurulan hadîs-i şerîf açıklanmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3135

183 YÜZSEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Ma’sûm-i Kâbilîye yazılmışdır. Nasihat. Nasîhat vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3136

184 YÜZSEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Kılıncullaha yazılmışdır. Seyyid'ül-mürselin Resulüllah'a tabi olmaya teşvik: Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Peygamberlerin efendisine “sallallahü teâlâ aleyhi ve aleyhim ve sellem” uymağı övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3137

185 YÜZSEKSENBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Mensûr-i Araba yazılmışdır. Bir şahsın işini ısmarlamak. Kalbin selâmeti bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3138

186 YÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Kâbil müftîsi hâce Abdürrahmâna yazılmışdır. Sünnete tabi olmaya ve bid'attan kaçınmaya teşvik.. Zira her bid'at dalâlettir.
Sünnet-i seniyyeye uymağı, bid’atlerden kaçınmağı istemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3139

187 YÜZSEKSENYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. Müride göre, rabıta yolunun zikre nazaran daha faziletli olduğu.
Kavuşduran yolların en kısası, râbıta yapmak olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3140

188 YÜZSEKSENSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Sıddîk-ı Bedahşîye yazılmışdır. Sorulan müşkil soruların halli. Sorularına cevâb vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3141

189 YÜZSEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Şerefeddîn Hüseyn-i Bedahşîye yazılmışdır.
a) Bir çok meşguliyet içinde fukarayı (ehlûllahı, velileri, dervişleri) hatırlamanın fazileti., b) Dünya metaına kanmaktan sakındırmak, c) Kalb zikrine tazim.
Dünyânın güzelliğine aldanmamalı, islâmiyyetden ayrılmamalıdır:
viewtopic.php?f=111&t=3142

190 YÜZDOKSANINCI MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân Bedahşînin çocuklarından birine yazılmışdır.
a) Zikre devama teşvik., b) Tarikat-ı Nakşibendiyeyi tercih. c) Zikir keyfiyetinin beyanı.
Zikr anlatılmakda ve lüzûmlu nasîhatler verilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3143

191 YÜZDOKSANBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânâna yazılmışdır. a) Peygamberlere tabi olmaya teşvik. Onlara selâm olsun. b) Şer'i tekliflerde bir zorluk bulunmadığı.
Peygamberlere uymak lâzımdır. İslâmiyyetin emrlerinde çok kolaylık olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3150

192 YÜZDOKSANİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Bedi’uddîn-i Sehârenpûrîye yazılmışdır. Sorulara cevaplar. Bir süâline cevâb vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3151

193 YÜZDOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerine yazılmışdır. a) E'hl-i sünnet vel-cemaatın görüşüne göre, itikadı düzeltmek.. b) Fıkha dair hükümleri öğrenmek, d) İslâm'ın garipliğinden şikâyet ve onun tervicine, teyidine teşvik.
Ehl-i sünnet i’tikâdına göre inanmak lâzım olduğu, fıkh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyyeti bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3152

194 YÜZDOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Sadr-ı Cihâna yazılmışdır. Şer'i hükümlerin tervici, dinin teyidi ve bunlarla alâkalı meseleler.
Dîn-i islâmı yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3153

195 YÜZDOKSANBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb da, mîr Sadr-ı Cihâna yazılmışdır.
a) Şeriatın tervicine teşvik, b) İslâm'ın zaafına üzülmek.
İslâmiyyeti yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3154

196 YÜZDOKSANALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, Mensûr Arab’a yazılmışdır. Kat etmek sadedinde olduğumuz bu Tarikatın yedi adım olduğunun beyanıdır.
Tesavvuf yolunun yedi konağı olduğu, sâlik her konakda kendinden uzaklaşıp Hak teâlâya yaklaşdığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3155

197 YÜZDOKSANYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Pehlevân Mahmûda yazılmışdır. Kalbini dünyadan soğutan ve onda Sübhan Hakkın sevgisini bırakan kimsenin medhi.
Tâli’li kimse, dünyâya düşkün olmıyan ve kalbi Allah sevgisi ile çarpan kimse olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3156

198 YÜZDOKSANSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânâna yazılmışdır. Bu zamanda, fakirlerle zenginler arasında sevgi olmasının zorluğunun beyanı.
Bu zemânda, din adamlarının, dünyâ büyükleri ile görüşmeleri güc olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3157

199 YÜZDOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Emîn-i Kâbilîye yazılmışdır. Arzu ettiği virdin kabulü. Vazîfe isteğinin kabûl olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3158

200 İKİYÜZÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Şekîb-i İsfehânîye yazılmışdır. İmam-ı Rabbanî Hz.den (Allah sırrının kudsiyetini artırsın) "Nefahat"ta şerh taleb edilen bazı ibarelerin halli.
(Nefehât) kitâbındaki bir yazıyı açıklamaktadır:
viewtopic.php?f=111&t=3159

201 İKİYÜZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Küçük Beğ Hisârîye yazılmışdır. İlimler üzerine sorulan bir suâlin cevabıdır. Bir süâline cevâb vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3160

202 İKİYÜZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yazılmışdır. Bu Tarikat'a girdikten sonra, sebepsiz yere bundan çıkanların zemmidir.
Büyüklerle tanışdıkdan sonra ayrılanlara şaşmakda, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğü bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3161

203 İKİYÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Hüseyne yazılmışdır.
a) Bu Taifeye karşı muhabbet beslemeye teşvik, b) Bir nebze o zatların medhi.
Allah yolunda olanların yanında bulunmağı övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3162

204 İKİYÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-i Bedahşî hazretlerine yazılmışdır. a) Muannidlerin, hasidlerin taarruzundan müteessir olmamak. b) Meşgul olduğu şeye devam etmeye teşvik.
Câhillerin dedi-kodu yapmalarına üzülmemeği bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3163

205 İKİYÜZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. İşin esası, Resulûllah'a mütabaat olduğunun beyanı.. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin.
İşin başı, islâmiyyetin sâhibine uymak olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3164

206 İKİYÜZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandîye yazılmışdır. Dünyayı zemmetmek ve onun geçici nimetlerine iltifat etmemek.
Dünyânın kötülüğü ve ona düşkün olanların zevallılığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3165

207 İKİYÜZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. a) Cismani yakınlığın, ruhani yakınlığa tesiri, b) şeriata muvafık olmayan hallerin zemmi.
İnsanların bir arada bulunması, kalblerini berâber edeceği ve islâmiyyete uymıyan şeylerin kıymetsiz olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3166

208 İKİYÜZSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, kıymetli oğlu meyân Muhammed Sâdıka yazılmışdır “kaddesallahü esrârehümel’azîz”. Salik olan bir kimsenin bazan kendisini peygamberlerin makamlarında, bazan da, daha yukarıda gördüğü, suâline verilen cevaptır.
Sâlik, kendini Peygamberlerin makâmında görür. Bunun sebebi bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3167

209 İKİYÜZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-i Bedahşî “kaddesallahü sirrehul’azîz” hazretlerine yazılmışdır.
a) EL-RÎSALETÜL - MEBDEÜ VEL - MAAD adlı eserde geçen bazı muğlak ibarelerin halli., b) Mektubuna cevap olarak, başka ibareler, c) Tarikatın zarurî işlerini beyan. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
Kendinin (Mebde’ ve Me’âd) adındaki kitâbında yazılı bir bilgiyi açıklamakdadır. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3168

210 İKİYÜZONUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Şekîb-i İsfehânîye yazılmışdır. a) Nefehat adlı eserdeki bazı ibarelerin halli, b) İstediği bazı zarurî nasihatler.
(Nefehât) kitâbındaki bir yazıyı açıklamakda ve nasîhat vermekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3169

211 İKİYÜZONBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Yâr Muhammed Kadîm-i Bedahşîye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
a) Suâle cevap, b) Tekmil ve irşad makamının bazı levazımı beyanı.
Mevlânânın bir sözünü açıklamakda ve insanları kemâle getirmek ve irşâd etmek için lâzım olan şartları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3170

212 İKİYÜZONİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Sıddîk-i Bedahşîye yazılmışdır. a) Bazı sorulara cevap, b) Görülen bir rüyanın yorumu. Süâllerine cevâbdır:
viewtopic.php?f=111&t=3171

213 İKİYÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî hazretlerine yazılmışdır. a) Ehli sünnet vel-cemaat ulemasına ittiba hususunda rağbet için, vaaz ve nasihatler., b) Kötü âlimlerle müsahebetten sakındırmak.
Va’z ve nasîhat vermekde, Ehl-i sünnet âlimlerine uymağı övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3172

214 İKİYÜZONDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânâna yazılmışdır. a) Dünya, âhiretin ekim yeri olduğu, b) Küffarın azabındaki teyidin manası, c) İhtiyaç sahiplerinden birinin işini ısmarlamak.
Dünyâ, âhıretin tarlasıdır. Kâfirlere, niçin sonsuz azâb yapılacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3173

215 İKİYÜZONBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Dârâba yazılmışdır. Dünyanın zemmi. Kötü olan dünyânın ne olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3174

216 İKİYÜZONALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yazılmıştır.
a) Evliyanın bazısından harika kerametlerin çok bazısında ise, az zuhur ettiğinin sırrı, b) Tekmil ve irşad makamının ehemmiyetinin beyanı. Ve, buna münasip bazı hususlar
Evliyânın kerâmetini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3175

217 İKİYÜZONYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmıştır.
a) Batınî nisbet, her ne mikdar cehalete ve hayrete müncer olursa., o mikdar güzel olur.
b) Bazı keşiflerde, galat vukuu sebebinin beyanı,
c) Kaza i muallak ile kaza-i mübrem arasındaki fark ve bu hususta kitap ve sünnete itimad edilmesi, d) Tarikat talimi icazetinin mutlak surette kemale ve tekmile delâlet edemeyeceği.
Bâtının [kalbin, rûhun] hâli ne kadar bilinmezse, o kadar iyidir ve Evliyânın keşflerinde hatâ olmasının sebebini, (Kazâ-i mu’allak) ile (Kazâ-i mübrem)i ve dinde güvenilecek şeyin yalnız Kitâb ve Sünnet olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3176

218 İKİYÜZONSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Molla Dâvüd'a yazılmışdır. Tarikat şeyhine karşı edeplere riayet etmek. Pîrin hakkını gözetmeği bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3177

219 İKİYÜZONDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Ebrece yazılmışdır. Bir insanın, kendisine lâzım olan şeyleri bırakıp lâzım olmayan şeylerle uğraşması onun cehaletinden ve gafletindendir.
İnsan, câhil olduğu için, bedeninin hastalığını gidermeğe çalışmakdadır. Kalbin dünyâya düşkün olması hastalığından haberi bile olmadığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3178

220 İKİYÜZYİRMİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Hamîd-i Bingâlîye yazılmışdır. Sofiyyenin bazı galatları ve bu galatların menşeinin beyanı. Tasavvuf büyüklerinin yanıldıkları şeylerden birkaçını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3179

221 İKİYÜZYİRMİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Hüseyn-i Mankpûrîye yazılmışdır. a) Nakşibendiye Tarikatının hususiyetleri ve sair tarikatlara nazaran faziletli olduğu., b) Ona mensub olanların medhi. Ve.. bu münasebette bazı hususların beyanı.
Tesavvuf yolunun üstünlüğünü bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3180

222 İKİYÜZYİRMİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. a) Kötü hallerin beyanı, b) Amallerde kusurları görmek, c) İyilik işlerinde niyetleri töhmet altında tutmak.
Velâyetde kendini kusûrlu görmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3181

223 İKİYÜZYİRMİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Cemâleddîn Hüseyn-i Külâbîye yazılmışdır. Halleri şeyhine açıklamayı tavsiye. Hâllerini ve rü’yâlarını bildirmesini istemekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3182

224 İKİYÜZYİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân-ı Bedahşîye yazılmışdır. a) Edeplere riayetin beyan:, bı Tevehhümü def etmek, o Tarikat taliminde ihtiyatı emretmek ve sıkıntılara tahammül etmek, d) Bu mektubun arkasına Yar Muhammed Kadime vazıhın bazı nasihatlar ve tenbihler.
Edebleri gözetmek, fakre ve isteklere kavuşamamağa sabr etmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3183

225 İKİYÜZYİRMİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Tâhir-i Lâhorîye yazılmışdır. Nihayetin bidayete derc edilmiş olması yolu ile: sair tarikatların nihayetinde hâsıl olan bu Tarikatı Aliyye'nin başında hâsıl olur.
Bu yolun başında olanlara, sondakilerin hâlleri ihsân olunur. Bunun olgunluk alâmeti olmadığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3184

226 İKİYÜZYİRMİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, kardeşi meyân şeyh Mevdûda yazılmışdır. Fırsatı ganimet bilmek beyanındadır.
Dünyânın kısa sürdüğü, buna karşılık olan azâbın sonsuz olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3185

227 İKİYÜZYİRMİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Tâhir-i Lâhorîye yazılmışdır. Şeyhlik makamı üzerine bazı nasihatlar ve öğütler. Yol göstermek makâmına lâzım olan va’z ve nasîhatları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3186

228 İKİYÜZYİRMİSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır. Tekmil ve tarikat talimi ile alâkalı bazı nasihatlar. Ve, buna münasip bazı şeyler.
Öğretmek, insanları yetişdirmek için lâzım olan birkaç şeyi bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3187

229 İKİYÜZYİRMİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “kuddise sirruh” yazılmışdır. Darb-ı mesellerle, bu Tarikatı değiştirme vehmini def etme.
Bu yolun, büyüğümüzün yolu olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3188

230 İKİYÜZOTUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Yûsüf-i Berkîye yazılmışdır. a) Üstün himmet sahibi olmak, b) Hâsıl olan her şeyle yetinmemek, c) Terakkiye çalışmak. Bunlara münasip bazı hususlar.
Hâsıl olan ile doymayıp, dahâ yüksek şeyleri istemek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3189

231 İKİYÜZOTUZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kuddise sirruh” yazılmışdır.
a) Vusul ve husul arasındaki fark. b) Peygamberlerin taayyün mebde'leri velilerin de taayyün mebde'leri olur mu? c) Cehri zikirle diğer zikirler arasındaki fark. Bu yeniliklerden birincisine engel olunur; ikincisine değil.
Yüksek sesle zikrin bid’at olması sebebi açıklanmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3190

232 İKİYÜZOTUZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
Dünyanın hakikati onun süslerinin çirkinliği bu düşük dünya mahabbetinin izale çaresi. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.Dünyânın nasıl olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3191

233 İKİYÜZOTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yüksek, nakîb seyyid şeyh Ferîd-i Buhârî'ye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Hüsn-ü edalı bazı nasihatlar. Birkaç fâideli bilgi verilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3192

234 İKİYÜZOTUZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler kaynağı, Allahü teâlâyı tanıtan bilgilerin sâhibi olan büyük oğlu şeyh Muhammed Sâdıka “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. a) Vacibül-vücud'un hakikati, b) Mümkinatın hakikatleri. c) «Nefsini bilen Rabbını bilir;» hadisi şerifinin ifade ettiği mana. d) Zati tecellinin manası, e) «Allah semaların ve yerin nurudur;» (24/35) âyet-i kerimesinin ifade ettiği mana. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Allahü teâlânın kendisi varlıkdır. Mahlûkların aslları ise yoklukdur. Kendini anlıyan, Allahü teâlâyı bilir. Tecellî-i zâtîyi ve Nûr âyetindeki incelikleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3193

235 İKİYÜZOTUZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandî, Hâci bey Firketi ve hâce Muhammed Eşref Kâbilîye yazılmışdır. Bu taifeye karşı sevgi, dünya ve âhiret sevgisinin başıdır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Bu yolun büyüklerini sevmek, dünyâ ve âhıret se’âdetinin sermâyesi olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3194

236 İKİYÜZOTUZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, kıymetli oğlu Muhammed Sâdıka “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmışdır.
Bazı sırların beyanıdır. Ba’zı sırları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3195

237 İKİYÜZOTUZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Tâlib-i Beyânegîye yazılmışdır.
a) Sünnet-i seniyyeye tabi olmaya teşvik, b) Tarikatı Aliyye-i Nakşibendiyenin medhi.
Sünnet-i seniyyeye yapışmağı istemekde, büyüklerin yolunu övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3196

238 İKİYÜZOTUZSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”.
a) İhvanı artırmaya teşvik, b) Müridlerin hallerinden dolayı ucübden sakındırmak ve ucbün zararını beyan. Ve., bunlara münasip bazı hususlar.
Din kardeşlerinin çoğalmasında iyi ümmîdler vardır. Mürîdlerin ma’rifetlere, hâllere kavuşması, pîrlerin gevşekliğine ve (Ucb)a sebeb olmaması bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3197

239 İKİYÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye yazılmışdır. Bazı sorulara cevaplar mahiyetindedir.
Dostların kusûrları afv olunacağı ve istihâre yapmak bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3198

240 İKİYÜZKIRKINCI MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Yûsüf-i Berkîye yazılmışdır. a) Bu Tarikatı Aliyye'nin nihayeti olmadığı, b) LÂ İLAHE İLLALLAH kelime-i tevhidinin ban faydaları.
Bu yolun sonsuz olduğunu ve kelime-i tevhîdin fâidelerinden birkaçını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3198

241 İKİYÜZKIRKBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Sâlihe yazılmışdır. Bazı arkadaşların terakki ettiği beyanındadır.
Dostlardan çoğunun ilerledikleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3200

242 İKİYÜZKIRKİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Bedî’uddîne yazılmışdır. Suallere cevap mahiyetindedir. Zikr-i zât ve zikr-i nefy-ü isbât bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3201

243 İKİYÜZKIRKÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Eyyûba yazılmışdır. Tarikatı Nakşibendiye'ye rağbeti artırmak.
Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi tergîb etmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3202

244 İKİYÜZKIRKDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Sâlih-i Külâbîye yazılmışdır. Yazılan bir mektuba cevap mahiyetindedir.
Hâlinin harâb olduğunu bildiren mektûbuna cevâbdır:
viewtopic.php?f=111&t=3203

245 İKİYÜZKIRKBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Seyyid Enbiyâya yazılmışdır. Sorulara cevap mahiyetindedir. Zikri, Fenâ ve Bekâyı ve Ebû Alî Sînâyı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3204

246 İKİYÜZKIRKALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kuddise sirruh” yazılmışdır. a) Gözetilen ve elde edilmeye çalışılan makamın husulü, b) Kemal ve tekmil mertebeleri, c) Bazı vakitlerde gelen başarısızlık yönü.
Aradığı makâma kavuşduğu ve kemâl ve tekmîl mertebeleri ve zemân zemân olan gevşekliğin sebebi bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3205

247 İKİYÜZKIRKYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed hazretlerine yazılmışdır. Sübhan Hakkın varlığına delil. Sübhan Hakkın varlığının aynıdır. Başkası değil.. Buna münasip ban hususların boyanı.
Allahü teâlânın varlığını gösteren, yine kendisi olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3206

248 İKİYÜZKIRKSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn-i Ahmed hazretlerine “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz” yazılmışdır. a) Kimi manada, peygamberlere tabi olanlara onların bütün kemalâtından nasip vardır. .Amma, tebaiyet Bedeni ile., b) Hiç bir veli, peygamberlerden bir peygamberin derecesine ulaşamaz, c) Zati tecelli. Resulûllah efendimize aittir; cümlenin manası. Ona salât ve selâm olsun.
Peygambere tâm tâbi’ olanların, onların bütün olgunluklarına kavuşacakları ve hiçbir Velînin hiçbir Nebî derecesine çıkamıyacağı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3207

249 İKİYÜZKIRKDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Dârâba yazılmışdır. Resulûllah S.A. efendimize ittıba etmenin faziletleri ve buna terettüb eden konular. Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymanın fazîletlerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3208

250 İKİYÜZELLİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. Kendisine sorulan bazı müşkil soruların halli.
Tesavvuf yolundaki hâlleri ve haccın şartlarından birinin, yolun tehlükesiz olması olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3209

251 İKİYÜZELLİBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Eşrefe yazılmışdır. a) Hulefa-i Raşidin'in faziletleri. Bilhassa, Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer. b) Sair ashab-ı kirama tazim.. Ve onların kötülüğüne söz etmekten çekinmek.. Allah onlardan razı olsun. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
Dört halîfenin üstünlüklerini ve Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3210

252 İKİYÜZELLİİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Bedî’uddîn “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazılmışdır. Bazı soruların cevabı mahiyetindedir:
viewtopic.php?f=111&t=3211

253 İKİYÜZELLİÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh İdrîs-i Sâmânîye yazılmışdır.
a) Suallere cevap, b) Remz ve icmal yollu tarikat menzilleri ile tarikatın bazı makamlarının tafsili. Tesavvuf yolunu ve beş latîfeyi kısaca bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3212

254 İKİYÜZELLİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. Bazı soruların cevabı mahiyetindedir.
viewtopic.php?f=111&t=3213

255 İKİYÜZELLİBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Tâhir-i Lâhorîye yazılmışdır. a) Sünneti- seniyenin ihyasına teşvik, b) Hoşnut olunmayan bidatin kaldırılması. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
Sünnet-i seniyyeyi her yere yaymağı ve bid’atleri yok etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3214

256 İKİYÜZELLİALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, meyân şeyh Bedî’uddîne yazılmışdır. Kutup. Kutb'ül-Aktab, Gavs ve Halife sorularının cevabı.. Ve.. bununla alâkalı bazı hususlar.
Kutb ve Kutb-ül-aktâb ve Gavs ne demek olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3222

257 İKİYÜZELLİYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mân “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazılmışdır. İcmal yollu tarikat beyanı yapılmaktadır.
Tasavvufu kısaca bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3223

258 İKİYÜZELLİSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Şerîf hâna yazılmışdır. Yüce Mukaddes Hakkın yakınlığı beyanındadır. Allahü teâlânın yakın olduğunu açıklamakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3223

259 İKİYÜZELLİDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûbu oğlu, aklî ve naklî ilmlerde yükselmiş, hâce Muhammed Sa’îd “rahmetullahi aleyh” hazretlerine yazmışdır.
a) Resullerin gönderilmesindeki faydalar, b) Allah'ı bilmekte aklın müstakil olmadığı, c) Dağ başında yetişenin hükmü, d) Dar-ı harpte bulunan müşriklerin çocukları. e) Daha önce, Hindistan'da Hind arzında peygamber geldiğinin tahkiki.. Ve.. bu münasebetle bazı hususlar.
Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönderilmesinin fâideleri ve aklın yalnız başına Allahü teâlâyı tanıyamıyacağı ve dağda büyümüş ve câhillik zemânında ya’nî Peygamber gönderilmemiş olan zemânlarda yaşamış kâfirlerin ve kâfir memleketlerinde ölen kâfir çocuklarının âhıretde ne olacakları ve dünyânın her yerine, meselâ eski hindlilere Peygamberler gelmiş olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3223

260 İKİYÜZALTMIŞINCI MEKTÛB Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler sâhibi, ilâhî feyzlere, sonsuz rahmetlere kavuşmuş oğlu şeyh Muhammed Sâdıka yazılmışdır.
a) İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yolu, kendisine tahsis edilen tarikatın beyanı, b) Vilâyet-i evliyâ, Vilâyet-i enbiyâ ve Vilâyet-i ulyâ; Suğra, kübra, ulya olarak anlatılan üç velayet, c) Mutlaka nübüvvetin, velayetten daha faziletli olduğu, d) İnsanda bulunan on letaif; insandaki on latîfe... Bunun beşi âlemi emirde: beşi de âlemi halkta olduğu. Bunlara mahsus olan ayrı ayrı kemalâtın beyanı, e) Âlem i halkın, âlem i emirden daha faziletli olduğu. Bu arada toprak unsuruna has kemalâtın beyanı, f) Her makama münasip ilimlerin ve maarifin beyanını bildirmekdedir. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3226

261 İKİYÜZALTMIŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mân “kuddise sirruh” hazretlerine yazılmışdır.
a) Namazın faziletleri, b) Bazı yüksek maarif ve üstün hakikatler zımnında namaza mahsus kemalât.
Namâzın kıymetini ve nemâza mahsûs kemâlâtı bildirmekdedir.
Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3227

262 İKİYÜZALTMIŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Muhib Alîye yazılmışdır. Nakşibendiye irtibatı mahabbet, onlara intisap in'ikâs olduğunun beyanıdır. Bu yolun bağlıyan bağı, muhabbet olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3228

263 İKİYÜZALTMIŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, meyân şeyh Tâc için yazılmışdır. a) Kâbe-i Rabbaniye ile alâkalı bilgiler, b) Namaza dair bazı faziletlerin beyanı.
Kâ’be-i rabbânî hakkındadır ve nemâzın ba’zı üstünlükleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3229

264 İKİYÜZALTMIŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mîr seyyid Bâkır-i Sârenpûrîye yazılmışdır.
a) Muameleyi hayret ve cehalet tarafına çekmek, b) Hallere ve keşiflere itimad etmemek, c) Kendisine anlatılan, çevredeki bazı meşayihe vaki olan hal ve bu arada onun tabiri.
En sonda hayret ve cehâlete varmak lâzım olduğu, keşf ve kerâmetlere güvenilmemesi lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3230

265 İKİYÜZALTMIŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Abdülhâdî Bedavânîye yazılmışdır. a) Uzlet sebebi ile, Müslümanların haklarını zayi etmemek. b) Riayet edilmesi gereken hakların beyanı.
Uzlete çekilirken, müslimânların haklarını gözetmeği elden bırakmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3231

266 İKİYÜZALTMIŞALTINCI MEKTÛB İkiyüzaltmışaltıncı mektûbu, üstâdı Muhammed Bâkî-billah “kuddise sirruh” hazretlerinin iki oğlu, hâce Ubeydüllah ve hâce Abdüllaha yazmışdır.
a) Ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşlerine göre bazı mesail-i kelâmiyetnin beyanı.. Ki bunlar, kendisine keşif ve ilham yolu ile zahir olmuştur; zan ve vehim yolu ile değil, b) Felsefecileri, felsefecilere tabi olanları, zındıkları, sofiyeye benzeyen mülhidleri red. c) Namazla alâkalı bazı meselelerin beyanı, d) Tarikatı Nakşibendiye'nin medhi. e) Şarkı-çalgı dinlemeyi, raks meclisinde bulunmayı men etmek. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
İlhâm ve firâset yolu ile, mubârek kalbine doğan, (İlm-i kelâm) akîde ya’nî i’tikâdından ba’zısını bildirmekdedir. Kitâblardan alarak ve akl ve düşünce ile bularak yazmadığı hâlde hepsi, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin sözlerine uygundur. Allahü teâlâ, ömr sarf ederek, istirâhatlerini fedâ ederek, durmadan çalışan o âlimleri, en üstün iyiliklerle mükâfatlandırsın!
viewtopic.php?f=111&t=3231

267 İKİYÜZALTMIŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. Kendisi imtiyazlı bulunduğu sırlar ve incelikleri.. Bunların izharı mümkün olmadığı gibi; remz ve işaret yollu anlatmak dahi mümkün değildir. Kaldı ki bunlar, nübüvvet kandilinden iktibas edilmiş olup mele-i âlâ dahi onlarda müşterektir. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Esrâr ve dekâık bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3233

268 İKİYÜZALTMIŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Hân-ı Hânâna yazılmışdır. a) Peygamberlerden veraset yollu gelen ilmin beyanı, b) «Ümmetimin âlimleri. Beni İsrail'in enbiyası gibidir;* meâiline gelen hadis-i şerifinden murad. c) Enbiyadan mevrus olan ilim: evliyanın konuştuğu tevhidi vücudî, ihata, seriyân olmayıp bundan başkasıdır.
Peygamberlere vâris olan âlimlerin kimler olduğu ve gizli bilgilerin neler olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3234

269 İKİYÜZALTMIŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, Mürtezâ hâna yazılmışdır. a) Din düşmanlarına ihanet etmeye teşvik, b) Onların batıl putlarını tahrib edip düşürmeye çalışmak, c) Anlatılan bu üstün işi, temenni etmeyi açıklamak.
Din düşmanlarını aşağılamak, uydurma putlarını yıkmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3235

270 İKİYÜZYETMİŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Nûr Muhammede yazılmışdır. Bazı sohbeti uzlete tercih etmenin beyanı.Ba’zı sohbetlerde bulunmak, bir yana çekilip yalnız yaşamakdan dahâ iyi olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3236

271 İKİYÜZYETMİŞBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Hasen-i Berkîye yazılmışdır. Görüp tabirini sorduğu bir rüyanın çözümü. Bir rü’yânın ta’bîri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3237

272 İKİYÜZYETMİŞİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr seyyîd Muhibbullah-i Mankpûrîye yazılmışdır.
a) İmanı gaybi ile imanı şühudînin beyanı, b) Tevhidi vücudî ile tevhidi şühudinin beyanı, c) Fena tahakkukunda zaruri olan şühudi olandır, d) Tevhid-i vücudîyi ilk açıklayan Fütuhat-ı Mekkiye sahibidir. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Îmân-ı gaybın îmân-ı şühûdîden üstün olduğu ve tevhîd-i şühûdî ile tevhîd-i vücûdî bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3238

273 İKİYÜZYETMİŞÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
Salike lâzım olan odur ki; a) Başka tarikatlara iltifat etmeden, şeyhinin yolunda şahit ve müstakim buluna, b) Hilafı zuhur eden rüyalara itibar etmemeli ki; onlar düşman Seylan'dandır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Sâlik kendine yol gösterene bağlı olup, başkalarına bakmaması lâzım olduğu ve rü’yâlara kıymet verilmemesi bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3239

274 İKİYÜZYETMİŞDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Yûsüf-i Berkîye yazılmışdır. a) Üstün himmetli olmaya teşvik, b) Kesret aynalarında görülen süfli müşahedelere iltifat etmemek.
Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3240

275 İKİYÜZYETMİŞBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye yazılmışdır. a) Bazı sorulara cevap, b) Şer'i ilimleri öğrenmeye, fıkhî hükümleri yaymaya teşvik Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Kabûl edilip edilmediği süâline cevâb vermekde ve islâmiyyet bilgilerini yaymak lâzım olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3241

276 İKİYÜZYETMİŞALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, meyân şeyh Bedî’uddîne yazılmışdır. a) Kuranı Kerimin muhkem âyetleri ile müteşabih âyetleri. b) Ulemanın ve kemalâtının beyanı, Bu münasebetle bazı hususlar.
Kur’ân-ı kerîmdeki muhkem ve müteşâbih olan âyet-i kerîmeleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3242

277 İKİYÜZYETMİŞYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdül-Hayy için yazılmışdır. a) İlmel-yakin, aynel yakin Hakkalyakin. b) Bu, orta hale münasip ilimlerden olduğu, c) Burada şühudun nihayeti enfüsi şühuddur. Belki de enfüs ötesinin şühududur. Belki de, vusule nisbetle şühudun bir şey olmadığı. Bu anlatılanlar, sair mektup ve risalelerde dahi açıklanmıştır.
(İlm-ül-yakîn) ve (Ayn-ül-yakîn) ve (Hakk-ul-yakîn) bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3243

278 İKİYÜZYETMİŞSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülkerîm-i Sennâmîye yazılmışdır. a) İtikadı tashih ettikten ve şeriat hükümlerinin muktezasına göre amel işledikten sonra, her insana lâzımdır ki: Yüce Hak kın zatından gayrı şeylerden yana kalb temizliğini tahsile çalışa. b) Tarikatı Nakşibendiye-i Aliyyenin medhi. c) Ölülere imdad ve yardıma teşvik. Bunlara münasip bazı hususlar.
Herkese, i’tikâdı düzeltdikden ve işlerini islâmiyyete uydurdukdan sonra, kalbin selâmetde olmasına çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3244

279 İKİYÜZYETMİŞDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, molla Hasen-i Kişmîrîye “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır.
Tarikatı Nakşibendiye i Aliyye'ye delâlet etmenin şükrünü eda. Bu münasebetle bazı hususların beyanı
Kendisinin tesavvuf yoluna girmek ve Muhammed Bâkîbillah hazretlerinin “kuddise sirruh” sohbet ve hizmetinde bulunmak ni’metine sebeb olduğu için, ona şükr etmekde, bu arada Allahü teâlânın, kendilerine verdiği ni’metleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3245

280 İKİYÜZSEKSENİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâfız Mahmûda yazılmışdır.
Bu taifeye muhabbetin, saadet sermayesi olduğu.Bu büyükleri sevmenin bütün se’âdetlerin sermâyesi olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3246

281 İKİYÜZSEKSENBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid mîr Muhammed Nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmışdır. a) Tarikatı Nakşibendiye-i Aliyye'ye intisab etmenin şükrünü beyan, b) Bu Tarikatı Aliyyenin bazı hususiyetlerini beyan ve onda lâzım olan edep hareketleri.
Silsile-i aliyye-i Sıddîkiyyeye bağlanmağa şükr etmekde, bu yolu övmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3247

282 İKİYÜZSEKSENİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Bedî-uddin'e gönderilmişdir. Hızır ve İlyas'ın mülakatı ile, bir nebze onların halinden beyan.. Onlara selâm.
Hızır “aleyhisselâm” ve İlyâs “aleyhisselâm” ile buluşmağı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3248

283 İKİYÜZSEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, sofî Kurbâna yazılmışdır. Resulûllah S.A. efendimizin Rabbını görmesi, âhiret yerinde olmuştur; dünya yerinde değil. Resûlullahın mi’râc gecesinde Allahü teâlâyı görmesi dünyâda olmayıp âhıretde olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3249

284 İKİYÜZSEKSENDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Abdülkâdir-i Enbâlîye yazılmışdır.
a) Haller ve vecidler, emir âleminin nasibi olduğu, b) Hallere dair ilim, halk âlemin nasibi olduğu, c) Bu marifetlerin maarifi sabıkadan olduğu ve muamelenin hakikati odur ki: Tarikat beyanında Merhum Merhum u Ekber için sudur eden mektuba yazdım.
Hâller, vecdler, Âlem-i emre bağlı şeylerdir. Bunları bilmek Âlem-i halk ile olur. Bu mektûbda bildirilenler, eski ma’rifetlerdir. Bunların yenisi büyük oğluna yazdığı mektûbda bildirilmişdir:
viewtopic.php?f=111&t=3250

285 İKİYÜZSEKSENBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullah-i Mankpûrîye yazılmışdır.
a) Samağ, vecd, raks ahkâmı beyanındadır. b) Ruha müteallik bazı maarif.
Simâ’, raks ve vecd üzerinde bilgi vermekde, rûhdan açıklama yapmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3251

286 İKİYÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Emânullaha yazılmışdır. a) Sahih itikad, ehli sünnet vel-cemaatın görüşlerine uygun olarak, Kur'andan ve hadisten alınmış olandır, b) Ehli sünnet vel-cemaatın hilâfına olarak Kur'an ve hadisten istinbat edilenin ve keşif yollu ehli hak olanların hilâfına idrâk edilenin reddi.
Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılan doğru i’tikâdın, Ehl-i sünnet i’tikâdı olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3252

287 İKİYÜZSEKSENYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hakîkatleri bilen, kardeşi meyân gulâm Muhammed hazretlerine yazılmışdır “rahmetullahi aleyhimâ”.Cezbe, sülûk ve bu iki makama münasip maarif beyanındadır.
Cezbe ve sülûk ve bunların ma’rifetleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3253

288 İKİYÜZSEKSENSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, seyyid Enbiyâ-i Mankpûrîye yazılmışdır. Aşura, beraet ve bunlardan başka nafile namazların cemaatle kılınmasını men etmeye dairdir.
Nâfile nemâzları cemâ’at ile kılmak câiz olmadığı bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3254

289 İKİYÜZSEKSENDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Bedreddîne arabî olarak yazılmışdır. Kaza ve kader sırları ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Kazâ ve kaderin ince bilgilerini anlatmakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3255

290 İKİYÜZDOKSANINCI MEKTÛB Bu mektûb, molla Muhammed Hâşime yazılmışdır. a) Allah-ü Taâlâ'nın, ilk hallerinde kendisine mahsus kıldığı yolun beyanı ve talipleri o yola almaktaki muvaffakiyeti, b) Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiye'nin beyanı, el Nihayetin bidayete derc edilişinin beyanı, d) Bu Tarikatı Aliyye'nin büyükleri katında: Nakşibendiye Nisbeti, diye tabir edilen muteber huzurun beyanı, e) Tarikatı Nakşibendiye'de kendisine hâsıl olan haller, zevkler, maarif ve daha başka şeyler, f) Bu büyüklerin cezbelerinin beyan:, g) Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Allahü teâlânın, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine başlangıcda ihsân etmiş olduğu yolu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3256

291 İKİYÜZDOKSANBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Abdülhayy için yazılmışdır. Tevhidi vücudî ve şühudinin beyanı ve bunlara müteallik maarif.
Tevhîd-i vücûdî ve tevhîd-i şühûdî mertebeleri bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3257

292 İKİYÜZDOKSANİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, Abdülhamîd-i Bingâlîye yazılmışdır. Müridlere zarurî olan edeplerin beyanı ve bazı şüphelerin defi.
Tesavvuf yolcusuna lâzım olan edebler ve onların birkaç şübhelerinin giderilmesi bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3258

293 İKİYÜZDOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Muhammed Çitrîye yazılmışdır.
a) Resulûllah S.A. efendimizin buyurduğu: «Benim Allahü teâlâ ile -öyle- bir vaktim olur ki -vardır ki-...» hadis i şerifin manası. Ebu Zeri Gıfârî dahi aynısını böyle söylemiştir. Niçin söylemişdir?
b) Abdülkadir Geylâni Hz. nin söylediği: Şu ayağım her velinin boynundadır (Bütün Evliyânın ensesine basıyorum): cümlesinin manası. Ki bu cümleyi başkası dahi söylemiştir. Bu sözün ne demek olduğu bildirilmekdedir. Bu cümle ile murad, asrında bulunan bütün velîler midir, yoksa mutlak her veli midir?. Mehdî A.S. hakkında izahat içerir.
viewtopic.php?f=111&t=3259

294 İKİYÜZDOKSANDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb,oğlu zâhirî ilmlerin ve bâtın ma’rifetlerinin sâhibi Mecdeddîn hâce Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh” hazretlerine yazılmışdır.
a) Sübhan Hakkın sekiz sıfatı ile alâkalı hususlar, b) Peygamberlerin taayyünatının mebde'leri ve sair halkın taayyünat mebde'leri ve bunlara taalluk eden hususlar, c) Peygamberlerin tecellileri ile evliyanın tecellileri ve şühudları arasındaki fark. d) Peygamberlerin vasıtalığı ile kâmil olan tabilere hâsıl olan vasl-ı üryanın tahkiki, e) Meşayihin ibarelerinde vaki olan mahv ve izmihlal lafzının tahkiki.. Allah, onların sırlarının kudsiyetini artırsın. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
Allahü teâlânın sekiz sıfatını ve Peygamberlerin ve bütün insanların mebde-i te’ayyünlerini ve tecellîleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3260

295 İKİYÜZDOKSANBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, hâcı Yûsüf-i Keşmîrîye yazılmışdır.
Tarikatı Nakşibendiye i Aliyye'nin esaslarından olan Nazar ber Kadem - Hoş Der Dem - Sefer Der Vatan - Halvet der Encümen tabirlerinin bu yolun temel bilgilerinden olduğu bildirilmekdedir, bunun beyanı üzerinedir.
viewtopic.php?f=111&t=3261

296 İKİYÜZDOKSANALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, oğlu hâce Muhammed Sa’îd “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretlerine yazılmışdır.
Yüce Hakkın sıfatlarının yayıldığının beyanı ile eşyaya taalluku taaddüdünü nefyetmek.
Hak teâlânın sıfatlarının basît olduğunu, eşyâya bağlanmakla değişmediklerini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3262

297 İKİYÜZDOKSANYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Bedreddîn-i Serhendîye arabî olarak yazılmışdır.
a) Sübhan Hakkın ihata ve sereyanının tahkiki ile bunun misallerle izahı, b) Vücubiyet ve imkâniyet mertebelerini korumaya riayetin beyanı.
Hak teâlânın ihâtasını ve sereyânını açıklamakdadır:
viewtopic.php?f=111&t=3263

298 İKİYÜZDOKSANSEKİZİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullah-i Mankpûrîye yazılmışdır.
İrşad yollu ve latif ibare ile işin nihayetine vusul beyanında olup bu muammanın sırrına büyük mahdumzadeden başka hiç kimsenin muttali olmadığı. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun.
Nihâyete kavuşmayı kısaca bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3264

299 İKİYÜZDOKSANDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, şeyh Ferîd-i Rahbolîye yazılmışdır. a) Taziye, b) Kazaya razı olmaya delâlet, c) Taun hasisliği sonunda ölümün faziletini beyan. Bundan kaçmanın dahi, askerden kaçmak gibi büyük bir günah olduğu.
Başa gelen sıkıntıya sabr dilemekde, tâ’ûndan ölmenin kıymetini ve tâ’ûn olan yerden kaçmanın günâh olduğunu bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3265

300 ÜÇYÜZÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, oğlu akl ve nakl bilgilerini toplamış olan hâce Muhammed Ma’sûm “sellemehullahü teâlâ” hazretlerine gönderilmişdir.
a) Anlaşılması zor sırlar ve remz ü işaretle anlatılan duyulmamış maarif, b) Bu mektuba: «— İki yayın birleşimi veya daha yakın..» (53/9) Mealine gelen âyet manasına dahi bir nebze ima eylemiştir.
Derin, ince bilgileri ve şaşılacak ma’rifetleri ve (Kabe-kavseyn ev-ednâ) makâmını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3266

301 ÜÇYÜZBİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Emânüllaha yazılmışdır. Kurb-u nübüvvet, kurb-ü velayet, kurb-u nübüvvete ulaştıran yollar. Peygamberliğin yakînliği ve vilâyetin yakînliği ve Peygamberliğin yakînliğine ulaşdıran yolları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3267

302 ÜÇYÜZİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, zâhir bilgilerini toplamış ve bâtın sırlarına kavuşmuş olan oğlu şeyh Muhammed Ma’sûm hazretlerine yazılmışdır. a) Üç velayetin farkı, b) Nübüvvetin velayetten daha faziletli olduğu, c) Nübüvvet makamının bazı hususiyetleri. Ve., bunlara münasip bazı bilgiler. Vilâyet-i evliyâ ve Vilâyet-i enbiyâ ve Vilâyet-i mele-i a’lâ arasındaki farklar ve Peygamberliğin, Evliyâlıkdan üstün olduğu bildirilmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3268

303 ÜÇYÜZÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, müezzin hâcı Yûsüfe yazılmışdır. Ezân kelimelerinin ma’nâlarını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3269

304 ÜÇYÜZDÖRDÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Abdül-hayy için yazılmışdır. a) Kur'an âyetlerinin pek çoğunda: cennete girme vaadinin şartı bulunan salih ameller, b) Şükür eda etmek, d) Namazın bazı manaları ve sırları. Kur’ân-ı kerîmin birçok yerinde, (A’mâl-i sâliha) işliyenlerin Cennete girecekleri bildirilmekdedir. Bunu açıklamakda ve şükr etmeği ve nemâzın esrârını bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3270

305 ÜÇYÜZBEŞİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr seyyid Muhibbullaha yazılmışdır. Nemâzın temâm ve kâmil olmasını ve mübtedî ile müntehî nemâzları arasındaki farkı bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3271

306 ÜÇYÜZALTINCI MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Sâlihe gönderilmişdir.
a) Hakîkatleri bilen, ma’rifetlerin kaynağı olan büyük oğlu Mahdumzade hâce Muhammed Sâdık “aleyhirrahme” hazretlerinin menkıbeleri, kemalâtı ve iki küçük oğlu merhûm, en küçük mahdumlar Hace Muhammed Ferrûh ve Muhammed Îsâ “rahmetullahi aleyhimâ” hazretlerinin kemâllerinden ve iyiliklerinden birkaçını bildirmekdedir. b) Velayet erbabının fenası ve kurb-ü nübüvvette ona ihtiyaç olmadığı.Vilâyet sâhiblerinin Fenâsını ve nübüvvet yolunda Fenâ lâzım olmadığını Ve, bunlara münasip bazı hususları bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3272

307 ÜÇYÜZYEDİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Abdülvâhid-i Lâhorîye yazılmışdır. (Sübhânallahi ve bi-hamdihi) güzel kelimesini açıklamakdadır. «Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; ona hamd olsun..» (Sübhanellahi ve bihamdihi). manasına gelen kelimei tayyibenin açıklaması. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.
viewtopic.php?f=111&t=3273

308 ÜÇYÜZSEKİZİNCİ MEKTÛB: Bu mektûb, Feydullah-i Pânî Pütîye arabî olarak yazılmışdır. Bir hadîs-i şerîfi açıklamakdadır. Resulûllah S.A. efendimizin şu manaya gelen hadis i şerifi üzerinedir: «İki kelime var ki dile dolay, mizanda ağır. Rahman'a sevimli gelir. Şudur: — Allah sübhandır ona hamd olsun. Azim Allah sübhandır.» :
viewtopic.php?f=111&t=3274

309 ÜÇYÜZDOKUZUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ hâce Muhammed Firketîye yazılmışdır. Gündüz ve gece kendini hesâba çekmeği ve (Hesâba çekilmeden evvel, kendinizi hesâba çekiniz) hadîs-i şerîfini bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3275

310 ÜÇYÜZONUNCU MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Hâşim-i Keşmîye yazılmışdır “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”. İnsanın herşeyi kendinde topladığını ve ba’zı ince ma’rifetleri bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3276

311 ÜÇYÜZONBİRİNCİ MEKTÛB: Bu mektûb, hakîkatleri ve ma’rifetleri bilen, akl ve nakl bilgilerinin kaynağı, kıymetli oğlu hâce Muhammed Sa’îde yazılmışdır. İnce bilgileri ve işitilmemiş hakîkatleri işâretle anlatmakdadır. Huruf-u mukattaatla alâkalı nadirattan hakikatlar, derin sırlar beyanındadır. Bunlar Kuranı Kerim'de bulunan müteşabihattan olup remz ve işaret yollu rasihun ulemanın onlara ıttılaı vardır.
viewtopic.php?f=111&t=3277

312 ÜÇYÜZONİKİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mânın “kuddise sirruh” süâllerine cevâb olarak yazılmışdır. Nemâzda otururken parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmekdedir:
viewtopic.php?f=111&t=3278

313 ÜÇYÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, hâce Muhammed Hâşime “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
a) Kendisine sorulan yedi suâlin cevabı, b) Bu mektupla BİRİNCİ CİLT tamam olmuştur. Şunun için ki: Bunun adedi enbiya ü mürselinin adedine ve ashabı bedrin adedine uygun düşmüştür, c) Bu mektubun sonuna Mahmudzade'nin arzuhalleri eklenmiştir. Şunun için ki: Onu okuyanlar, kendisinin ruhuna Fatiha kıraat edip hayır duâ ile analar.
Ashâb-ı kirâmın üstünlüklerinin nasıl olduğunu ve tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyede riyâzet çekilmesi olmadığını ve bu yolun niçin hazret-i Ebû Bekre bağlı olduğunu ve bir Peygamberin vilâyetindeki sâliki, başka bir Peygamberin vilâyetine geçirmeği ve gömleğin önü açık olmalı mı yoksa olmamalı mı ve kelime-i tevhîd ve zikri ve birkaç edebi bildirmekdedir. Bu mektûb, Mektûbâtın birinci cildinin son mektûbu olmakdadır.
viewtopic.php?f=111&t=3279


Bu mektûbun sonuna, büyük oğlunun birkaç mektûbunun da eklenmesini emr buyurdular. Böylece, düâ ve Fâtiha okunmasını dilediler.

Hepsi, Resûller adedince ve Bedr gazvesindeki mücâhidler adedince, üçyüzonüç olmakdadır.http://www.bizimsahife.org/mektubat/index-24.htm


RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- II.CİLD (314-534.)

viewtopic.php?f=111&t=1344&start=0

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- I.CİLD (1.-313.)
MesajGönderilme zamanı: 16.11.09, 15:03 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Linklerle ulaşılan mektublardaki Tercumeler Abdulkadir AKÇİÇEK'e aittir.

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: RABBANÎ MEKTÛBLAR -Konular ve Muhatablar- I.CİLD (1.-313.)
MesajGönderilme zamanı: 23.11.09, 15:01 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 03.01.09, 22:40
Mesajlar: 926
Bu fihrist Rabbani Mektublar'ın yazıldığı kişileri ve mektub içerisinde bahsedilen konuları kısaca göstermektedir.

_________________
" Hayrlar Feth Olsun ; Şerler Def Olsun !.."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 4 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye