Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Kadim bir Yesevî Geleneği (Peygamber Yaşı Toyu) Türkiye'de..
MesajGönderilme zamanı: 22.04.10, 09:56 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Rasûlullah'a Benzemek : Yesevî Örneği


Hz. Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî -kuddise sırruhu’l-azîz-'in Rasûlullah aleyhissalatu vesselam'a ittiba maksadı ile hicrî 61. yaşında yer altında bir hücre kazdırıp orada inzivaya çekilmesi hadisesi yüzyıllardır tartışılmıştır.

Hz. Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî -kuddise sırruhu’l-azîz-'in bu hassasiyetine dudak büküp "hâzâ bid'at" diyenler de olmuştur.

***

Hicri takvimi dikkate alan yazılı metinlerde Rasûlullah aleyhissalatu vesselam'ın yeryüzünde 63 yıl yaşadığı kayıtlı ise de miladi takvime göre 61 yıl 63 gün yaşamışlardır.

Bu ilginç hadise Yeseviyye'nin en eski yazılı kaynaklarından olan ve Yesevî dervişanından Sultan Ahmed Hazînî (k.s.) tarafından yazılan "Cevâhîru'l Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr" isimli önemli eserde şöyle veriliyor:

Alıntı:

Şeyhu'l-meşâyih (Ahmed Yesevî) -kuddise sırruhu’l-azîz- eydür: “Kemâl-i teşerru’ ve tesennünden (45b) Resulu'llah -salla'llahu ‘aleyhi ve ‘ala alîhi ve ashabihi ve sellem- altmışüç kîle altmışbeş yaşından sonra dünya-yı fanîden rıhlet itdiler ve enzar-ı mücâhidîn-i muhacirin u ensardan gâr-i lahd içine gizlendiler ve a’yân-ı a'yüninden bi'z-zarure nihan oldılar ve bu 'uzlet u halvetleri dahi sünnet gibi vâki’. Çün sıgarr-i sinnden kiber-i sinne gelince bir sünnet sünen-i seniyyelerinden fevt olmamış mutlaka lâ-hüda ve lâ-sünen zevâyid-i mehmâ-emken isterem ki zamânumda bu rıhlet sünnetleri dahi bu bendeden fevt olmaya ki teşebbühleri 'ayn-ı sa’âdetdür.

ARAPCA HADİS METNİ: (Kim hangi kavme benzese onlardandır)

Şimdi yaşum ve ‘ömrüm altmıştan ziyâde olmış isterem kendümi zir-i zemînde
nihân eyleyem.”


Buyurdı ki bir çâh kazdılar nerdüban ile aşağa inilür.
Ka’rından nakm kesüp mukaddeminde bir hücre ham kerpiçden yapıldı.
Hazret-i İlyas nebî ve Hızr nebî - ‘aleyhimu's-selam- ittifaklarıyla bina oldı
ve li-hazâ niçe yüz yıldur ki ol mütegayyir olmamışdur.
Ol mübarek âbâdî-i ricalu'llah meymenetlerinden ilâ-zamânina belki mütegayyir olmaya ila inkirâzi'l-'âlem ve intihai'z-zamân.

Ve lahd sûretinde bir takçe kazup kendülerine mekân itdiler. İstikmâl-i teşebbüh
içün kavî heykel heyulâları ol diyk takçe içinde zikru'llah harekâtından dizleri gögüslerine sürüne sürüne ikişer delinmiş imis sine ve zânûları. Ve-lihâzâ ser-halka-i sîne-rîşân dirler. Yüzyigirmi ve bazılar dirler ki yüzotuzüç yaşamışlar.

Bakiyye-i ‘ömr-i şeriflerinde ol çâh-i bâ-câhdan çıkmamışlar, ashâb-ı kubur gibi ol teng-nâyda mücahede ile mütehammil kalmışlar.

(Sultan Ahmed Hazînî; Cevâhîru'l Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr; s.45-46)Bu olayı nasıl değerlendirmek lazımdır?

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rasûlullah'a Benzemek : Yesevî Örneği
MesajGönderilme zamanı: 23.04.10, 03:24 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22.01.10, 04:41
Mesajlar: 345
"yaşımız geldi vakt-i rıhlet-i Nebi'ye (sav.)" deyip O vakte "ittiba ve teşebbüh" niyeti ile zir-i zeminde inziva eylemek cenab-ı Ahmed Yesevi hz.nin (ks.) ictihadının "şiddetini" ve sahib olduğu tefakkuhun "rikkatini" gösterir.. bu hakikaten tavr-ı akıldan haric dehşet bir hadisedir.. fakir der ki: bu görülmemiş "azimet ve gayret" hz.Resulullah emri/işaretine binaen gerçekleşmiştir.. Muhammed Mustafa (sav.) ile irtibat ve muameleyi şu raddelere kadar vardıranların rû be rû "Sohbet ve Mülakattan" hâli (boş) olmaları düşünülemez.. nitekim, cenab-ı Ahmed Yesevî hz.ne (ks.) aid o ruhaniyetli hücrenin ve kuyunun inşası hakkında Sultan Ahmed Hazînî hz.nin (ks.) "Cevâhîru'l Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr" eserinde: "Hazret-i İlyas nebî ve Hızr nebî - ‘aleyhimu's-selam- ittifaklarıyla bina oldı.." diye geçiyor.. haa "böyle bir ameli hangi hadis sünnet fıkıh kitabı yazar?.." mı dersin: yazmaz ama yine de "olmaz olmaz" dememek lazım; İlim ehli zevata bu gibi mevadda her zaman dikkatlı ve ihtiyatlı olmak yakışır.. İlimde rüsûha eren zatlar hiç bir zaman Evliyaullaha hass harekâtı inkar ve istib'ad etmemişlerdir.. binaenaleyh, "haza bid'at" diyenler her şeyin müsannefatta mevcud bulunmayacağını da öğrenmelidirler.. işbu kudretli ictihada (gayrete) "haza şey'ün acîb" deselerdi daha elyak olurdu.. (Allahu a'lem) Teşebbüh'den dahi Müteşabih bir bab vardır ki: o bize her zaman Acîb ve Garîb gelir.. vesselam...


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rasûlullah'a Benzemek : Yesevî Örneği
MesajGönderilme zamanı: 24.04.10, 04:03 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 22.01.10, 04:41
Mesajlar: 345
"..Bakiyye-i ‘ömr-i şeriflerinde ol çâh-i bâ-câhdan çıkmamışlar, ashâb-ı kubur gibi ol teng-nâyda mücahede ile mütehammil kalmışlar.."

bu haber (Allahu a'lem) kalan ömrün azı müstesna çoğunu o hücrede geçirdi ma'nasındadır.. hazret-i Yesevî (ks.) bazı zaruri hacet ve cemaata devam içün dışarı çıkmış olsa ve hiç eğleşmeden ve dünya kelamı dahi etmeden hücresine avdet etmiş bulunsa inzivadan inkıta etmiş demezler; galib ve ekser itibara göre geri kalan yarı ömrünü (60 küsur yılını) zir-i zeminde geçirmiş [Münzevî] hükmü verirler..


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: Rasûlullah'a Benzemek : Yesevî Örneği
MesajGönderilme zamanı: 28.05.10, 09:39 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 21.12.08, 12:25
Mesajlar: 641
Kadim bir Yesevî Geleneği (Peygamber Yaşı Toyu) Türkiye'ye taşındı...

Bilim ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Rasulullah Muhammed Mustafa s.a.v.'in vefat yaşı olan 63 (Miladi:61) yaşına ulaşması vesilesi ile düzenlediği "Peygamber Yaşı Töreni" ile Yesevilik geleneğinin önemli bir ritüelini Türkiye'ye taşıdı.

27 Mayıs 2010 günü Türk Ocakları Genel Merkezi salonlarında düzenlenen törende "Türkistan Pilavı" ikramından sonra Dr. Hayati Bice tarafından "Peygamber Yaşı Toyu" olarak bilinen Yesevilik geleneği hakkında bilgi verildi.

"Peygamber Yaşı Toyu" törenine katılan Özbekistan Büyükelçisi ve Kazakistan Büyükelçilik Müsteşarı ile Kırgızistan temsilcileri ve diğer davetliler tarafından Prof. Dr. Orhan Kavuncu'ya geleneksel Türkistan giysileri ve çeşitli armağanlar takdim edildi.

Arif Nihat Asya'nın "Naat"ının seslendirilmesi ile devam eden tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu.

"Peygamber Yaşı Toyu" Nedir ?

"Toy" Türkistan lehçelerinde "düğün" anlamına gelen bir söz olup düğün törenleri dışında mezuniyet, doğum günü gibi kutlamalar için de kullanılan bir deyimdir.

Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet olarak bilinen eserinin birçok yerinde 63 yaşına vardığında manevi bir işaret ile hayatının her safhasını Rasulullah'a benzetme niyeti ile "yer altına girmesi"nin ilham edildiğini söyler. Bu manevi işarete uyan Ahmed Yesevi'nin mescidi yanında inşa ettirdiği bir yeraltı halvet hücresinden zaruret olmadıkça ayrılmadığını ve ömrünün 63 yaşı sonrasındaki kısmını genellikle bu mekânda tamamladığına inanılır. Bu halvet hücresi bugün de muhafaza edilmektedir.

Ahmed Yesevi'nin bu uygulaması, bütün Türkistan coğrafyasında öncelikle Yesevi dervişlerinin -ve giderek bütün bölge insanlarının- arasında yaygınlaşan bir geleneğin teşekkkülüne yol açmıştır. Bu geleneğe göre 63 yaşını (hicri takvime göre) tamamlayan Türkistanlı müslümanlar bir davet düzenleyerek hayatının bundan sonraki kısmını bir Yesevi dervişi gibi sürdürme azim ve kararlığını düzenlenen tören ile ilan eder. "Rasulullah'ın sünnetine uyma hassasiyetinin ilanı" anlamındaki bu tören bir yönüyle de daveti düzenleyen kişinin kendisini kemal (olgunluk) çağına ulaştıran Allah'a hamdinin bir ifadesi olarak halk arasında yüzyıllardır yaşatılmış ve tüm Türkistan coğrafyasında bir Yesevi Geleneği olarak kök salmıştır.

_________________
"Bismillah dep beyan eyley hikmet aytıp
Taliblerge dürr ü gevher saçdım mena..."


Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [ Qaddesallahu Teala Sırrahul-Azîz ]


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 6 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye