sufiforum.com
http://sufiforum.com/

Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...
http://sufiforum.com/viewtopic.php?f=19&t=4127
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Yazar:  Kudsî [ 26.04.10, 16:52 ]
Mesaj Başlığı:  Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ ... /1177/1167

Evliyaullah hata edebilir ama kasd etmez.. Hz.Şarih (ks.) 7. cildi şerh etme işinde ma'zurdur.. ama işin garib ve akıl almaz tarafı hz.Mevlana'ya (ks.) aid olmayan bir "düzmeceyi" etrafın (diğer ariflerin ve şarihlerin) ikaz ve eleştirilerine rağmen rücu' etmeyip şerha kalkışmasıdır..

fakirin gönlüne gelen şey şudur: Hz.Şarih (ks.) cild üzerinde tefekkür ve ictihad etmiş lakin isabet kılmamıştır.. söz konusu cild içinde ki hakaret muaraza ve tenakuz konusu beytleri ise zahiri ma'nası ile ele almamış onları remz u mecaz olarak telakki edip te'viline kail olmuştur..

-------------------

NOT: Linki verilen makale önemine binaen ayrı bir başlıkta tam metin olarak verildi.

viewtopic.php?f=19&t=4138

Yazar:  Gümüşhanevî [ 26.04.10, 17:09 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

Aslında Rusûhî hazretleri de 7.cild denilen safsata yı uzmayı zoraki yazmıştır...Bizzat sözde 7.cildi şerhederken içerdiği çelişkilerden v.s bahs etmiştir...

Yazar:  Kudsî [ 26.04.10, 17:18 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

"Aşkın gözü kördür".. derler hz.Şarih (ks.) gözünü cenab-ı Mevlana ile karartmış bir kere.. (mübarek hüsn-i zannından zerre denli şaşmıyor).. fakir marmara ünv.nin yazma eserler kütübhanesinde Ankaravi hz.nin şerhini ziyaret etmiş idim ama bu 7.cildi orada görmedim.. bir daha gittiğim zamanda (7.cild mevcud ise) inceleyecem inşaAllah.. fakat şunu da söylemek isterim: devrin azılı münkirleri hazret-i şarihi tehdit ve icbar yollu bu işe mecbur kılmış olabilirler.. sultan 4.Murad'ın da (rh.a) o cildi şerh ettirmeye ısrarı bir başka amil madde..

Yazar:  Gümüşhanevî [ 26.04.10, 17:28 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

Kudsî yazdı:
"Aşkın gözü kördür".. derler hz.Şarih (ks.) gözünü cenab-ı Mevlana ile karartmış bir kere.. (mübarek hüsn-i zannından zerre denli şaşmıyor).. fakir marmara ünv.nin yazma eserler kütübhanesinde Ankaravi hz.nin şerhini ziyaret etmiş idim ama bu 7.cildi elime almadım.. bir daha gittiğim zamanda inceleyecem inşaAllah.. fakat şunu da söylemek isterim: devrin azılı münkirleri hazret-i şarihi tehdit ve icbar yollu bu işe mecbur kılmış olabilirler.. sultan 4.Murad'ın da (rh.a) o cildi şerh ettirmeye ısrarı bir başka amil madde..


Evet aziz ağabeyim dedydik ya zoraki deyu...

Mesnevide gelir ki

*ey manevi olan Hüsameddin çelebi,sana Mesnevînin tamamı hususunda altıncı kısmı hediye ediyorum

Ve Sultan Veled Hazretleri Hatimelerinde peder-i alilerine hitaben:

Şehzadelerin kıssası bitmedi;üçüncü oğlun incisi delinmemiş kaldı.

demeleri üzerine Mevlana cevaben:

Buyurdu ki,nutkum bundan sonra deve gibi çöktü.Haşre kadar hiçbir kimseye onun sözü yoktur.Bunun baki olan şethi vardır;fakat batındadır.Lisan-ı zahiri bağlandı,artık dışarıya gelmiyor.Bunun bakisi canı diri olan kimsenin kalbine,dilsiz ve lisan-ı zahirsiz söylenmiş gelir.

yani mesnevi 6 cilt,7.cilt denilen hz.pir tafaından aşıkın kalbine inzal edilecek...

Bu hususta söz çok uzatılır.Emme yukarıdaki bilgileri de verdiğim kaynak olan avni konuk k.s şerhinin dibacesine bakarsanız daha da tafsilatlı bilgiler var kudsî baba :)

Yazar:  Kudsî [ 26.04.10, 17:37 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

aziz gümüşhanevî dostum, aslında bu olay tam bir muamma.. (senelerdir aklıma düşse hep hayretimi celb eder).. hazret-i şarih (ks.) o şerhi nazm-ı Mevlevî'dir deyü inanarak yazmış olsa bu ictihad ve hüsn-i zannın hatasıdır.. (ki ma'zurdur).. tehdit ve zorlama ile yazdırılmış olsa (ki aslen öyle olduğuna kâniyim) o meyanda da bir çok sebeb zikredilebilir.. hepsi de mümkün..

Yazar:  Gümüşhanevî [ 26.04.10, 17:43 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

Kudsî yazdı:
aziz gümüşhanevî dostum, aslında bu olay tam bir muamma.. (senelerdir aklıma düşse hep hayretimi celb eder).. hazret-i şarih (ks.) o şerhi nazm-ı Mevlevî'dir deyü inanarak yazmış olsa bu ictihad ve hüsn-i zannın hatasıdır.. (ki ma'zurdur).. tehdit ve zorlama ile yazdırılmış olsa (ki aslen öyle olduğuna kâniyim) o meyanda da bir çok sebeb zikredilebilir.. hepsi de mümkün..


Aslında zorlama şıkkı daha ziyade akla yakın geliyor...Bir Mevlevî Şeyhi neden,alakasız bir metni durduk yere şerh etsin?

Yazar:  Ebu Hamza [ 27.04.10, 07:21 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

bu 7.cilt hakkında şia'dan türeme olduğuna dair yazılar okumuş idim bi zamanlar.o zamanlarda halidiye olduğu zamanlar idi.neyse böylecek kalsın..

makaleden bir nakil.

Alıntı:
Ayrıca, yedinci cildi yazan şahıs, William Chittik'in ifadesiyle, şeriat, ilahiyat,. felsefe, tasavvuf, kozmoloji, psikoloji ve diger ilimIerin sentezini başaran,42 Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi'nin FusUsu 'l-Hikem isimli eserindeki yüksek tasavvufi hakikatleri bir türlü kafasına sıMıramayan bir mutaassıp olup, bu cildi yazmasına sebep de o esasları kavrayamamasıdır.

Güya Hz. Mevlana, yedinci ciltte İbn Arabi için şunları söylüyor: "o kimse ki, ona "Hatmü'I-Evliya" tabir edilir, ona, cah1m ve sakar (cehennemin isimleri) sığınaktır." "Bu tasavvuf degildir, tevhid dahi degildir; bu tasarruf ayni küfilrdür eyaziz." Muhlis Koner sözlerine şöyle devam ediyor:

Halbuki, Mevlana, degil Şeyh-i Ekber'in aleyhinde bulunmak, bilakis onu şu beyitlerle övmekte ve yüksek kemalini Mesnevi'nin dördüncü cildinde şöyle takdir etmektedir: "Nitekim o sadr-ı ecel kendi karının önünü ecel günÜIle kadar gördü. Yirmi sene sonra olacak şeyi o ahlaklı adam hal içinde gördü ve haber verdi. O muttaki, yalnız kendi halini görmedi, belki dogudan batıya kadar herkesin halini gördü." Mesnevi'sinin önceki ciltlerinde Şeyh-i Ekber'i bu derece metheden Hz. Mevıana daha sonra bu şahsı zemmeder mi? Netice şu ki, Mevlana'nın yedinci cilt diye bir Mesnevi'si mevcut degildir

Yazar:  Ebu Hamza [ 27.04.10, 07:28 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

mesneviyi ben tamamen okumadım.ama ilgili makaleye bakınca şunu gördüm acaip şaşırdım.kudsi hocam bir el atarmısın şu meseleye [1] :(

Alıntı:
Yine mezkur ciltle, Fahrüddin Razi dinin reisieri ve yakin erlerinden sayılmaktadır. Halbuki Hz. Mevlana ve babasının eserlerinde ismi geçen zat aleyhinde sözler söylemeleri, aralarındaki neşe ve üslüp aykırılıkları sebebiyle bu tür ifadelerde bulunmaları mümkün degildir.38

38 Fürf1zanfer, Mevlana, 5.387-388; Mesnevi'de, "Eğer akıl bu yolda kılavuzluk edebilse idi, Fahrudd'i Razi dinin ince bilgilerinin bilicisi olurdu" denilmektedir. Abidin Paşa (Abidin Paşa, Tercüme ve Şerh-i Mesnevf-i Şerif, c, ı-vı, Mahmud Bey Matbaası, İst., 1324/1906, II, 276) ve Ankaravi İsmail Efendi de söz konusu zatın Farhudd'in-i Razi olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Daha geniş bilgi için bakınız: Füruzanfer, a.g.e., s.78-90


[1] bildiğim kadarı ile mevlana hazretlerinin babası necmeddin-i kübra hazretlerinin müridi idi.fahreddin-i razide aynı şekilde necmeddinin kübranın muridanı olmuştur..fahreddin-i razi tarikata tasavvufa yabancı biri olmayıp bilakis tarikatı mudafa eden biri idi..

Yazar:  Kudsî [ 27.04.10, 13:46 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

"..Eğer akıl bu yolda kılavuzluk edebilse idi, Fahrudd'i Razi dinin ince bilgilerinin bilicisi olurdu.." (mesnevi-i şrf) söz konusu beyt-i şerif FahrurRazi hz.ni red ve tahkir ma'nasında değil bir şikayet suretinde varid olmuştur.. [müşarün-ileyh hz. eserlerinde Akıl his ve Meşair yollu rivayet ve dirayete daha ziyade râğıbtır: o yönü eleştiriliyor..] rivayete göre FahrurRazi hz. bir dönem tarikata (kübreviyye) müntesib idi fakat bilahare terk eylemiştir.. (imam-i Birgivi hz.gibi: o da bayramiyeden).. [not: sayıları pek az olan bu büyük zatlar şeriat ve sünnete kamilen ittiba üzere olup "hükmen" Rüsuha ererler (yani) tarikatı terk etmekle sapmamışlardır..] FahrurRazi hz. ile Sultanul-ulema Bahauddin-i Veled hz. (ks.) arasında vaki olan (geçmişe uzanan) muarazaya binaen hz.Mevlana (ks.) böyle yer yer sitem eder.. bunun başkaca sebebleri de vardır fakat büyükler arasına girmemek lazım.. Onlar biribirlerini tenkid edebilir bizim taraf olmamız (yek diğerini kötülememiz) asla mümkün ve caiz değildir.. sonuçta iki cenah da ehl-i Sünnet büyüğüdür ha meşreb ve uslub farklılığı vardır o ayrı mes'ele..

Yazar:  erbainer [ 27.04.10, 14:02 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Mesnevi-i Şerif'in (olmayan) 7.cildi mes'elesi...

Ve mine'l garâib...

"Olan" 6 (altı) cild bitti de "olmayan" mı derd oldu ?

:)

1. sayfa (Toplam 2 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/