Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Mustafa Özcan: Namazda Mesnevi okunur mu?
MesajGönderilme zamanı: 26.12.14, 09:46 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15.12.08, 02:19
Mesajlar: 253
Namazda Mesnevi okunur mu?

Mustafa Özcan
mustafaozcan@gazetevahdet.com

20.12.2014

M. İs­la­moğ­lu, Nur şa­kirt­le­ri­nin ba­zen ce­na­ze­ler­de Ri­sa­le oku­duk­la­rı­nı söy­le­di­ğin­de ir­kil­miş­tim. Ku­la­ğı­ma ina­na­ma­mış­tım. Bu­nun mu­tat sa­taş­ma­la­rın­dan ve­ya ha­zım­sız­lık­la­rın­dan bir di­ğe­ri ola­bi­le­ce­ği­ne hük­met­miş­tim. Ha­liy­le sö­zü­ne pek iti­mat ede­me­dim. Ka­bul­le­ne­me­me ve in­kar ma­ka­mın­da bir Nur ta­le­be­si­nin ya­nın­da bu me­se­le­yi açın­ca bek­le­me­di­ğim bir ce­vap­la kar­şı­laş­tım. Bu ce­vap ta­ac­cü­bü­mü da­ha da art­tı. El­bet­te İs­la­moğ­lu­’nun üs­lu­bu­nu onay­la­ma­dan bu me­yan­da söy­le­di­ği­ni tas­dik et­ti. Öy­ley­se me­se­le bir ol­mak­tan çık­mış iki­li­me dö­nüş­müş­tü. Ba­zı ce­na­ze­ler­de Ri­sa­le-i Nur­dan ders­le­rin okun­du­ğu­nu ve ya­pıl­dı­ğı­nı tas­dik et­ti. Nur ta­le­be­si­nin bu tas­di­ki ye­rin­dey­se na­dan­la­ra mal­ze­me ta­şı­ma­nın öte­sin­de ba­zı iç so­run­la­rı­mız var de­mek­tir. El­bet­te fit­ne­ye ma­hal ver­me­mek için da­ha özen­li, dü­zen­li ol­ma­lı­yız. El­bet­te bu­nu sa­de­ce dı­şa­rı­ya kar­şı ya­par­sak bu ri­ya­kar­lık da­ire­si­ne gi­rer. Mes­lek mu­hab­be­ti­mi­zin sı­nır­la­rı da da­hil, her ha­li­miz­de mü­te­şer­ri çiz­gi­yi. öl­çü­yü be­nim­se­me­li ve bu­nu aş­ma­ma­lı­yız. Bu­na ay­kı­rı hal­le­ri­miz var­sa şer-i şe­rif ay­na­sın­da ken­di­mi­ze çe­ki dü­zen ver­me­li­yiz. İba­det­ler bi­lin­di­ği gi­bi tev­ki­fi­dir onun dı­şı­na çı­kıl­dı­ğın­da bi­dat su­re­ti ka­za­nır. Bu hu­sus­ta da ib­ti­da de­ğil, it­ti­ba mes­le­ği­ne ta­bi­yiz.

Mu­hab­bet ve sev­gi­miz hi­ye­rar­şik ol­mak zo­run­da­dır. Mu­hab­bet­te bi­le hi­ye­rar­şik bir dü­zen var­dır. Mu­hab­bet da­ire­sin­de de be­şe­ri ola­nı ila­hi ola­nın önü­ne ge­çir­me­me­li­yiz. ‘İ­man eden­ler Al­la­hı da­ha çok/şid­det­li se­ver­ler ( Ba­ka­ra : 165)' buy­ru­ğu mu­hab­be­ti­mi­zin hi­ye­rar­şi­si­ne de­la­let et­mek­te­dir. Mu­hab­bet ma­ka­mı­nın da şir­ki var­dır. Di­ğer şef­kat­ler onun şef­ka­tin­den di­ğer mu­hab­bet­ler onun mu­hab­be­tin­den doğ­muş­tur. On­dan te­fey­yüz et­mek­te­dir. Bu ma­kam­da da har­fi ma­na­da kal­ma­ma­lı, es­ba­ba ta­kıl­ma­ma­lı­yız. Al­lah sev­gi­si­nin üze­ri­ne sev­gi çı­kar­ma­mak ge­rek­ti­ği gi­bi ta­le­be­le­ri­nin üs­tat­la­rı­nı sev­me­si­ni de kıs­kan­mak, çe­ke­me­mek de ham­lık­tır. Bi­zim yan­lış­la­rı­mı­zı, tö­kez­le­me­mi­zi dört göz­le, ta­ras­sut­ta bek­le­yen ve bu­nu meş­re­bi­mi­zin but­la­nı­na de­lil sa­yan­lar çok­tur. Yan­lış­la­rı­mız­la baş­ka­la­rı­nın im­ti­ha­nı ve fit­ne­si ol­ma­ya­lım. Fe­la­ket­le­ri­ne ne­den ol­ma­ya­lım.

Bu ko­nu­da en faz­la na­zar al­tın­da olan meş­rep­ler­den bi­ri­si de Mev­le­vi­lik­tir. Ge­nel­de ta­sav­vuf kar­şıt­la­rı özel­de ise ba­zı se­le­fi­ler Mev­le­vi­le­rin yan­lış­la­rı­nı av­lı­yor ve pu­su­da bek­li­yor­lar. Bu yö­nüy­le gü­nü­müz­de Mev­la­na ve yaz­dık­la­rı tar­tış­ma ko­nu­su­dur. Şe­r’­i da­ire­den Mev­le­vi­le­rin amel­le­ri­ni ve iş­le­ri­ni te­ra­zi­ye ve mi­hen­ge vu­ru­yor­lar. Bu mi­hen­ge vur­ma iş­le­min­de ba­zen öl­çü şer-i şe­rif ol­mak­tan çı­kı­yor ye­ri­ne ne­fis ge­çi­yor. Ya­kış­tır­ma­lar de­li­lin ye­ri­ni alı­yor.

Bu ya­kış­tır­ma­lar­dan bi­ri­si de, Mev­le­vi­le­rin na­maz­da Ku­r’­an ye­ri­ne Mes­ne­vi oku­du­ğu id­di­ası­dır. M. İs­la­moğ­lu gi­bi ki­mi­le­ri pa­ra­lel yol­lar­dan ve Ku­r’­an’­lar­dan bah­se­der­ken ki­mi Mev­le­vi düş­man­la­rı da Mev­la­na­’nın pey­gam­ber­lik tas­la­dı­ğı­nı ve Mes­ne­vi­’yi de Ku­r’­an ma­ka­mı­na çı­kar­dı­ğı­nı ile­ri sü­rer­ler. El­bet­te bu büh­tan­dır. Hal­bu­ki, Mev­la­na ka­ina­tın sır­rı­na agah ol­muş bir ari­fi bil­lah­tır. Al­la­h’­ın muh­te­şem sa­na­tı kar­şı­sın­da hay­ret ma­ka­mın­da kal­mış ve coş­muş ve bu coş­kun­lu­ğu şü­kür ba­bın­dan dı­şa­rı vur­muş­tur.

Gü­nü­müz­de Mi­ka­il Bay­ram ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gi­bi geç­miş­te de Mev­la­na mu­ha­lif­le­ri çok­tur. Bun­lar­dan bi­ri­si Os­man­lı alim­le­rin­den Mu­ham­med (Meh­met) Şa­hi­n’­dir. Nak­du­’l Mes­ne­vi adıy­la bir eser ka­le­me al­mış­tır. Bü­tün te­teb­bu­atı ve bi­ri­ki­mi Abi­din Pa­şa şer­hi­nin ilk üç cil­di­ni oku­mak­tan iba­ret kal­mış­tır. Ger­çi Mev­la­na­’yı an­la­mak için oku­mak­tan zi­ya­de iz’­an ge­rek­li­dir. Kon­ya­’da otur­mak ve­ya Mes­nevi­’yi oku­mak Mev­la­na­’yı an­la­ma­ya yet­mez. Hin­dis­tan­lı Mev­la­na hay­ra­nı ve mü­dek­ki­ki olan Ka­dı Hü­se­yin Gev­rekh­pû­rî­’nin de Nak­du­’l Mev­le­vi ad­lı bir baş­ka ese­ri var­dır. Rih­le­tü­’l İmam Bed­red­din Ay­ni İla Kon­ya ve Re­’yi­hi Fi Ce­la­led­din Ru­mi ve Ki­ta­bi­hi­’l Mes­ne­vi ad­lı ese­rin­de Se­le­fi­ler­den Ebu­’l Fadl Ku­ne­vi Mu­ham­med Bin Ab­dul­lah Ah­med, Meh­met Şa­hi­n’­in ese­rin­den bol bol alın­tı yap­mış ve Mev­le­vi­le­rin na­maz­da Mes­ne­vi oku­duk­la­rı id­di­ası­nı gün­de­me ge­tir­miştir.

İs­pat id­di­a ma­ka­mı­na ait­tir. Gü­nü­müz­de Mev­la­na, İs­lam­sız ta­sav­vuf çı­ğı­rı­na alet edil­mek is­ten­mek­te­dir. Mev­la­na bun­lar­dan be­ri­dir. Bu­nun­la bir­lik­te o gay­ri Müs­lim­le­re İs­lam köp­rü­sü­dür. İs­la­ma açı­lan ka­pı­la­rın­dan, köp­rü­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­ya nam­zet­tir. Ga­za­li gi­bi İs­la­m’­ın huc­cet­le­rin­den­dir. Ka­ran­lık dün­ya­nın sol­ma­yan Mu­ham­me­di ışık­la­rın­dan, yıl­dız­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Boş id­di­alar­la ne ken­di­mi­ze ne de ona ka­ra ça­la­lım!


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye